Bibliografia k dejinám Spiša

Výber literatúry k dejinám Spiša (monografie a štúdie)

Prosíme autorov, publikujúcich témy k dejinám Spiša v odbornej tlači (vo forme monografií a vedeckých štúdií), aby zasielali priebežne svoju bibliografiu v obvyklom tvare na adresu administrátora webu Spišského dejepisného spolku admin@sdsle.sk

Ďakujeme

 

2024

 

2023

ARGALÁCS, Mikuláš: Etudy z dejín Popradu. Poprad 2023, 117 s.

DULOVIČ, Erik: „Bráňme si svoje!“ Slovenská politická reprezentácia a československo-poľský spor o Oravu a Spiš v rokoch 1918 – 1920. Krakov 2023, 190 s.

HERUCOVÁ, Marta: Amerlingov portrét grófky Marianny z rodu Hileprand von Prandau. In: Múzeum, roč. LXIX, 2023, č. 2, s. 40 – 43.

JANOVSKÁ, Magdaléna: Odraz vplyvu spišských starostov na architektúre hradu Ľubovňa. In: Zeszyty sądecko-spiskie (Sandecko-spišské zošity) zv. 12. Nový Sandec – Stará Ľubovňa 2023, s. 69 – 78. 

JUCKES, Tim: Reformations of Medieval Art New Research on the Church of St. James in Levoča (Slovakia). In: ARS, roč. 56, 2023, č. 2, s. 75 – 94.

KOLLÁROVÁ, Zuzana: Spišská Sobota ako zdravotnícke centrum podtatranskej oblasti. In: Bartunek, Anton – Senček, Richard: 27. sympózium z dejín farmácie. Banská Bystrica, 2023, s. 144 – 165. 

KOLLÁROVÁ, Zuzana: Vysťahovalectvo spod Vysokých Tatier na prelome dvoch storočí. In: Polák, Miroslav – Švorc, Peter: Spišské exody. 3. vydanie. Krásny Spiš, 2023, s. 43 – 58. 

KOLLÁROVÁ, Zuzana: K exodom Rómov na Spiši od vzniku Československej republiky v roku 1918 do roku 1989. In Polák, Miroslav – Švorc, Peter: Spišské exody. 3. vydanie. Krásny Spiš, 2023, s. 279 – 303. 

KOVÁČ, Peter: Titiri Leutschovienses / Ľevocke bačove. Levoča 2023, 102 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: 20 rokov obnovenej dychovej hudby Spolku Slovákov v Kacvíne. Krakov 2023, 32 s.

NAJCER SABLJAK, Jasminka – LUČEVNJAK, Silvija: Pátranie po portréte od Friedricha von Amerlinga. In: Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, roč. 72, 2023, č. 1, s. 31-35.

NOVOTNÁ, Mária (ed.): In nomine civitatis Leutscha. O tých, ktorí zanechali stopu. Levoča 2023, 159 s.

OLEJNÍK, Vladimír: Začiatky, zánik a znovuotvorenie Spišského diecézneho múzea. In: Múzeum, roč. LXIX, 2023, č. 3, s. 52 – 56.

RUTTKAY, Matej – SOJÁK, Marián: Štvrtá etapa výskumu lokality Štrba-Šoldov. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. – Nitra : Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2023, s. 110 – 113.

RUTTKAY, Matej – SOJÁK, Marián: Piata sezóna výskumu a ďalšej prezentácie lokality Štrba-Šoldov = The Fifth Season of the Excavation and Further Presentation of the Site of Štrba-Šoldov. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. – Nitra: Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2023, s. 113 – 116.

SOJÁK, Marián: Archeológia Spišskej Teplice. In: Spišská Teplica a cisterciáni: historický význam cisterciánov v Európe a ich odkaz pre súčasnosť i budúcnosť. 1. vyd. – Spišská Teplica : Obec, 2023, s. 102 – 127.

SOJÁK, Marián: Z novších numizmatických pamiatok z doby rímskej zo Spiša. In: Múzeum: metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií, 2023, roč. 69, č. 1, s. 2 – 6.

SOJÁK, Marián: Prvé dve etapy záchranného výskumu v Spišskej Novej Vsi = First Two Stages of the Rescue Excavation in Spišská Nová Ves. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. – Nitra: Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2023, s. 119 – 122.

SOJÁK, Marián: Výskum zaniknutého Kostola sv. Jána evanjelistu voVlkovej-Levkovciach = Excavation at the Demised Church of St. John the Evangelist in Vlková-Levkovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. – Nitra : Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2023, s. 116 – 119.

SOJÁK, Marián – WAWRZCZAK, Maciej: Problematický praveký artefakt z importovanej suroviny zo Štrby = The Problematic Prehistoric Artifact from an Imported Raw Material found in Štrba. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2019. 1. vyd. – Nitra: Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2023, s. 86 – 87.

SOJÁK, Marián – TERRAY, Miroslav: Georadarový prieskum v Kostole sv. Michala Archanjela v Gánovciach = Georadar Survey in the Church of St. Michael the Archangel in Gánovce. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. – Nitra: Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2023, s. 122 – 123.

SOJÁK, Marián: Výskum pri Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Štiavniku = Excavation at the Church of the Nativity of the Virgin Mary in Spišský Štiavnik. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. – Nitra: Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2023, s. 113 – 115.

SOJÁK, Marián. Výskum pri sakrálnych objektoch v Batizovciach a Kolačkove = The Excavation Near Two Sacral Objects in Batizovce and Kolačkov. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. – Nitra: Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2023, s. 118 – 126.

SOJÁK, Marián – FECKO, Peter: Výskum na Povstaleckej ulici pri Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Ľubici = The Excavation at Povstalecká ulica Street Near the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Ľubica. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. – Nitra: Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2023, s. 126 – 127.

SOJÁK, Marián – VALDE-NOWAK, Pawel: Prvá etapa interdisciplinárneho výskumu jaskyne Hučivá diera v Belianskych Tatrách = The First Stage of the Interdisciplinary Excavation at the Hučivá Diera Cave in the Belianske Tatry Mountains. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2019. 1. vyd. – Nitra: Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2023, s. 84 – 86.

SOJÁK, Marián: Líniová stavba v katastroch obcí Hrabušice a Letanovce = The Linear Structure in the Cadastral Areas of the Villages of Hrabušice and Letanovce. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2019. 1. vyd. – Nitra: Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2023, s. 83 – 84.

SOJÁK, Marián: Výskum v kostole Nepoškvrneného Počatia panny Márie v Harichovciach = The Excavation in the Church of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary in Harichovce. In: ORAVKINOVÁ, Dominika. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2019. 1. vyd. – Nitra: Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2023, s. 81 – 83.

SOJÁK, Marián: Caves of the Slovak part of the Carpathians – important prehistoric sites. In: Book of Abstracts : The 2nd International Conference „Archaeology of the Montains“: research, methods, analysis. Ed. Sylwia Bulawka et al. 1. vyd. – Warsaw : Institute of Archaeology and Ethnology of the PAS, 2023, s. 49.

SOJÁK, Marián – BACA, Mateusz – HAJNALOVÁ, Mária – KERNEDE-GUBALA, Katarzyna – KOWAL, Magda – KOSCIUK-ZALUPKA, Julia – KRASZEWSKA, Anna –
LEMANIK, Anna – LISA, Lenka – NADACHOWSKI, Adam – ORVOŠOVÁ, Monika – SKLUCKI, Jakub – WACNIK, Agnieszka – VALDE-NOWAK, Pawel: Hučiva cave.
Late Pleistocene hunting camp in the Tatra Mountains. In: Book of Abstracts : The 2nd International Conference „Archaeology of the Montains: research, methods, analysis. Ed. Sylwia Bulawka et al. 1. vyd. – Warsaw : Institute of Archaeology and Ethnology of the PAS, 2023, s.
51 – 52.

SOJÁK, Marián: Včasnostredoveké osídlenie v Spišskej Novej Vsi – poloha Pod Modrým Vrchom, In: Wczesne średniowiecze w Karpatach. Krosno 2023, s. 23 – 52 

2022

BEŇUŠ, Radoslav – HLOŽEK, Martin – HUDÁK, Matúš – HUDÁKOVÁ, Mária – TIMURA, Juraj: Dětský hrob s mineralizovanými organickými zbytky ze sondážního archeologického výzkumu u kostela sv. Vavřince v Hrabušicích (SR), In: Krempaská, Zuzana – Števík, Miroslav (zost.): Spiš. Vlastivedný zborník, 11. Spišská Nová Ves 2022, s. 11 – 40.

BUDAJ, Marek – HLOŽEK, Martin – HUDÁK, Matúš:  Nález banského znaku zo Smolníka v Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Štiavniku, In: Denárius, Numizmatický časopis 10. Bratislava 2022, s. 42– 45.

ELIAŠOVÁ, Darina: Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka, Bratislava 2022, 159 s.

HARČÁR, Peter – HUDÁK, Matúš – HUDÁKOVÁ, Mária – ULIČNÝ, Marián: Jaskyňa Aksamitka v Haligovciach, In: BAČA, Martin (zost.): Pod stromom života, Zborník k 70. narodeninám Michala Slivku, Bratislava 2022, s. 285 – 297.

HUDÁK, Matúš (zost.): Šuňava – Prírodný klenot pod Tatrami/A jewel of nature under the High Tatras, Šuňava 2022, s. 218.

HUDÁK, Matúš (zost.): Spišské Bystré, KUBACHY, Spišské Bystré 2022, s. 327.

HUDÁK, Matúš – HUDÁKOVÁ, Mária – ŠVAŇA, Kamil – HLOŽEK, Martin – TIMURA, Juraj: Sídliskové nálezy z konca doby rímskej a počiatku doby sťahovania národov zo Spišských Vlách, pol. Kostol Narodenia Panny Márie. In: Studia Archaeologica Brunensia, No.1/2022 (Volume 27). Brno 2022, s. 95 – 117.

HUDÁK, Matúš – Wawrzczak, Maciej: Náhodný nález kamennej sekery z Nižného Slavkova, In: Krempaská, Zuzana – Števík, Miroslav (zost.): Spiš. Vlastivedný zborník, 11. Spišská Nová Ves 2022, s. 41 – 45.

HUDÁK, Matúš – SABOL, Dominik – HLOŽEK, Martin: Novoveké numizmatické nálezy z výskumu Kostola Nanebovzatia Panny Márie (Stará radnica) v Spišských Vlachoch In: Denárius, Numizmatický časopis 10. Bratislava 2022, s. 76– 81.

HUDÁKOVÁ, Mária – HUDÁK, Matúš, – ŠTEVÍK, Miroslav: Pečatidlo levočského murárskeho majstra Johanna Seldedaheima z 18. storočia? In: Krempaská, Zuzana – Števík, Miroslav (zost.): Spiš. Vlastivedný zborník, 11. Spišská Nová Ves 2022, s. 112 – 116.

KOLLÁROVÁ, Zuzana (zost.): Nová Lesná. Obec Nová Lesná, 2022, 430 s.

KOLLÁROVÁ, Zuzana: Z histórie lesného hospodárenia v Spišskej Belej. In: Haviar, Tomáš – Kollárová, Zuzana – Pisarčík, František: Lesná železnica Spišská Belá – Lendak. Kežmarok, 2022, s. 7 – 42.

KUČEROVÁ, Marta – HUDÁKOVÁ, Mária – ULIČNÝ, Marián – JANURA, Tomáš – HLOŽEK, Martin: Výskum stredovekých objektov vo Švábovciach (okres Poprad), In: Archaeologia historica 47/2022/2, Brno 2022, s. 595 – 623.

KULOVÁ, Eva: Tatranský staviteľ Jozef Šašinka. Levoča 2023, 147 s.

LAZNIOVÁ, Miroslava: Gregor František Berzeviczy. Životný príbeh osvietenca zo Spiša. Turany 2022, 343 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Frydman – Fridman, Krakov 2022, 64 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica – MOLITORIS, Ľudomír: Kacwin – Kacvín, Krakov 2022, 80 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: „Vznešený mecén slovenského národa“ Tomáš Červeň z Chyžného na Orave. In: M. Majeriková-Molitoris (ed.): Almanach Slováci v Poľsku XXIII. Krakov 2022, s. 183 – 210. 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica:Z dejín vzdelávania v Spišských Hanušovciach. In: M. Soják – F. Žifčák (eds.) Z minulosti Spiša XXX. Levoča 2022, s. 133 – 172. 

MEGYEŠI, Peter: Emblémy v diele levočského zlatníka Jána Szilassyho. In Peter Megyéši: Obrazy, texty, významy. Interpretácie aplikovanej emblematiky. Bratislava – Trnava 2022, s. 35-56.

NOVOTNÁ, Mária: Vybrané zberateľské aktivity Csákyovcov. In Múzeum. Zberateľstvo a zberatelia I., roč. LXVIII, 2022, č. 3, s. 13-18.

NOVOTNÁ, Mária – SZEDER, László: Lőcse. A lőcsei Honvédvédemlékmű (története 1919-ig). A Hovéd-eset. Helycsere a piedesztálon. A lőcsei Honvédvédemlékmű utóélete. In Örs Orosz: Szoborsorsaink. Šamorín 2022, s. 178-196.

SOJÁK, Marián. Rímske mince z kežmarského Jeruzalemského vrchu = Roman coins from Kežmarok’s Jerusalem hill. In: Denarius, Numizmatický časopis. 10. Zostavil Marek Budaj. – Bratislava : SNM – Historické múzeum, 2022, s. 6-13.

SOJÁK, Marián a kol.: Veľký Slavkov od praveku po súčasnosť. Obec Veľký Slavkov, 2022, 448 s.

SPIRITZA, Juraj: Zvony a zvonolejárstvo na Slovensku. Bratislava 2022, 425 s.

TOMAGOVÁ, Hana: Die Doppelkapelle zu Mariä Himmelfahrt bei der St. Ladislauskirche in Donnersmark (Spišský Štvrtok): Rätsel um das ursprüngliche Maßwekmuster an der Emporenbrüstung. In Hana Tomagová:  Bauaufnahmelehre im 19. Jahundert. Studienreisen von Architekten des Ateliers Friedrich von Schmidt /Viktor Luntz durch Böhmen, Mähren und Oberungarn in den Jahren 1862-1896. Wien – Köln 2022, s. 248-264.

 

2021

BABČÁKOVÁ, Katarína: Chorovody na Slovensku. Stará Ľubovňa 2021, 336 s.

BABČÁKOVÁ, Katarína – LUKÁČOVÁ, Alžbeta – PAVELČÍKOVÁ, Monika: Etnografické zápisníky Jána Lazoríka : kalendárne zvyky a obrady (zo zbierok Ľubovnianskeho múzea).Stará Ľubovňa 2021, 140 s.

BARTUNEK, Anton – SENČEK, Richard (ed.) 25. sympózium z dejín farmácie. Zborník prednášok z 25. sympózia z dejín farmácie konaného pri príležitosti 185. výročia narodenia a 125. výročia úmrtia lekárnika Viliama Aurela Scherfela. Banská Bystrica 2021, 173 s.

BENEDIKOVÁ, Lucia– SOJÁK, Marián: Depot von Sichelnaus der Hallstattzeit in Letanovce. In: Slovenská archeológia, roč. 69, 2021, Suppl. 2, s. 19 – 28.

BEŇOVÁ, Katarína: Stunder (1759 – 1811). Nikde cudzincom. Banská Bystrica 2021, 176 s.

Biblia: Majster Pavol z Levoče. Bratislava 2021, 856 s.

BIZOŇOVÁ, Monika: Výskyt cholery v roku 1831 vo vybraných rímskokatolíckych farnostiach na Spiši. In: Historia Ecclesiastica: časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, roč. 12, 2021, č. 1, s. 237 – 243.

DLUGOŠ, František: Mariánska hora včera a dnes. Levoča 2021, 299 s.

DLUGOŠ, František – KUDLÁČEK, Zdeněk: Vitráže v levočskej bazilike sv. Jakuba. Levoča 2021, 233 s.

FURMANIK, Martin: Rusíni na Spiši. In: Pamiatky a múzeá, roč. 70, 2021, č. 1, s. 63 – 65.

FURMANIK, Martin: Spiš v novej realite Československej republiky v slovenskom, československom a stredoeurópskom kontexte. In: Miroslav Pekník a kol.: Republika Česko-Slovensko. Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita. I. časť. Bratislava 2021, s. 511 – 523.

HAVIAROVÁ, Michaela: Barokové nástenné maľby v južnej kaplnke Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. In: Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, roč. 70, 2021, č. 3, s. 30 – 34.   

HERUCOVÁ, Marta: Le buste de Cécile de Gonzague. In: Revue de lˈArt, Paris, č. 213, 2021-3, s. 20 – 31.

HERUCOVÁ, Marta: Arnold Böcklin a jeho žiaci na Spiši. In: Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, roč. 70, 2021, č. 3, s. 52 – 56.

HROMJÁK, Ľuboslav: Spišský biskup Ladislav Zábojský. Bernolákovec na spišskom biskupskom stolci. In: Historický zborník, roč. 30, 2021, č. 2, s. 149 – 156.

HROMJÁK, Ľuboslav: Významné osobnosti Spišského Podhradia I. Spišské Podhradie 2021, 314 s.

HUDÁK, Matúš – ŠTEVÍK, Miroslav (zost.): Spišský Štiavnik. Spišský Štiavnik 2021, 528 s.

HUDÁK, Matúš – ŠVAŇA, Kamil – HLOŽEK, Martin: Nové nálezy rímskych mincí zo Spišských Vlachov a z neznámej lokality na pomedzí Spiša a Šariša. In: Denarius, Numizmatický časopis 9. Bratislava 2021, s. 14 – 18.

HUDÁK, Matúš – SABOL, Dominik – HLOŽEK, Martin: Novoveké numizmatické nálezy z výskumu Kostola sv. Vavrinca v Hrabušiciach. In: Denarius, Numizmatický časopis 9. Bratislava 2021, s. 88 – 95.

HUDÁKOVÁ, Mária – REPKA, Dominik: Kelt so zlatými očami. Unikátny nález bronzovej sošky z Jánoviec. In: Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo,  roč. 70, 2021, č. 2, s. 2 – 5.

HUDÁKOVÁ, Mária – REPKA, Dominik –  FURMAN, Martin – HLOŽEK, Martin: The bronze figurine of a Celtwithgoldeneyesfrom Jánovce (Poprad, Slovakia). In: Instrumentum no 54, Bulletin du Groupe de travail européen sur l´artisanat et les productions manufacturées de l´Antiquité à l´epoque moderne. Chauvigny, 2021, s. 44 – 47.

CHAPUIS ŠUTOROVÁ, Katarína: Zamoyské nevesty. Bratislava 2021, 118 s.

JANOVSKÁ, Magdaléna: Palác Lubomirských – súčasť vývoja architektúry na hrade Ľubovňa.  In: Pamiatky a múzeá, č. 4. Bratislava 2021, s. 12 – 18.

KALETOVÁ, Mária: Convocatum fuit capitulum conventuale … (K činnosti kamaldulov v Červenom kláštore na základe Liberactuum z rokov 1715 – 1760). Prešov 2021, 162 s.

KALETOVÁ, Mária:  Medzivojnové zvony v rímskokatolíckych farnostiach okresu Stará Ľubovňa. In: Od prameňov viery k dejinám cirkví. Prešov 2021, s. 128 – 144.

KOLLÁROVÁ, Zuzana – SÝKORA, Michal – ŠVORC, Peter (zost.). Štrba a jej dejiny po roku 1945. Štrba 2021, 544 s.

KOLLÁROVÁ, Zuzana a kol. Ľubica (1271 – 2021) 1. diel. Kežmarok 2021, 352 s.

KOLLÁROVÁ, Zuzana a kol. Ľubica (1271 – 2021) 2. diel. Kežmarok 2021, 415 s.

KOLNÍKOVÁ, Eva – SOJÁK, Marián: Napodobenina neskororímskeho solidu Theodosia II. zo Spiša. In: Numizmatika : Časopis Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, č. 30, 2021, s. 17 – 22.

KUČEROVÁ, Marta – HUDÁK, Matúš: Prvá etapa archeologického výskumu na námestí Majstra Pavla v Levoči. In: Východoslovenský pravek XII, Nitra, s. 209 – 225.

KUČEROVÁ, Marta – HUDÁKOVÁ, Mária: Nález denára Ondreja III. vo Švábovciach (okr. Poprad). In: Denarius, Numizmatický časopis 9. Bratislava 2021, s. 34 – 40.

MAJDA, Peter – MAJDA, Martin a kol.: Duchovné a kultúrne dedičstvo Spišskej Kapituly III. : Filozofia – teológia – spiritualita – svedectvo. Ružomberok 2021, 207 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Slovenský exodus po druhej svetovej vojne. In: M. Majeriková-Molitoris (ed.): Almanach Slováci v Poľsku XXII. Krakov 2021, s. 121 – 156.

MIKULÍK, Dalibor (zost.): Denník vojaka z 1. sv. vojny. Stará Ľubovňa 2021, 360 s.

MRÁZOVÁ, Martina: Beyond Defence: City Fortifications and Urban Identity in Levoča. In ARS roč. 54, 2021, č. 2, s. 178-194.

NOVOTNÁ, Mária: Majster Pavol a jeho oltár. Hlavný oltár Majstra Pavla v Levoči. Bratislava 2021, 77s.

NOVOTNÁ, Mária – KOVÁČ, Peter (zost.): Acta Musaei Scepusiensis 2018 – 2019. Levoča 2021, 305 s.

OLEJNÍK, Vladimír: Starý kláštor minoritov v Levoči. In: Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo,  roč. 70, 2021, č. 3, s. 24 – 29.

OLEJNÍK, Vladimír – LABANC, Peter – GEJTEK, Miroslav: Duchovné a kultúrne dedičstvo Spišskej Kapituly I. : Od počiatkov Spišskej Kapituly po vznik biskupstva. Ružomberok 2021, 241 s.

PAVELČÍKOVÁ, Monika – HREBÍKOVÁ, Natália – BABČÁKOVÁ, Katarína: Etnografické zápisníky Jána Lazoríka (zo zbierok Ľubovnianskeho múzea). Kalendárne zvyky a obrady. Stará Ľubovňa 2021, 148 s.

PORUBAN, Roman: Drevený artikulárny kostol 1717 – 2017. Kežmarok 2021, 223 s.

PORUBAN, Roman (ed.): Nový evanjelický kostol 1894 – 2019. Kežmarok 2021, 223 s.

POTOČNÁ, Eva: Vysoké Tatry fotoobjektívom Karola Divalda. Beskydy 2021, 72 s.

REĽOVSKÁ, Daniela: Ján Olejník, Múzejník, etnograf a zberateľ. In: Múzeum, č. 3/2021, s. 45 – 47.

SOJÁK, Marián – OLEJNÍK, Vladimír: K interpretácii náhodného nálezu stredovekého pečatidla zo Spišského Podhradia. In: Kultúrne dejiny Supplementum 2021, s. 50 – 62.

SOJÁK, Marián: Tetradrachma Huşi-Vovrieşti zo Spišského Hrhova – Hradiska. In: Denarius, Numizmatický časopis 9. Bratislava 2021, s. 8 – 12.

SOJÁK, Marián: Príspevok k niektorým numizmatickým nálezom zo Spiša. In: Slovenská numizmatika XXI. Nitra 2021, s. 105 – 116.

SOJÁK, Marián – VALDE-NOWAK, Pawel: Paleolitické osídlenie jaskyne Hučivá diera v Belianskych Tatrách. In: Východoslovenský pravek, roč. 12, 2021, s. 5 – 12.

SOJÁK, Marián: Numizmatické skvosty zo Spiša. In: Pamiatky a múzeá : Revue pre kultúrne dedičstvo, roč. 70, 2021.č. 3, s. 40 – 45.

SOJÁK, Marián a kol.: Veľký Slavkov od praveku po súčasnosť. Veľký Slavkov 2021, 448 s.

SOJÁK, Marián – NOVÁK, Andrej: Münzen aus der älteren Römerzeit im Milieu der Nordkarpathischen Gruppe in der. In: Slovenská archeológia, roč. 69, 2021, Suppl. 2, s. 317 – 322.

SOJÁK, Marián – WAWRCZAK, Maciej: Spišské Podhradie-Dreveník, an Important Paleolithic Site of The Lower Spiš. In: Štúdijné zvesti Archeologického ústavu – Supplementum 2. Nitra 2021, s. 83 – 92.

SULAČEK, Jozef: Tragické krompašské udalosti 21. februára 1921. Spišská Nová Ves – Krompachy 2021, 224 s.

ŠTEVÍK, Miroslav: František Bartl. Murársky majster Spiša obdobia neskorého baroka a klasicizmu. In: Pamiatky a múzeá, roč. 70, 2021, č. 2, s. 46 – 51.

ŠTEVÍK, Miroslav: Markušovce – starobylé centrum veľkého domínia. Spišská Nová Ves 2021, 32 s. (druhé vydanie)

ŠTEVÍK, Miroslav: Die älteste Stadtansicht von Zipser Neudorf von Johann Baumert aus Leutschau aus dem Jahr 1817. In: Heike Drechsller-Meel – Heinz Schmitt (Hrsg.): Karpaten Jahrbuch 2022. Stuttgart 2021, s. 161 – 168.

ŠTEVÍK, Miroslav – HUDÁK, Matúš (zost.). Spišský Štiavnik. Spišský Štiavnik 2021.

ŠVAŇA, Kamil: Nové doklady osídlenia Spiša z konca doby bronzovej a zo staršej doby železnej z Levoče. In: Miroslava Daňová – Lucia Nováková (zost.): VTERE FELIX, MÁRIA, Žiaci svojej profesorke. Trnava, s. 73 – 90.

TOMAGOVÁ, Hana: Bauaufnahmelehre im 19. Jahrhundert. Studienreisen von Architekten des Ateliers Friedrich von Schmidt/Viktor Luntz durch Böhmen, Mähren und Oberungarn in den Jahren 1862 – 1896. Wien, Köln 2021, 379 s. (Kapitola o rekonštrukcii kaplnky v Spišskom Štvrtku s. 248 – 263).

TYROL, Anton – OLEJNÍK, Vladimír: Duchovné a kultúrne dedičstvo Spišskej Kapituly IV. : Vznik biskupstva, osobnosti a najnovšie udalosti. Ružomberok 2021, 228 s.

UHARČEKOVÁ PAVÚKOVÁ, Dáša (ed.): In nomine civitatis Leutscha. O tých čo zanechali stopu. [Katalóg výstavy]. Levoča 2021, 47 s.

WAWRZCZAK, Maciej– SOJÁK, Marián: The Late Palaeolithic sites in the Poprad basin (Northern Slovakia). In: Východoslovenský pravek XII, Nitra 2021, s. 13 – 24.

Zeszyty sądecko-spiskie – Sandecko-spišské zošity XI. Nowy Sącz – Stará Ľubovňa 2021, 144 s.

ŽIFČÁK, František: Spišský dejepisný spolok a regionálny výskum na Spiši. In: Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo,  roč. 70, 2021, č. 3, s. 57 – 60.

2020

ANDRAŠ, Vladimír: Zachraňovaný záchranca. Poprad, 2020, 58 s.

BIZOŇOVÁ, Monika: Jezuitské vzdelávanie v Spišskej Kapitule a v Levoči v 17. a 18. storočí. In: Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku. Prešov 2020, s. 456 – 465.

BIZOŇOVÁ, Monika: Konfesionálne pomery Levočského dekanátu v 19. storočí na základe vybraných schematizmov Spišskej diecézy. In: Život na periférii. Východné Slovensko v prúdení času. Venované doc. PhDr. Libuši Frankovej, CSc., pri príležitosti jej životného jubilea. Prešov 2020, s. 83 – 94.

BIZOŇOVÁ, Monika: Náboženské pomery vybraných zemepanských miest a mestečiek na Spiši v 17. a 18. storočí. In: Zemepanské mestá a mestečká v priebehu stáročí. Prešov 2020, s. 138 – 147.

BIZOŇOVÁ, Monika: Náboženské pomery v oblasti poľského Spiša v období 17. a 18. storočia na základe kanonických vizitácií = Religious conditions in the territory of Polish Spiš in the period of the 17th and 18th centuries based on canonical visitations. In: Historia Ecclesiastica. Časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, roč. 11, 2020, č. 2, s. 194 – 204.

CINTULOVÁ, Erika: Príbeh spracovania ľanu v Kežmarku. In: MÚZEUM, roč. 66, 2020, č. 3, str. 6 – 11.

CINTULOVÁ, Erika: Kežmarok Museum – its past and present. In: Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej (ZWAM), č. 7/2020, s. 233 – 254.

DŽUJKO, Ján: Hlas Tatier (1920) – neúspešný tlačový orgán Národnej a roľníckej strany pre Spiš. In: Dejiny. Internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove = e-journal of Institute of History, Faculty of Arts, University of Prešov in Prešov, roč. 15, 2020, č. 1, s. 119 – 120.

FAJGEL, Jozef a kol.: Markušovce. Čepanovce. Ako plynul čas a udalosti. Markušovce 2020, 327 s.

FECKO, Peter – SOJÁK, Marián: Výskum v interiéri Podtatranského múzea v Poprade = Grabung im Museum Interieur in Poprad. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2015. Nitra 2020, s. 55 – 58.

FURMANIK, Martin: Rusíni a Ukrajinci na Spiši v rokoch 1945 – 1967. In: Historický časopis, roč. 68, 2020, č. 4, s. 635 – 665.

FURMANIK, Martin – PAVLIS, Juraj – STAŇOVÁ MICHALKOVÁ, Mária – ŠTEVÍK, Miroslav: Dejiny Rusínov na Spiši. Spišská Nová Ves 2020, 256 s.

FURMANIK, Martin  – PAVLIS, Juraj  – STAŇOVÁ MICHALKOVÁ, Mária  – ŠTEVÍK, Miroslav: Істoрія Русинівна Спiшу. Spišská Nová Ves 2020, 256 s.

FURMANIK, Martin  – ŠTEVÍK, Miroslav: Putovanie dejinami Spiša. Zaujímavosti zo spišskej histórie od stredoveku po Nežnú revolúciu. Spišská Nová Ves 2020, 216 s.

GLEJTEK, Miroslav: Canonical visitations and chapter statutes, sources for understanding thelocal history of the Spiš chapter in the early moder period. In: Ľudovít Marci (zost.): People, institutions, relations. Slovakia and Hungary from the 11th to the 18th century. Berlin 2020, s. 107 – 150.

HROMJÁK, Ľuboslav: Biografický profil Michala Krajňáka. In: Pamäť národa : nacizmus a komunizmus vo svojej epoche, roč. 16, 2020, č. 4, s. 102 – 104.

HROMJÁK, Ľuboslav: Die Diözese Zips. Johann Anton Révay. Michael Leopold Brigido. Josef Bélik. Ladislaus Zábojszky. Alexander Párvy. In: Rupert Klieber (Hrsg.): Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon. Band I. Berlin 2020, s. 565 – 590.

HROMJÁK, Ľuboslav: Profesor klasickej éry seminára ThDr. Valentín Kalinay (1909 – 1969). In: Nové horizonty : časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť, roč. 14, 2020, č. 1, s. 23 – 27.

HROMJÁK, Ľuboslav: Rodinné prostredie a štúdiá Jána Hutyru. In: Róbert Letz (ed.): Ján Hutyra, Cm. Osobnosť v zápase o náboženskú identitu Slovenska. Bratislava 2020, s. 43 – 55.

HROMJÁK, Ľuboslav – MAJDA, Peter: História a rozvoj Spišského kňazského seminára. In: M. Kozová a kol.: Formujeme mysle a srdcia. Ružomberok 2020, s. 284 – 289. 

HUDÁK, Matúš – HUDÁKOVÁ, Mária – HLOŽEK, Martin – ORAVKINOVÁ, Dominika: Nové sídliskové nálezy z doby bronzovej z Gánoviec – Za stodolami. In: Slovenská Archeológia. Supplementum 1. Anita Kozubová – Erika Makarová – Martin Neumann (zost.): Scientia antiquitatis est tamquam alter idem. Venované Jozefovi Bátorovi k 70. narodeninám. Nitra 2020, s. 213 – 224.

HUDÁK, Matúš – MELLNEROVÁ ŠUTEKOVÁ, Jana: Ján Vencko – amatérsky spišský archeológ. In: Martin Neumann – Jana Mellnerová Šuteková (zost.): Dejiny archeológie : Archeológia v Československu v rokoch 1918 – 1948. Bratislava 2020, s. 69 – 83.

HUDÁK, Matúš – WAWRZCZAK, Maciej: Archeologická lokalita Hozelec – Breziny vo svetle kamenných nálezov. In: Zuzana Krempaská – Miroslav Števík (zost.): Spiš 10. Vlastivedný zborník. Spišská Nová Ves 2020, s. 21 – 28.

HUDÁKOVÁ, Mária– HUDÁK, Matúš – TIMURA, Juraj: Archeologické výskumy Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi v rokoch 2018 – 2020. In: Zuzana Krempaská – Miroslav Števík (zost.): Spiš 10. Vlastivedný zborník. Spišská Nová Ves 2020, s. 11 – 20.

HUŤKA, Miroslav: Majetkové pomery stredovekých augustiniánskych kláštorov tzv. spišského dištriktu. In: Historický časopis, roč. 68, 2020, č. 4, s. 593 – 607.

HYŽA, Alan: Spiš : Tiene a ozveny = Shadows and Echoes. arteA PPB, 2020.

JANOVSKÁ, Magdaléna – GIBALOVÁ,  Lucia – JANURA, Tomáš: Renesančný kaštieľ v Betlanovciach (nové poznatky na základe architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu), In: Krempaská, Zuzana – Števík, Miroslav (zost.): Vlastivedný zborník Spiš 10. Spišská Nová Ves 2020, s. 47 – 70.

JANURA, Tomáš: Nepotizmus v správe Spišskej stolice v rokoch 1711 – 1785. In: Historický časopis, roč. 68, č. 3 (2020), s. 409 – 437.

JESENSKÝ, Miloš – HRONČEK, Pavel: Rozbor topografie v spise Alchidemia magistri Fridericiae de ferrea porta z roku 1573. In: Historický časopis, roč. 68, 2020, č. 1, s. 125 – 135.

KASENČÁKOVÁ, Zuzana: Objavené krypty v Kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. In: Pamiatky a Múzea č. 1/2020, s. 2 – 7.

KOLLÁROVÁ, Zuzana a kol.: Liptovská Teplička. Liptovská Teplička 2020, 375 s.

KOLLÁROVÁ, Zuzana: Vzdelávanie a školstvo v spišských zálohovaných mestách v rokoch 1412 – 1772. In: Historia mea vita. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Bratislava 2020, s. 196 – 212.

KOLLÁROVÁ, Zuzana: Z histórie zdravotníctva a lekárnictva v Poprade – Veľkej. In: Bartunek, Anton – Senček, Richard (ed.).: 25. sympózium z dejín farmácie. Banská Bystrica: Poštové múzeum, 2020, s. 8 – 27.

KOLLÁROVÁ, Zuzana – ŠVORC, Peter (zost.). Štrba a jej dejiny do roku 1945. Štrba 2020, 372 s.

KORMOŠOVÁ, Ružena a kol.: Storočná cesta Miestneho odboru Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi. Martin 2020, 185 s.

KORMOŠOVÁ, Ružena (zost.): Milan Rastislav Štefánik – Z poetického pera autorských spomienok. Brezová pod Bradlom 2020, 160 s.

KOWALSKÁ, Eva: Vyčíňanie poltergeista pod Tatrami. Problémy zvládania rekatolizácie v polovici 17. storočia. In: História zadnými dverami 2. Nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Bratislava 2020, s. 139 – 146.

KOWALSKÁ, Eva: Interkonfesijné vzťahy na stránkach matriky Bratstva farárov 24 spišských miest (1606 – 1673). In: Historia mea vita. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Bratislava 2020, s. 232 – 237.

KREMPASKÁ, Zuzana – ŠTEVÍK, Miroslav (zost.): Spiš 10. Vlastivedný zborník. Spišská Nová Ves 2020, 455 s.

LABANC, Peter: Počiatky úradu biskupského vikára v Uhorskom kráľovstve na príklade Ostrihomskej arcidiecézy. In: Miroslav Glejtek (zost.): Arcibiskupi a biskupi Uhorska. Bratislava 2020, s. 191 – 206.

LABANC, Peter – GLEJTEK, Miroslav: Kariéra spišského prepošta Mutimíra. K personálnemu a kultúrnemu transferu v Uhorskom kráľovstve v polovici 13. storočia. In: Historický časopis, roč. 68, 2020, č. 3, s. 385 – 407.

LAZNIOVÁ, Miroslava: Štefan Máriássy. Život v obraze dejinných a rodinných súvislostí. [b. m.] 2020, 195 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (zost.): Almanach Slowacy w Polsce XXI. Venovaný 700. výročiu prvej písomnej zmienky o obciach Fridman, Kacvín a Nedeca. Krakov 2020, 492 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Demografický vývoj Fridmana, Kacvína a Nedece od polovice 16. do začiatku 20. storočia. In: M. Majeriková-Molitoris (ed.): Almanach Slováci v Poľsku XXI. Krakov 2020, s. 217 – 248.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Nedeca, Krakov 2020, 480 s.

MALOVCOVÁ, Božena – ZAŤKO, Martin (zost.). Láskou zjednotení. Poprad, 2020, 303 s.

MANIAK, Marcel: Obranný úsek Plesnivec: Horúca jeseň 1944 v priestore Vernár – Telgárt – Šumiac – Pohorelá. Tabita Art 2020, 199 s.

MATULA, Pavol: Rok 1918 na Kysuciach, Orave a Spiši = Year 1918 in Spiš, Orava and Kysuce. In: Róbert Letz – Makyna, Pavol (zost.): Rok 1918 v historickej pamäti Slovenska a strednej Európy. Martin 2020, s. 136 – 149.

MICHALČÍKOVÁ, Iveta – RUSNÁKOVÁ, Ľuba (zost.): Tatranské listy : z cestovného denníka Uhorského Simplicissima Tatry –  Kežmarok – Liptov – Levoča. Poprad 2020, 103 s.

MIKULÍK, Dalibor – LAINCZ, Eduard – MARCINOVÁ, Františka (zost.): Libenow, Liblaw, Lubowla, Alt Lublau, Ólubló… Stará Ľubovňa. Stará Ľubovňa 2020, 580 s.

MIKULÍK, Dalibor – LAINCZ, Eduard – MARCINOVÁ, Františka (zost.): Libenow, Liblaw, Lubowla, Alt Lublau, Ólubló… Stará Ľubovňa. Stará Ľubovňa 2020, 580 s.

MIKULÍK, Dalibor (ed.): Etnografické zápisníky Jána Lazoríka (II.). Remeslá (zo zbierok Ľubovnianskeho múzea). Stará Ľubovňa 2020, 74 s.

MIKULÍK, Dalibor (ed.): Ilustrovaný sprievodca Ľubovnianske múzeum Hrad v Starej Ľubovni. Stará Ľubovňa, 2020, 92 s.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): Príbehy z regálov. Katalóg k výstave. Levoča 2020, 215 s.

NOVOTNÁ, Mária – KOVÁČ, Peter (zost.): Acta Musaei Scepusiensis 2018 – 2019. Levoča 2020, 305 s. (USB ).

OLEJNÍK, Vladimír: Otázka liturgických kompetencií biskupov v neskorom stredoveku v Uhorsku. Prípad hlavného oltára od Majstra Pavla v bazilike sv. Jakuba v Levoči = The issue of liturgical competences of bishops in the Late Middle Ages in the Kingdom of Hungary. The case of the main altar by Master Paul in St Jacob’s Basilica in Levoca. In: Konštantínove listy, roč. 13, 2020, č. 1, s. 102 – 111.

OLEJNÍK, Vladimír: Otázka liturgických kompetencií biskupov v neskorom stredoveku v Uhorsku. Prípad hlavného oltára od Majstra Pavla v Bazilike sv. Jakuba v Levoči. In: Miroslav Glejtek (zost.): Arcibiskupi a biskupi Uhorska. Moc prelátov a jej prejavy v stredoveku. Bratislava 2020, s. 233 – 242.

REMIAŠOVÁ, Martina – VDOVJAK, Milan (transl. a zost.): Geschichte der Stadt Béla. Ein Beitrag zur zipser und vaterländischen Geschichtforschung von S. Weber – História mesta Spišská Belá. Príspevok k historickému bádaniu na Spiši a v Uhorsku. Spišská Belá 2020, 360 s.

RUTTKAY, Matej – SOJÁK, Marián: Druhá etapa výskumu lokality Štrba-Šoldov = Zweite Grabungsetappe auf der Lokalität Štrba-Šoldov. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2015. Nitra 2020, s. 123 – 125.

SEMANČÍK, Maroš: V objatí živlov – architektúra Vysokých Tatier 1871-1918. Spišská Belá, 2020, 399s.

SKORKA, Renáta: A gölnicibányajog. Budapešť 2020, 184 s.

SOJÁK, Marián – MINARČÁK, Pavol: Podtatranské múzeum v Poprade a jeho darcovia v 19. a začiatkom 20. storočia. In: Numizmatika 29, 2020, s. 37 – 46.

SOJÁK, Marián: Keltská drachma zo skupiny Athena Alkidemos z Jánoviec-Machaloviec = Celtic drachma fromthe Group of Athena Alkidemos from Jánovce-Machalovce. In: Denarius. Numizmatický časopis 8. Bratislava 2020, s. 14 – 19.

SOJÁK, Marián: Záchranná exploatácia jaskyne Chyža pri Poráči = Rettungsexploitation der Höhle Chyža bei Poráč. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2015. Nitra 2020, s. 127 – 129.

SOJÁK, Marián – MINARČÁK, Pavol: Podtatranské múzeum v Poprade a jeho darcovia v 19. a začiatkom 20. storočia. In: Numizmatika 29, 2020, s. 37 – 46.

SOJÁK, Marián – ŽIFČÁK, František (zost.): Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči XXVIII/2020. Venované pamiatke Dr. h. c. doc. PhDr. Ivana Chalupeckého. Levoča 2020, 374 s.

SOJÁK, Marián – WAWRZCZAK, Maciej: Nový nález zo staršej doby bronzovej z Levoče  = Neuer Fund aus der älteren Bronzezeitaus Levoča. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2015. Nitra 2020, s. 129 – 130.

SOJÁK, Marián: Druhá etapa výskumu zaniknutého kostola v Poľanovciach = Zweite Grabungsetappe der untergegangenen Kirche in Poľanovce. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2015. Nitra 2020, s. 125 – 127.

SOJÁK, Marián: Maľované príbehy z hlbín času v tvorbe Pavla Wawreka. Nitra 2020, 188 s.

SOJÁK, Marián: Archeológ na pomoc speleológom. In: Spravodaj slovenskej speleologickej spoločnosti, roč. 51, 2020, č. 1, s. 109 – 110.

ŠTEVÍK, Miroslav: K datovaniu a obsahu súpisu výnosov a príslušenstva hradu Ľubovňa zo 16. storočia. In: Studia Archiwalne VII. Lublin, 2020, s. 157 – 177.

WAWRZCZAK, Maciej – SOJÁK, Marián: The history and state of archaeological research in the Slovak part of the Pieniny Mts. (from Červený Kláštor to Litmanová) as compared to. In: M. Bulawka, Ciesla, K. a kol.: Archeologia gór : Pamieci Profesora Andrzeja Zakiego. Kraków – Warszawa 2020, s. 67 – 80.

WAWRZCZAK, Maciej – SOJÁK, Marián: Forma narzedziowa z wczesnej epoki brazu(?) z miejscowosci Batizovce okr. Poprad. In: Prace Pieninskie. Tom 30. Szczawnica 2020, s. 95 – 105.

 

2019

ARGALÁCS, Mikuláš (zost.): Buchholtzove Tatry. Rieka Augustiniho. Poprad 2019, 136 s.

BIELICH, Mário – SOJÁK, Marián: Nálezy hlinených fajok zo Spiša. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, roč. 65, 2019, s. 179 – 206.

BIZOŇOVÁ, Monika: Tajné zákutia Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. In: Dejiny: internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 14, č. 1 (2019), s. 102 – 107.

BIZOŇOVÁ, Monika: Historia et Diarium Convictus Leutschoviensis: prameň k dejinám jezuitského konviktu v Levoči v 17. – 18. storočí. In: Historia Ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, 10, č. 2 (2019), s. 233 –241.

BIZOŇOVÁ, Monika: Rekatolizačné rády v Hornom Uhorsku v 17. storočí. In: Tridsaťročná vojna a náboženská otázka v strednej Európe. Prešov 2019, s. 58 – 72.

BIZOŇOVÁ, Monika – OLEJNÍK, Vladimír: Duchovné a kultúrne dedičstvo Spišskej Kapituly II. Jezuitské gymnázium a Učiteľský ústav. Ružomberok 2019, 180 s.

BIZUB, František: Územie Liptova medzi vodnými tokmi Ploštínka, Váh a Belá a Spišom v 13. až 15. storočí. In: Historický zborník, roč. 29, 2019, č. 1, s. 91 – 98.

BODNÁROVÁ KUČEROVÁ, Katarína: Reštaurátorka Mária Mariániová a jej „súkromná“ reštaurátorská dokumentácia. In: Monument revue, č. 1 (2019), s. 48 – 56.

BUJÁK, Gábor: Stock János és a szepesi egyház kiváltságai. In: Tamás Fedeles (zost.): Matyás király és az Egyház. Pécs 2019, s. 203 – 231.

CINTULOVÁ, Erika a kol.: Múzeum v Kežmarku. Kežmarský hrad. Kežmarok 2019, 24 s.

DERFIŇÁK, Patrik: K problematike obnovy hradných zrúcanín na Slovensku v 20. a 30. rokoch 20. Storočia – Spišský hrad. In: Annales historici Presovienses, roč. 29, 2019, č. 1, s. 93 – 135.

FECKO, Peter – SOJÁK, Marián – WAWRZCZAK, Anna – WAWRZCZAK, Maciej: Zaujímavý mosadzný predmet z Jezerska, okres Kežmarok (severný Spiš) = Aninteresting brass object from Jezersko, district Kežmarok (northern Spiš). In: Zborník Slovenského národného múzea v Martine: Etnografia 60, roč. 113, 2019, s. 222 – 227.

FECKO, Peter – SOJÁK, Marián: Príspevok k osídleniu Smižian vo včasnostredovekom období. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2019, roč. 66, s. 95 – 126.

FICERI, Ondrej (zost.): Obce za prevratu. Mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku 1914 – 1923. Spišská Nová Ves – Košice 2019, 172 s.

FILA, Vít a kol.: Premeny času. Dorota Filová. Bratislava 2019, 160 s.

FILOVÁ, Dorota: Premeny času. Bratislava 2019, 159 s.

GONDA, Jozef – PETRÍK, Ján: História basketbalu v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves 2019, 484 s.

GRESCHOVÁ, Eva (zost.): Tatry v dokumentoch. Liptovský Mikuláš 2019, 300 s.

HALAJOVÁ, Denisa –TÓTH, Attila – HALAJ, Peter: Small sacral architecture and its greenery in Lower Spiš region in Slovakia. In: Acta Horticulturae et Regiotecturae, 22, č. 1 (2019), s. 37 – 40.

HERUCOVÁ, Marta: Cesty za umením okolo roku 1800: príklon ku klasicizmu. In: Marian Hochel (zost.): Moderní Evropan 1. poloviny 19. století. Praha 2019, s. 165 – 187.

HERUCOVÁ, Marta: Prejavy romantizmu v maliarstve na Slovensku pod vplyvom európskej tvorby. In: Peter Zajac – Ľubica Schmarcová (zost.): Slovenský romantizmus. Synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. Brno 2019, s. 307 – 367.

HOMZA, Martin – MALINOVSKÁ, Nora – GURŇÁK, Daniel (zost. a prekl.): Haličsko-volynská kronika neznáme rozprávanie o rodine kráľov a kniežat východo-strednej Európy v 13. storočí. Martin 2019, 423 s.

HONZL, Jiří – HUDÁK, Matúš: Antique items from archeological collections of the Spis Museum in Spiska Nova Ves. In: Zborník SALVE, EDVARDE A TOAST TO THE JUBILEE OF PROFESSOR E. KREKOVIČ. Bratislava 2019, s. 79 – 88.

HROMJÁK, Ľuboslav: Dejiny Spišského Podhradia vo svetle inštitúcií. Kežmarok  2019, 136 s.

HROMJÁK, Ľuboslav: Spišský kapitulný vikár a predseda Slovenskej muzeálnej spoločnosti Štefan Mišík. In: Historický zborník, roč. 29, 2019, č. 2, s. 230 – 233.

HUDÁKOVÁ, Mária – HUDÁK, Matúš – TIMURA, Juraj a kol.: Archeologický výskum v polohe Hozelec-Dubina/Arcaeological Research in Hozelec, Dubina Site. Spišská Nová Ves 2019,  168 s.

CHAPUIS ŠUTOROVÁ, Katarína: Ružbašská kráľovská svadba. Námestovo 2019, 104 s.

JANČURA, Marián: Hospodársky prínos súkromného podnikania v medenorudnom baníctve na Spiši v 18. a 19. storočí. In: Miroslav Lacko (zost.): Montánna história 10. 2017 – 2018, Bratislava 2019, s. 118 – 176.

JANČURA, Marián (zost.): Technické pamiatky spojené s baníckou a hutníckou činnosťou na Spiši. 5. časť. Spišská Nová Ves 2019, 381 s.

JANČURA, Marián: Hnilčík. Sprievodca tajomstvami podzemia. Spišská Nová Ves 2019, 470 s.  

JANČURA, Mikuláš – HROMUĽÁKOVÁ, Katarína: Automobilizmus a šľachta na Slovensku. Prípad baróna Wielanda z Markušoviec. In: Kultúrne dejiny. = Cultural History, roč. 10, 2019, č. 1, s. 52 – 72.

JANURA, Tomáš – HAVIAROVÁ, Michaela: Vidiecke šľachtické sídla v Spišskej stolici. Bratislava 2019, 192 s.

JANURA, Tomáš: Obsadzovanie úradníckych postov v Spišskej stolici v rokoch 1711 – 1785. In: Historický časopis, roč. 67, č. 1(2019), s. 23 – 51.

JURČIŠINOVÁ, Nadežda: Pôsobenie katolíckeho kňaza Michala Chlebáka na Spiši v 19. storočí. In: Annales historici Presovienses, roč. 19, 2019, č. 1, s. 74 – 84.

KASENČÁKOVÁ, Zuzana – KUČEROVÁ Marta: Výsledky archeologického výskumu pri Kostole sv. Bartolomeja v Hniezdnom. In: Historica Carpatica č. 50/2019, s. 61 – 74.

KORMOŠOVÁ, Ružena: Oľšavica – príklad víťazstva dobra nad zlom. In: Miroslav Pollák (zost.): Solidarita. Levoča 2019, s. 502 – 507.

KOZÁK, Petr: Účty budínskeho dvora krále Vladislava Jagellonského (1494 – 1495). Praha 2019, 375 s.

KOWALSKI, Tomáš: Majster, pomocníci a dielňa: Anton Cyril Glatz a Majster Pavol z Levoče. In: ARS, 51, č. 1 – 2 (2019), s. 80 – 108.

KRIŠKOVÁ, Zdena: Determinanty a špecifiká tradičnej stravy v kontexte identity na vybraných príkladoch v lokalitách horného Spiša = The determinants and specific features of traditional diet in the context of identity, with selected examples from locations in the upper Spiš region. In: Národopisná revue, roč. 29, 2019, č. 3, s. 236 – 245.

LABANC, Peter: Corpus Toponymicum Slovaciae Medievalis (CTSM) On-line databáza stredovekého toponymického materiálu a jej potenciál pri onomastickom a jazykovednom výskume. In: Alexandra Chomová – Jaromír Krško – Iveta Valentová (zost.): Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére : 20. slovenská onomastická konferencia, zborník referátov, Banská Bystrica, 26. – 28. júna 2017. Bratislava 2019, s. 277 – 292.

LABANC, Peter: Corpus Toponymicum Slovaciae Medievalis (CTSM) – On-line database of medieval toponymic material and its application in onamastic and linguistic research. In: Konštantínove listy, 12, č. 1 (2019), s. 22 – 38.

LABANCOVÁ, Ivana – MESIARKIN, Adam – OLEJNÍK, Vladimír (zost.): Monumenta Linguae Slovacae, Vol. III. Documenta Theoretico-praeceptiva, Tomus I.  Zbierka poučení o liečiteľstve a prírode zo 17. Storočia – Collectio praeceptorum de medicina et natura saeculi 17. Bratislava 2019, 549 s.

LACKO, Miroslav: Protoglobalisierung im oberungarischen Metallhandel: Göllnitzer Bergbaurevier im ‚langen‘ 16. Jahrhundert. In: Miroslav Lacko (zost.): Montánna história 10. 2017 – 2018, Bratislava 2019, s. 34 – 89.

LAINCZ, Eduard. Židovská komunita v okrese Stará Ľubovňa. In: Pamäť národa 4/2019, 2019, s. 72 – 95.

LAVRÍK, Silvester: Posledná k. & k. barónka. Bratislava 2019, 456 s.

LAZNIOVÁ, Miroslava: Augustín Máriássy z Markušoviec, osudy jeho potomkov v 19. storočí a ich zaujímavé rodinné príbuzenstvá. In: Nové obzory 35. Šľachtické rody na východnom Slovensku v období stredoveku a novoveku. Prešov 2019, s. 168 – 186.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Vysťahovalectvo zo severného Spiša a hornej Oravy po pripojení k Poľsku po roku 1920. In: M. Majeriková-Molitoris (ed.): Almanach Slováci v Poľsku XX. Krakov 2019, s. 305 – 324. 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Spoločensko-geopolitické zmeny na Zamagurí v roku 1918 a ich konzekvencie pre ďalší vývoj v oblasti. In: M. Soják – F. Žifčák (eds.) Z minulosti Spiša XXVII. Levoča 2019, s. 195 – 210. 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Životné jubileum profesora Jozefa Čongvu. M. Soják – F. Žifčák (eds.) Z minulosti Spiša XXVII. Levoča 2019, s. 257 – 259. 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Analýza starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v Poľsku a komparácia starostlivosti o krajanov na Slovensku a v Poľsku. In: Z. Pavelcová (ed.) Analýza starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí z pohľadu Matice slovenskej a odborníkov na krajanskú problematiku z Chorvátska, Čiernej Hory, Poľska a Srbska. Martin 2019, s.

MATULA, Pavol: Inkorporácia severného Spiša a hornej Oravy v roku 1939 v kontexte spoločensko-politických reflexií. In: Pavol Matula – Juraj Lepiš (zost.): 1939. Rok zlomu. Banská Bystrica 2019, s. 324 – 333.

MEGYEŠI Peter – MEGYEŠI ĎURČEKOVÁ, Lenka: Mundus Symbolicus: Emblémy v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Ľubici. In ARS, 52, č.1 (2019), s. 89 – 103.

MELCEROVÁ, Andrea (zost.): Pro Populo Poprad 1994 – 2019. 25 rokov hospodárenia v lesoch Spišského biskupstva. Nitra 2019, 99 s.

MIKULÍK, Dalibor (zost.): Od zrnka k chlebu : Katalóg k výstave : Poľnohospodárske náradie. Stará Ľubovňa 2019, 54 s.

MIKULÍK, Dalibor (zost.): Vybrané aspekty z dejín okresu Stará Ľubovňa v prvej polovici 20. storočia.[Stará Ľubovňa] 2019, 40 s.

MIŠENKO, Pavol: Četnícke pamäti. Stará Ľubovňa 2019, 294 s.

MIXTAJ, Ladislav – WEISS, Gabriel – WEISS, Roland – LABANT, Slavomír – ZUZIK, Jozef: Potentials in making use of the mining heritage assets in the Spiš region to develop mining tourism in Slovakia. In: SGEM 2019 conference proceedings 19. Albena 2019, s. 551 – 558.

MLADÝ, Rudolf: Putovanie po hradoch slovenských. Nitra 2019, 304 s.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): Lőcse 1918 – Levoča 1919. Levoča 2019, 143 s.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): Acta Musaei Scepusiensis 2014 – 2017. Levoča 2019, 353 s.

NOVOTNÁ, Mária: II.19 Richtschwert. II. 38 Gussform für Ofenkacheln. In: Gabriele Köster –  Christina Link (zost.): FaszinationStadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht. Magdeburg 2019, s. 364, 394 – 395.

NOVOTNÝ, Ladislav – KULLA, Marián – PREGI, Loránt – CSACHOVÁ, Stela: Economic transformation of post-communist small towns: Case study of the Lower Spis Region, Slovakia. In: Deturope : The Central European Journal of Regional Development and Tourism, 11, č. 1 (2019), s. 21 – 41.

OLEJNÍK, Vladimír: Zelené katedrály Spišskej Kapituly. Z dejín Biskupstva Spišské Podhradie, jeho majetku a obhospodarovania lesov. In: Andrea Melcerová (zost.): Pro Populo Poprad 1994 – 2019. 25 rokov hospodárenia v lesoch Spišského biskupstva. Nitra 2019, s 14 –  28.

OLEKŠÁK, Peter: Kostol sv. Bartolomeja v Hniezdnom v kultúrno-historických súvislostiach. Hniezdne 2019, 319 s.

PATERA, Lukáš: Podnikanie akciových spoločností v baníctve obce Vondrišel (1900 – 1939).In: Miroslav Lacko (zost.): Montánna história 10. 2017 – 2018, Bratislava 2019, s. 274 – 307.

PAJER, Lenka: Uhorský šľachtický odev v 16. a 17. storočí. In: Pamiatky a múzeá, č. 4 (2019), s. 30 – 37.

POLLÁK, Miroslav (zost.): Solidarita. Levoča 2019, 538 s.

PORUBÄN, Roman (zost.): Nový evanjelický kostol. Kežmarok 2019, 160 s.

REPKA, Dominik – ŠEBESTA, Bohuslav: Protohistoric and medieval settlement in Klčov (Levoča District). In: Studia historica Nitriensia, 23 (2019), s. 501 – 518.

RICZIOVÁ, Beata: Boj proti pravým kiahňam v mestách v kontexte dobových lekárskych a osvetových spisov pre slovenské obyvateľstvo. In: Diana Duchoňová (zost.): Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. Bratislava 2019, s. 319 – 337.

SABOL, Martin – RABEDER, Gernot (eds.): Medvedia jaskyňa v Slovenskom raji. Paleontologický výskum 2007 – 2009 / Medvedia jaskyňa Cave in the Slovenský raj Mts. Paleontological research 2007 – 2009. Spišská Nová Ves 2019, 256 s.

SOJÁK, Marián: Prvá etapa výskumu zaniknutého kostola v Poľanovciach. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014. Nitra 2019, s. 133 – 135.

SOJÁK, Marián: Výskumné aktivity na Spiši. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014. Nitra 2019, s. 135 – 139.

SOJÁK, Marián – FECKO, Peter: K niektorým novým nálezom z doby laténskej na Spiši. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, Supplementum 1 : Fragmenty času : Venované Elene Miroššayovej k 70. narodeninám, (2019), s. 451 – 462.

SOJÁK, Marián – ŽIFČÁK, František (zost.): Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči XXVII/2019, Levoča 2019, 336 s. 

SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Z reštaurátorského denníka. Košice 2019, 532s.

ŠTEVÍK, Miroslav – HUDÁK, Matúš: Mons castri Terra Szék. Terra Sulza. Príspevok k dejinám obcí Gánovce, Hozelec, Hôrka, Spišský Štiavnik a Švábovce. Hozelec, 2019, 93 s.

ŠTEVÍK, Miroslav: Terra Szék. Terra Sulza. K pôvodu názvu obce Hozelec a močaristého územia medzi Gánovcami a Hôrkou na Spiši. In: Studia Archiwalne, t. VI. Lublin 2019, s. 9 – 12.

ŠUPŠÁKOVÁ, Božena: Génius loci Spiša : Kultúrne dedičstvo spišského regiónu v kontexte vzdelávania. Ružomberok 2019, 246 s.

TAMAŠKOVIČ, Jakub  –  ONTKO, Michal – DIAČIKOVÁ, Denisa – ŽÁK MATYASOWSKY, František: Nové žiarové pohrebisko z lokality Levoča – Novoveská cesta. Príspevok k osídleniu Spiša v dobe rímskej. = The new cremation cemetery in Levoča –  Novoveská cesta. A contribution to the settlement of Spiš region in the Roman period. In: Studia historica Nitriensia, 23, 2019, s. 543 – 562.

TÜSKÉS, Anna – Máriássy Péter: A Máriássy család ősgalériája. Bratislava 2019, 198 s.

2018

ARGALÁCS, Mikuláš: Vznik Československa. Priebeh a vplyv na rozvoj Popradu a jeho okolia. Zborník z medzinárodnej konferencie. Poprad 2018, 119 s.

BALÁŽI, Milan (zost.): Baníctvo a Spiš vo fotografii. Spišská Nová Ves 2018, 102 s.

BARBUŠČÁKOVÁ, Vladimíra (zost.): Spišský Jeruzalem : história, fauna, flóra. Spišská Nová Ves 2018, 120 s.

BAŠISTOVÁ, Dominika: Odraz saskej kolonizácie v toponymii centrálneho Spiša. In: Scientia et Eruditio, 2, č. 3 (2018), s. 1 – 10.

BENKA, Peter – HOMZA, Martin – ŽIGO, Pavol (zost.): Monumenta Linguae Slovacae I. – Pamätníky Slovenského Jazyka I. : Právno-administratívne dokumenty – Prísažné formuly zo 16. – 18. storočia. Diel 1. Bratislava 2018, 382 s.

BIEĽAK, Štefan – SLOBODA, Jaroslav: Spišská Belá. [Kežmarok] 2018, 253 s.

BIZOŇOVÁ, Monika: Omnia ad maiorem Dei gloriam. Pôsobenie Spoločnosti Ježišovej na Spiši v 17. – 18. storočí. Kraków 2018, 238 s.

BIZOŇOVÁ, Monika: Počiatky reformácie a náboženské pomery na Spiši v 16. – 18. storočí (na príklade vybraných miest). In: Peter Kónya – Annamária Kónyová (zost.): Reformácia v strednej Európe I. Prešov 2018, s. 169 – 180.

BIZOŇOVÁ, Monika: Spoločnosť Ježišova na Spiši v 80. rokoch 17. storočia. In: Peter Kónya – Annamária Kónyová (zost.): Caraffa 330. Štúdie k dejinám Prešovského krvavého súdu. Prešov 2018, s 217 – 231.

BIZOŇOVÁ, Monika: Súkromná korešpondencia spišského biskupa Jána Vojtaššáka a jeho synovca Tomáša Vojtaššáka. In: Historia Ecclesiastica, 9, č. 2 (2018), s. 283 – 292.

BOČKAYOVÁ, Katharina – ŠIMON, František: Morové spisy Samuela Spilenbergera. In: Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov, 23, č. 9 (2018), s. 60 – 62.

CIMBALA, Marek: Politik a katolícky učiteľ Pavol Čarnogurský. In: Z minulosti Spiša XXVI, 2018, s. 83-96.

CINTULOVÁ, Erika – KUČEROVÁ, Marta (zost.): Rod Thököly : zborník príspevkov z odbornej medzinárodnej konferencie konanej pri príležitosti 360. výročia narodenia Imricha Thökölyho : 25. –  26. septembra 2017 na Kežmarskom hrade. Kežmarok 2018, 569 s.

ČOVAN, Miroslav: Význam epigrafie pre kultúrne dejiny. In: Kultúrne dejiny 2018 – Supplementum, s. 5 – 29.

DEMKOVÁ, Lenka – BOBUĽSKÁ, Lenka: Two centuries of land use changes influenced by intensive mining and smelting activities (Middle Spis, Slovakia). In: Ecopersia, 6, č. 3 (2018), s. 147 – 153.

DLUGOŠ, František: Jubilujúci kňazi Spišskej diecézy v roku 2018. Levoča 2018, 319 s.

DRAŽIL, Tomáš (zost.): Prielom Hornádu v Slovenskom Raji. Spišská Nová Ves 2018, 191 s.

DULOVIČ, Erik: „Nelze-li zachovati dosavadní hranici…“ K účasti českých vedcov pri riešení československo-poľského územného sporu o Oravu a Spiš v rokoch 1918-1920. In: Slovanský přehled č. 2, 2018, s. 245-277.

DZURIKOVÁ, Jana – PETRÍK, Ján: Prechádzka tridsaťročnou históriou Zoologickej záhrady Spišská Nová Ves 1989 – 2019. Bratislava 2018, 155 s. 

FECKO, Peter – SOJÁK, Marián: Záchranné archeologické výskumy na Spiši = Archäologische Rettungsausgrabungen in Spiš (Zips). In: AVANS : Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013. 2018, s. 48 – 49.

FECKO, Peter – SOJÁK, Marián – WAWRZCZAK, Maciej: Zabytki na wtórnym zlozu. Problem kilku wyrobów kamiennych ze stanowisk wczesnosredniowiecznych na Spiszu (pólnocna Slowacja). In: Prace Pieninskie, tom 28, (2018), s. 229 – 244.

FEDELES, Tamás: Mátyás seregéből az Úr szolgálatába. Esettanulmány az Apostoli Penitenciária klerikus szentelésekben játszott szerepéhez Mátyáskirály korában. In: Pontes 1 (2018), s. 95 – 114.

FURMANIK, Martin: Spiš a vznik Československej republiky. Spišská Nová Ves 2018, 230 s.

GLEJTEK, Miroslav: Iconographic changes of ecclesiastic seals in the medieval Hungarian Kingdom (illustrated by the example of Spiš chapter provosts). In: Zograf. Beograd 2018, s. 55 – 71.

GOJDIČ, Ivan – SEMANČÍK, Maroš: Vila Iskra v Novom Smokovci. In: Pamiatky a múzeá, č. 4 (2018), s. 2 – 7.

HALASZOVÁ, Ingrid – MEGYEŠI, Peter – PROČKA, Richard Erazmus (zost.): Príbehy pamiatok a obrazov: Zborník k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. Trnava 2018, 403 s.

HOMZA, Martin: Dávid Frölich (1595 – 1648) a obrana nemectva na Spiši. In: Z minulosti Spiša XXVI, 2018, s. 7-22.

HUDÁK, Matúš – HUDÁKOVÁ, Mária: Zaniknutá sklárska huta Richvald – archeologický výskum z roku  1963. / Richvald, the extinct glass Works – archaeological research in 1963. In: Staššíková – Štukovská, Danica (zost.) Historické Sklo. Bratislava 2018, s. 229 – 236.

HUDÁK, Matúš – ŠTEVÍK, Miroslav (zost.): Hozelec. Hozelec 2018, 308 s.

HUDÁK, Matúš – HUDÁKOVÁ, Mária: Zaniknutá sklárska huta Richvald – archeologický výskum z roku  1963. / Richvald, the extinct glassworks – archaeological research in 1963. In: Danica Staššíková – Štukovská (zost.): Historické Sklo. Bratislava 2018, s. 229 – 236.

HUDÁKOVÁ, Mária – HUDÁK, Matúš: Keramické artefakty z výskumu zaniknutej sklárskej huty Richwald vo Veľkej Lesnej. In: Zuzana Krempaská – Miroslav Števík (zost.): Spiš 9. Vlastivedný zborník. Spišská Nová Ves 2018, s. 18 – 28.

HUDÁKOVÁ, Mária – HUDÁK, Matúš – TIMURA, Juraj:  Predbežné výsledky archeologického výskumu na Dubine pri Hozelci. In: Zuzana Krempaská – Miroslav Števík (zost.): Spiš 9. Vlastivedný zborník. Spišská Nová Ves 2018, s. 11 – 17.

HULKOVÁ, Marta: Italian music in the 17th century in the regions of Spiš and Šariš in the Evangelical churches of the Augsburg confession. In. Musicologica Brunensia, 53, č. 2 (2018), s. 41 – 60.

HUŤKA, Miroslav: Vplyv reformácie na augustiniánske kláštory na území dnešného Slovenska. In: Eva Frimmová (zost.): Reformácia a jej dôsledky na Slovensku. Trnava – Bratislava, 2018. s. 55 – 67.

CHOMA, Milan – MICHELČÍKOVÁ, Iveta (zost.): Podtatranec zo Zalužíc (Personálna bibliografia o živote a tvorbe Milana Chomu). Kežmarok 2018, 176 s.

ILLÁŠ, Martin: Niektoré stavebno-technické a výtvarné detaily zachovaných predrománskych kostolov v Čechách a na Slovensku v kontexte karolínskej architektúry. In: Ingrid Halászová – Peter Megyeši – Richard E. Pročka (zost.): Príbehy pamiatok a obrazov : Zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. Trnava 2018, s. 135 – 175.

JAKUBČIN, Pavol: Kláštor cistercitov v Spišskom Štiavniku – vybrané aspekty z histórie. In: Magdaléna Kvasnicová (zost.): Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku : dejiny a pamiatková ochrana. Bratislava 2018, s. 263 – 270.

JANOVSKÁ, Magdaléna.: Farský kostol v Gelnici z pohľadu nových výskumov. In: Zborník príspevkov z 2. ročníka konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II.  Bratislava 2018, s.  63 – 82.

KALINOVÁ, Michaela (zost.): Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II. Zborník Gotická cesta 2/2016. Rožňava – Bratislava 2018, 253 s.

KAPIŠINSKÁ, Veronika: Výpravná budova železničnej stanice vo Svite. In: Pamiatky a múzeá, č. 2 (2018), s. 22 – 26.

KARPINSKÝ, Peter: Personálna a sociálna deixa v texte Spišských modlitieb = Personal and social deixa in the texts of Spiš prayers. In: Historia Ecclesiastica, roč. 9, 2018, č. 1, s. 230 – 248.

KÓNYA, Peter – KÓNYOVÁ, Annamária (zost.): Caraffa 330. Štúdie k dejinám Prešovského krvavého súdu. Prešov 2018, 231 s.

KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter (zost.): Reformácia v strednej Európe I. Prešov 2018, 610 s.

KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter (zost.). Reformácia v strednej Európe II. Prešov 2018, 801 s.

KOPČÁKOVÁ, Slávka: Musical sources in Pavol Gallo‘s legacy. In: Themusical sources of Spiš / Zips and Central Europe. Bratislava 2018, s. 115 – 129.

KORMOŠOVÁ, Ružena: Elemír a Neitus Vollayovci a konštituovanie česko-slovenskej moci na Spiši v rokoch 1918 – 1919. In: Z minulosti Spiša XXVI, 2018, s. 65-82.

KRAFČÍKOVÁ, Marta: Chmeľnický nárečový slovník. Chmeľnica 2018, 269 s.

KREMPASKÁ, Zuzana – ŠTEVÍK, Miroslav (zost.): Spiš : vlastivedný zborník 9. Spišská Nová Ves 2018, 461 s.

KRIŠKOVÁ, Zdena: Strava ako kultúrnoidentifikačný prvok spoločenstiev na vybraných príkladoch lokalít Horného Spiša = Food as the cultural-identification element of societies in selected examples of locations of Upper Spiš. In: Rastislava Stoličná (zost.): Tradičná strava a stravovanie. Zborník z XXII. konferencie Etnológ a múzeum. [Bratislava], Stará Ľubovňa 2018, s. 42 – 50.

KUČEROVÁ Marta – HUDÁK, Matúš: Záchranný archeologický výskum v Levoči. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, Nitra 2018, s. 110.

KUCHARÍK, Juraj: Spiš: Slovenský raj, Levoča, Kežmarok. Turistický sprievodca: história, pamiatky, prechádzky, informácie. Bratislava 2018, 239 s.

LAINCZ, Eduard: Kanonik Jozef Vojtas a jeho pôsobenie na Spiši. In: Z minulosti Spiša XXVI, 2018, s. 97-116.

LEPIŠ, Juraj: Československo-poľský spor o severný Spiš a Hornú Oravu do roku 1947 a podpísanie priateľskej a spojeneckej zmluvy medzi Československom a Poľskom. In: Marek Syrný a kol.: Slovensko a Európa v roku 1947. Banská Bystrica 2018, s. 199 – 206.

LETZ, Róbert – JURČAGA, Peter: Ján Vojtaššák. Biskup v dejinách 20. Storočia. Zborník z vedeckej konferencie k 140. výročiu narodenia, Spišská Kapitula 14. –  15. november 2017. Bratislava 2018, 462 s.

LETZ, Róbert: Le persecuzioni della Chiesa in Slovacchia e il processo farsa contro tre vescovi slovacchi = Prenasledovanie Cirkvi na Slovensku a monsterproces proti trom slovenským biskupom. In: Emília Hrabovec – Giullano Brugnotto – Peter Jurčaga (zost.): Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945 – 1965 = Umlčaná cirkev a pápežská diplomacia 1945 – 1965. Città del Vaticano 2018, s. 93 – 114 (taliansky text), s. 309 – 327 (slovenský text).

LIŠKA, Anton: „Uniatske“ liturgické zariadenie a mobiliár v tereziánskych chrámoch gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In: Ingrid Halászová – Peter Megyeši – Richard E. Pročka (zost.): Príbehy pamiatok a obrazov : Zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. Trnava 2018, s. 192 – 205.

MAJERIKOVÁ, Ingrid (ed.): Putovanie krajinou na brehoch Dunajca. Krakov – Bratislava – Spišská Stará Ves : Pre mesto Spišská Stará Ves vydalo vydavateľstvo Goralinga, 2018, 400s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Význam krajanského časopisu Život pre slovenskú komunitu v Poľsku. In: M. Majeriková-Molitoris – A. Jendžejčíková (eds.): Mediálne dimenzie slovenského života v zahraničí. Krakov 2018, s. 81 – 93. 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Tri roky – tri štáty. K problematike geopoliticko-spoločenských zmien na slovensko-poľskom pohraničí po páde Rakúsko-Uhorskej monarchie. In: M. Majeriková-Molitoris (ed.): Almanach Slováci v Poľsku XIX. Krakov 2018, s. 13 – 50. 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Riešenie národnostnej otázky v okrese Nový Targ v rokoch 1945 – 1947 na príklade Rusínov, Ukrajincov a Slovákov. In: M. Šmigeľ, B. Halczak, R. Drozd, S. Dudra, O. Kozakevych (eds.) Lemkovia, Bojkovia, Rusíni – dejiny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra, tomus 7, časť 1, Banská Bystrica 2018, s. 179 – 193.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Vzťah Jána Vojtaššáka k Slovákom v Poľsku. In: R. Letz – P. Jurčaga (eds.) Ján Vojtaššák biskup v dejinách 20. storočia : zborník z vedeckej konferencie k 140. výročiu narodenia Spišská Kapitula 14.-15. november 2017. Bratislava 2018, s. 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Z histórie zamagurských obcí. In: Ingrid Majeriková (ed.) Putovanie krajinou po brehoch Dunajca., Bratislava – Spišská Stará Ves 2018, s. 24 – 31. 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (ed.): Almanach Slováci v Poľsku XIX. Krakov, Spolok Slovákov v Poľsku, 304 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Postavenie slovenského obyvateľstva na k Poľsku pripojených územiach severného Spiša v rokoch 1945 – 1947. In: E. Laincz – A. Drobňák (eds.): V prelomovom desaťroční (česko) slovenských dejín 1938 – 1948. Príspevky z odborných seminárov v rokoch 2014 – 2017. Stará Ľubovňa 2018, s. 135 – 151.

MALOVCOVÁ, Božena a kolektív: Švábovce. Švábovce 2018, 256 s.

MALOVCOVÁ, Božena: Priebeh Pražskej jari na Spiši. In: Lucia Tokárová – Richard Pavlovič (zost.): Na ceste k slovenskej štátnosti. Bratislava 2018, s. 326 – 350

MAXIMOVÁ, Daniela – JACKOVIČ, Pavol: Rozvoj rekreačnej osady Kvetnica v medzivojnovom období. In: Monument revue, č. 2 (2018), s. 58 – 64.

MEGYEŠI, Peter: Emblémy v diele levočského zlatníka Jána Silášiho. In: Pamiatky a múzeá, č. 4 (2018), s.28 – 34.

MIKULÍK, Dalibor (zost.): Kožušníctvo na Spiši : Katalóg k výstave. Stará Ľubovňa 2018, 62 s.

MIKULÍK, Dalibor (zost.): V prelomovom desaťročí (česko)slovenských dejín 1938 – 1948. Príspevky z odborných seminárov v rokoch 2014 – 2017. Stará Ľubovňa 2018, 300 s.
 

NAJCER SABLJAK, Jasminka – LUČEVNJAK, Silvija: Povijest likovne zbirke valpovačkih vlastelina. In: Kol. autorov: Valpovački vlastelini Prandau Normann. Katalóg výstavy. Osijek 2018, s. 118 – 140.

NOVOTNÁ, Mária – SOJÁK, Marián: Besonderheiten des Gräberfeldes aus der frühen Bronzezeit im Kataster von Spišské Podhradie (Zips). In: Jozef Bátora – Rudolf Kujovský – Matej Ruttkay – Jozef Vladár (zost.): Anton Točík – legenda slovenskej archeológie. Nitra 2018, s. 119 – 130.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): Majster Pavol z Levoče a jeho doba. Levoča 2018. 171 s.
 
NOVOTNÁ, Mária – SOJÁK, Marián: Besonderheiten des Gräberfeldes aus der Frühen Bronzezeit im Kataster von Spišské Podhradie (Zips). In: Bátora, J. – Kujovský, R. – Ruttkay, M. – Vladár. J. (zost.): Anton Točík – legenda slovenskej archeológie. Nitra 2018, s. 107 – 118.

OLEJNÍK, Vladimír – JANOVSKÁ, Magdaléna: A Szepeshely (szepeskáptalani) Szent Márton-székesegyház. In: Magyar Sion. Újfolyam, roč. XII./LIV. , č. 2018/1, s. 77 – 95.

OLEJNÍK, Vladimír: Kapitulný vikár Spišskej diecézy Dominik Biacovský a zmeny v katolíckej cirkvi roku 1848. In: Z minulosti Spiša XXVI, 2018, s. 23-40.

PATERA, Lukáš: Nákladné lanovky v spišsko-gemerskej banskej oblasti. In: Miroslav Lacko (zost.): Montánna história 8 – 9, 2015 – 2016, s. 2018 – 312. 

PATERA, Lukáš: Vznik a vývoj banských úzkorozchodných železníc v spišsko-gemerskej banskej oblasti. In: Mária Jagnešáková (zost.): Zborník Oravského múzea, roč. 35, Dolný Kubín 2018, s. 60 – 85.

PETŐCZOVÁ, Janka: The musical sources of Spiš/Zips and Central Europe. Bratislava 2018, 139 s.

PETRÍK, Ján: Vznik a založenie Horskej záchrannej služby v horskej oblasti Bukové vrchy. Spišská Nová Ves 2018, 52 s.

PETRÍK, Ján: Iglovská elektráreň. Spišský šľachtický rod Münnich. Spišská Nová Ves 2018, 108 s.

REPKOVÁ, Ľudmila – FOLVARČÍKOVÁ, Mária: Putovanie časom : Nová Ľubovňa : Historické fotografie a život na dedine. Nová Ľubovňa 2018, 400 s.

ROZLOŽNÍK, Oto: Ženy v tieni hôr. Príbehy a spomienka. Kežmarok 2018, 152 s.

RUTTKAY, Matej – SOJÁK, Marián – FECKO, Peter: Prvá etapa výskumu v Štrbe-Šoldove. In: AVANS : Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013 (2018), s. 134 – 136.

SEMANČÍK, Maroš: Pamiatková obnova Kežmarského hradu na začiatku 20. storočia. In. Pamiatky a múzeá, č. 1 (2018), s. 16 – 20.

SOJÁK, Marián – FURMAN, Martin: Liptovské Matiašovce-Bochníčky site: A new Neolithic Settlement in the region of Liptov (Central Slovakia). In: Acta Archaelogica Carpathica Vol. LIII, Kraków 2018, s. 57-75.

SOJÁK, Marián – KOLNÍKOVÁ, Eva: Pozoruhodný nález dvoch antických mincí zo Spiša. In: Denarius č. 7, Bratislava 2018, s. 16 – 25.

SOJÁK, Marián: Pravekí lovci a zberači v našich veľhorách. In: Časopis Tatry, roč. LVII, č. 2, 2018, s. 22 – 23.

SOJÁK, Marián: Prví roľníci a metalurgovia na území našich veľhôr. In: Časopis TATRY, č. 4, 2018, s. 13 – 15.

SOJÁK, Marián: Kovy víťazia nad kameňom. In: Časopis TATRY, č. 5, 2018, s. 29 – 30.

SOJÁK, Marián: Prielom Hornádu v nepísaných dejinách. In: Tomáš Dražil (zost.): Prielom Hornádu v Slovenskom raji. Spišská Nová Ves 2018, s. 152 – 175.

SOJÁK, Marián: Košariská, Ihrík a Zelená hora v archeologických svedectvách. In: Tomáš Dražil (zost.): Prielom Hornádu v Slovenskom raji. Spišská Nová Ves 2018, s. 176 – 190.

SOJÁK, Marián – HUNKA, Ján: Nález pokladu stredovekých mincí z okolia Kláštoriska. In: M. Bača a kol. (zost.): K jubileu Doc. PhDr. Michala Slivku, CSc. Bratislava 2018.

SOJÁK, Marián –  WAWRZAK, Maciej: Spracovanie kamennej industrie z Ľubovnianskeho múzea – hradu v Starej Ľubovni. In: Východoslovenský pravek XI, Nitra 2018, s. 7 – 38.

SOJÁK, Marián: Surovinová skladba kamennej štiepanej industrie z neolitu na Spiši. In: Acta archaelogica opaviensa 5, Opava 2018, s. 197 – 206.

SOJÁK, Marián: Surovinová skladba kamennej štiepanej industrie z neolitu na Spiši. In: Petroarcheologický výskum neolitu a eneolitu ve Slezsku. Opava 2018, s. 197 – 206.

SOJÁK, Marián – KOLNÍKOVÁ, Eva: Pozoruhodný nález dvoch antických mincí zo Spiša = Noteworthy find of two ancient coins from Spiš. In: Denarius : numizmatický časopis, č. 7, (2018), s. 16 – 25.

SOJÁK, Marián – WAWRZCZAK, Maciej: Spracovanie kamennej industrie z Ľubovnianskeho múzea – hradu. In: Východoslovenský pravek XI. Nitra 2018, s. 7 – 38.

SUCHÝ, Ľubor: Najvýznamnejšie stredoveké krovy na Slovensku: Dóm sv. Martina v Bratislave, Katedrála sv. Martina a Kaplnka Zápoľskovcov v Spišskej Kapitule, kláštorný Kostol sv. Petra z Alkantary v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom. In: Ingrid Halászová – Peter Megyeši – Richard E. Pročka (zost.): Príbehy pamiatok a obrazov : Zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. Trnava 2018, s. 248 – 269.

SULAČEK, Jozef: Aktivity Gyula Andora Heftyho pri vzniku Československa. In: Z minulosti Spiša XXVI, 2018, s. 41-64.

SZABÓ, Viktor: Obyvatelia Spiša vo Veľkej vojne na stránkach regionálnej dobovej tlače. In: Martin Drobňák – Radoslav Turík – Viktor Szabó (zost.): Slovensko a prvá svetová vojna I.  Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Humenné – Košice, 2018, s. 214 – 221.

ŠEDIVÝ, Juraj: Historické nápisy a ich nosiče. Bratislava 2018, 383 s.

ŠIMON, František – ANDRÁS, Lászlo – STEGER, Florián (zost. a prekl.): Samuel Spilenberger: Morbus Hungaricus : Uhorská choroba – A magyar betegség – Die ungarische Krankheit. Košice 2018, 88 s.

ŠMELKOVÁ, Eva: Smolník –  málo známe stredisko banskej činnosti na dolnom Spiši. In: Ochrana pamiatok 27. Bratislava 2018, s. 179 – 186.

ŠTEVÍK, Miroslav – SANIGOVÁ, Miroslava: Spiš : k dejinám liehovarníctva a ovocinárstva. Stará Ľubovňa 2018, 272 s.

ŠTEVÍK, Miroslav: Heraldické a epigrafické pamiatky domov v Spišskej Novej Vsi a ich pramenná hodnota pri identifikácii ich majiteľov. In: Studia Archwalne č. 5, Lublin 2018, s. 133-152.

ŠVORC, Peter: The formation of  Czechoslovakia (1918) and the German population of  Spiš. Ideas and reality. In: Local perspectives on post-war Austro-Hungarian territories. Paris 2018, s. [8]­– [9].

UHARČEKOVÁ PAVÚKOVÁ, Dáša – TRUŚZ-BAKALASZ, Agnieszka:  Miznúca krása. Július Értekeš, Walerian Kasprzyk. Katalóg výstavy. Levoča 2018, 80 s.

VALDE-NOWAK, Pawel – SOJÁK, Marián: Paleolithic Man in the Tatra Mountains. In: Acta Archaelogica Carpathica Vol. LIII, Kraków 2018, s. 37-48.

VENCKO, Ján: Z dejín okolia Spišského hradu. (Reprint) Bijacovce – Krompachy 2018, 384 s.

VOJTEKOVÁ, Eva – SÁSIKOVÁ, Karolína – IVÁNKOVÁ, Oľga –  GREGOROVÁ, Jana: Interdisciplinary Approach in Designing of the Roofing Romanesque Palace Ruin at Spiš Castle in Slovakia.Interdisciplinárnyprístup pri navrhovaní zastrešenia zrúcaniny Románskeho paláca na Spišskom hrade na Slovensku. In: ATF 2018 : book of proceedings from 6th International Conference on Building Physics and AppliedTechnology in Architecture and Building Structures. Leuven 2018, s. 206 – 213.

ŽIFČÁK, František a kolektív: Dejiny Vlkoviec. Kežmarok 2018, 248 s.

ŽIFČÁK, František (zost.): Z minulosti Spiša XXVI. Levoča 2018, 210 s.

 

2017

ARGALÁCS, Mikuláš (zost.): Opus Joan: Brokoff. Zborník ku medzinárodnej konferencii. Poprad 2017, 79 s.

BARÁTHOVÁ, Nora a kol: História Kežmarku od 2. polovice 18. storočia. Kežmarok 2017, 495 s.

BARÁTHOVÁ, Nora – PORUBÄN, Roman: Reformácia a Spiš. In: Z minulosti Spiša XXV, 2017, s. 21-44.

BIZOŇOVÁ, Monika: Obraz poľského Spiša na základe kanonických vizitácií 17. a 18. storočia. In: Zagadnienia religijne i narodowosciowe we wspólczesnych badaniach polskich, slowackich i ukrainskich na terenie Euroregionu Karpackiego: aspekt historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etyczny II, Jaroslaw 2017, s. 445 – 453.

BIZOŇOVÁ, Monika: Spišský záloh a stav katolicizmu v Provincii XIII spišských miest v 17. a 18. storočí. In: Od zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej: kilkaset lat wspólpracy srodkowoeuropejskiej. Nowy Targ 2017, s. 53 – 66.

BIZOŇOVÁ, Monika: Náboženské pomery na Spiši v 16. – 18. storočí a pôsobenie jezuitov v tomto teritóriu. In: Markéta Doležalová – Lenka Pavlíková a kol.: „Tu stojím, inak nemôžem…“ Reformácia od počiatkov do súčasnosti. Bratislava – Praha 2017, s. 162 – 173.

BLIŠŤAN, Miroslav – KACVINSKÝ, Cyril – ŠARIK, Anton (zost.): Banícka obec Rudňany. Rudňany 2017, 128 s.

BRÖSTL, Alexander – POLLÁK, Miroslav (zost.): Ľudské práva a slobody na Spiši v minulosti. Levoča 2017, 271 s.

BURAN, Dušan (zost.): Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500. Bratislava 2017, 175 s.

CEHUĽOVÁ, Viktória: Rímskokatolícka chlapčenská škola v Levoči. In: Z minulosti Spiša XXV, 2017, s. 95-116.

CINTULOVÁ, Erika – ŽIFČÁK, František (zost.): Z dejín zdravotníctva na Spiši (k 150. Výročiu Spišského spolku lekárov a lekárnikov). Krakov 2017, 168 s.

CIULISOVÁ, Ingrid: The Painting from Spišský Štvrtok and Art around 1450. In: Umění Art, LXV, č. 5 – 6 (2017), s. 501 – 513, 604.

DANIEL, Jozef (zost.): Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši.. IV. časť, Slovinky, Krompachy, Kluknava. Spišská Nová Ves 2017, 228 s.

DIVALD, Kornél: Starožitnosti Levoče (Felvidéky séták). [Preložil Peter Buday] In: Monument revue, č. 1 (2017), s. 70 – 72.

DZURŇÁKOVÁ, Zuzana – UHARČEKOVÁ PAVÚKOVÁ, Dáša: Úcta k svätému Jakubovi st. a jej reflexia v neskorogotickom umení Spiša. In: Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu. Nitra 2017, s. 103 – 114.

FRANKOVÁ, Libuša: Z histórie „Toryského kraja“. Osobnosti slovenského národnokultúrneho života v historickom regióne Šariša, Spiša a Zemplína (19. storočie). Prešov 2017, 247 s.

FURMANIK, Martin: Výbuchy sociálnej nespokojnosti ako dôsledky vojnovej kataklizmy. Rabovačky na Spiši tesne po skončení prvej svetovej vojny. In: Jaromír Karpíšek – Zbyněk Sturz  – Marie Bláhová (zost.): České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. Hradec Králové 2017, s. 347 – 356.

FURMANIK, Martin: Činnosť spišského župana Jána Rumanna v prevratovom roku 1919. In: Z minulosti Spiša XXV, 2017, s. 77-94.

GAUSS, Karl-Markus: Roztratení Nemci: na cestách po Litve, Spiši a pri Čiernom mori.[preklad z nemeckého originálu: Magdaléna Petra Thomay] Žilina 2017, 187 s.

GODART, Louis: Tesori gotici dalla Slovacchia. L´arte del Tardo Medioevo in Slovacchia. Rím 2017, 167 s.

GONDA, Martin – ŠPIC, Peter – KOSTELNÍK, Martin – SOJÁK, Marián – ŽIFČÁK, František: Spišské Tomášovce 1217-2017. Spišské Tomášovce 2017, 431 s.

GUNČAGA, Ján – LANG, Ladislav: Lehrerbildungsanstalten in Zipser Kapitel und Eger – ihre Bedeutung für Lehramtsstudium und Schulmathematik. In: Kultúrne dejiny. Cultural History. Kulturgeschichte. Ružomberok. Vol 8, 2017, č. 2, s. 200 – 212.

HERUCOVÁ, Marta: The Interest in the Art of the Nazarenes in Slovakia. In: Forum Historiae, roč. 11, 2017, č. 2, s. 47 – 61.

HROMJÁK, Ľuboslav: Dejiny teologického vzdelávania na Spiši v stredoveku. Dejiny teologického vzdelávania spišských klerikov v období katolíckej reformy a osvietenstva. Počiatky spišského seminára a jeho vývoj do vzniku Česko-Slovenska. In: Martin Taraj – Martin Majda (ed.): Znaky časov vo svetle výročí I. : 200. výročie Spišského kňazského seminára. Ružomberok 2017, s. 9 – 23, 74 – 91, 92 – 114. 

HROMJÁK, Ľuboslav: Biografický profil spišského biskupa Mons. Františka Tondru. Ikonografia svätého Martina so špeciálnym zreteľom na umelecko-historické pamiatky Spišskej Kapituly. In: Martin Taraj – Martin Majda (ed.): Znaky časov vo svetle výročí II. : Duchovné posolstvo svätého Martina z Tours v jubilejnom roku. Spišské Podhradie 2017, s. 10 – 32, 128 – 150.    

HROMJÁK, Ľuboslav: Dvíhanie slovenského života. Andrej Hlinka a jeho pôsobenie do roku 1918 v uhorskom a medzinárodnom kontexte. In: Róbert Letz – Ľuboslav

HROMJÁK, Ľuboslav: Vzťah biskupa Jána Vojtaššáka k reholiam. In: Viera a život, 27, č.1 (2017), s. 46 – 61.

HROMJÁK, Ľuboslav: Aristokrat pravdy Mons. Viktor Trstenský. In: Nové horizonty, 11, č. 2 (2017), s. 64 – 69.

HUDÁK, Matúš – HUDÁKOVÁ, Mária: Štrba – Šoldov – Archeologické pramene z 1. etapy výskumu v rokoch 1951 – 1952. In: Musaica-Archaelogica 2/2017, s. 38 – 57.

HUDÁK, Matúš: Záchranný výskum v obci Lendak. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, Nitra 2017, s. 84.

HUDÁKOVÁ, Mária – KASENČÁKOVÁ, Zuzana – KUČEROVÁ, Marta: Svedectvá najstaršej histórie. In: Sandecko – Spišské zošity, Tom 10, Stará Ľubovňa 2017, s. 12 – 19.

CHMELINOVÁ, Katarína: Skarby baroku. Miedzy Bratysławą a Krakowem. Katalóg výstavy. Kraków 2017, 318 s.

JAKUBČIN, Pavol: Kláštor cistercitov v Spišskom Štiavniku. Trnava 2017, 107 s.

JANČURA, Marián – PATERA, Lukáš: Dejiny baníctva obce Slovinky. Spišská Nová Ves 2017, 311 s.

JANOVSKÁ, Magdaléna – OLEJNÍK, Vladimír, (zost.): Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule, monografia. Spišské Podhradie 2017, 389 s..

KAŠČÁK, Matúš: Súpis domov a daňovníkov v Levoči z roku 1696. In: Z minulosti Spiša XXV, 2017, s. 45-76.

KOLLÁROVÁ, Zuzana – LABUDA, Vladimír a kol.: Lučivná : história a súčasnosť : 1298 – 2017. Lučivná 2017, 416 s.

KOLLÁROVÁ, Zuzana – JANIGOVÁ, Ingrid (zost.): Mesto Vysoké Tatry včera a dnes. Vysoké Tatry 2017, 599 s.

KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter (zost.): Konfesionálny vývin Uhorska v ranom novoveku. Prešov 2017, 390 s.

KREMPASKÁ, Zuzana – ŠTEVÍK, Miroslav: Galéria predstaviteľov Provincie XVI spišských miest. In: Pamiatky a múzeá, č. 2 (2017), s. 10 – 14.

KUČEROVÁ Marta – HUDÁK, Matúš: Predstihový výskum na námestí v Levoči. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, Nitra 2017, s. 100.

KUCHARSKÁ, Veronika: Rodinná politika Zápoľských a Jagelovcov v kontexte mocenského boja o uhorskú kráľovskú korunu po roku 1526. In: Eva Frimmová (zost.): Prelomové obdobie dejín (politika, spoločnosť, kultúra v roku 1515). Bratislava 2017, s. 73 – 90.

KUZMOVÁ, Stanislava: Rodinné stretnutia a dynastické summity Jagelovcov koncom 15. a začiatkom 16. storočia. In: Eva Frimmová (zost.): Prelomové obdobie dejín (politika, spoločnosť, kultúra v roku 1515). Bratislava 2017, s. 43 – 60.

LABANC, Peter: A Jekelfalviak története a 15. Század elejéig. In: Turul, 90, č. 4 (2017), s. 169 – 174.

LABANC, Peter: Kokoš z Lomnice a jeho neúspešné podnikanie v počiatkoch Smolníckej komory. In: Martin Štefánik (zost.).: Stredoveké mesto a jeho obyvatelia. Bratislava 2017, s. 207 – 219.

LABANC, Peter: Otázka existencie východného rítu v 13. a 14. storočí na Spiši. In: Konštantínove listy, roč. 10, č. 1 (2017), s. 198 – 210.

LABANC, Peter: Dominikus, Bischof von Cenad (1360-1373) und Oradea (1373 – 1374), und sein Wirken vor der Bischofsweihe. In: Transylvanian Review, vol. 26, No. 3 (2017), s. 80 – 93.

LABANC, Peter: Niekoľko úvah o vzdelaní v prostredí Spišskej kapituly v stredoveku. In: Studia Historica Nitriensia, Vol 21, 2017, č. 1, s. 5 – 16.

LABANC, Peter: O potrebe a zásadách vydávania Spišského diplomatára. In: Z minulosti Spiša XXV, 2017, s. 7-20.

LACKO, Miroslav: Zwischen Regulierung und Liberalisierung: Staatliche Wirtschftspolitik in der Habsburgermonarchie und das Eisenhüttenwese in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Montánna história 8 – 9, 2015 – 2016. Ostrava 2017, s. 38 – 65.

LACKO, Miroslav: Význam Levoče ako kapitálového a obchodného centra pre banské podnikanie v spišsko-gemerskej banskej oblasti v 15. a 16. storočí. In: Montánna história 8 – 9, 2015 – 2016. Ostrava 2017, s. 382 – 395.

LACH, Ján: Goralské rozprávky II. z dolín Magury. Krakov 2017, 88 s.

LENGOVÁ, Miriam: Remeslo, cech a obchod na Spiši do polovice 17. storočia. Bratislava 2017, 252 s.

LETZ, Róbert: Biskup Štefan Barnáš. Bratislava 2017, 200 s.

LETZ, Róbert: Katolícka cirkev na Slovensku a parlamentné voľby v roku 1946. In: Jiří Friedl (zost.): Parlamentní volby 1946 a Československo. Souvislosti, prognózy, fakta, následky. Praha 2017, s. 271 – 283.

LIPTÁK, Michal – MATEJ, Ján: Poklady zeme a klenoty Spiša. [Kežmarok] 2017, 415 s.

MAJCHER, Peter – SVITEK, Jozef – ANDERÁK, Jozef – MITURA, Patrik – ONDREK, František (zost.): Schematizmus Spišskej diecézy 2017. [Námestovo] 2017, 501 s.

MAJERIKOVÁ, Ingrid: Putovanie krajinou na brehoch Dunajca. Krakov 2017, 400 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (zost.): Almanach Slováci v Poľsku XVIII.  Jubilejník venovaný PhDr. Ľudomírovi Molitorisovi, PhD. pri príležitosti šesťdesiatych narodenín. Krakov  2017, 528 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Slovenskosť, slovenčina a slovaciká na severnom Spiši pred rokom 1939. In: M. Majeriková-Molitoris (ed.): Almanach Slováci v Poľsku XVIII. Krakov 2017, s. 293 – 340. 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: 70. výročie Spolku Slovákov v Poľsku. In: M. Soják – F. Žifčák (eds.) Z minulosti Spiša XXIII. Levoča 2017, s. 219 – 222. 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Slovenská liga v Amerike a Slováci v Poľsku. In: Slováci v zahraničí 34. Martin 2017, s. 81 – 98.

MALOVCOVÁ, Božena a kol.: Gánovce Filice. Krakov 2017, 352 s.

MARCINOVÁ, Františka – MIKULÍK, Dalibor (zost.): Hosťovská kniha rodiny Raisz na hrade Ľubovňa (1827 – 1882). Stará Ľubovňa 2017, 513 s.

MARCINOVÁ, Františka: Liturgické a modlitebné knihy v zbierkovom fonde Ľubovnianskeho múzea – hrad v Starej Ľubovni. In: Liber – verbum – monumentumque : (duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách). Prešov 2017, s. 108 – 113, 114.

MIKULÍK, Dalibor (red.): Sandecko-spišské zošity, Zväzok 10 – Zeszyty sądecko-spiskie, Tom 10, Stará Ľubovňa – Nowy Sącz 2017, 159 s.

MIŠENKO, Pavol: Objavené v Ľubovnianskom archíve. Stará Ľubovňa 2017, 246 s.

MOLITORIS, Ľudomír: Dejiny Slovákov v Poľsku do roku 1961. Krakov 2017, 312 s.

NÁDASKÁ, Katarína(zost.): Mária Spoločníková. Reštaurátorka, žena, Košičanka. Katalóg výstavy. Košice 2017, 86 s.

NAGY, Imrich: Erazmovci na Slovensku. Banská Bystrica 2017, 140 s.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): Pohľad. Oltár Majstra Pavla. Peter Župník. Katalóg výstavy. Levoča 2017, 68 s.

NOVOTNÁ, Mária – SOJÁK, Marián: Opevnená výšina badenskej kultúry pri Dolnom Smokovci = Befestigte Anhöhe der Badener Kultur bei Dolný Smokovec. In: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2013. Zborník referátov z 32. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska. Nitra 2017, s. 189 – 222.

NOVOTNÁ, Mária – PIATROVÁ, Alena: Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službách ducha. Bratislava 2017, 219 s.

OLEJNÍK, Vladimír: Historiografia v službách politiky – účasť Jána Bárdossyho v Uhorsko-poľskej hraničnej komisii v 90. rokoch 18. storočia. Historiography in the service of politics – participation of Joannes Bárdossy in the Hungarian-Polish Border Committee in the 1790s. In: Od zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej: kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej. Nowy Targ 2017, s. 119 – 134.

OLEJNÍK, Vladimír – JANOVSKÁ, Magdaléna (zost.): Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spišské Podhradie, 2017, 389 s.

ORIŠKO, Štefan – BUDAY, Peter: Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (1846 – 1918). Bratislava 2017, 262 s.

PAPRČKA, Milan: Spiš z neba. Banská Bystrica 2017, 110 s.

PATERA, Lukáš: Derniéra jedného závodu: Posledné roky prevádzky železorudnej bane Bindt pri Hnilčíku (1930 – 1939). In: Z minulosti Spiša XXV, 2017, s. 117-146.

PATERA, Lukáš: Nákladné lanovky v spišsko-gemerskej banskej oblasti. In: Montánna história 8 – 9, 2015 – 2016, Ostrava 2017, s. 218 – 312.

PETRÍK, Ján: Žakarovská ozubnicová železnica. Žakarovce 2017, 59 s.

POLLÁK, Miroslav (zost.): Ploty, múry, hranice. Levoča 2017, 491 s.

POLLÁK, Miroslav – ŠVORC, Peter (zost.): Spišské exody v 20. storočí. Levoča 2017, 334 s.

RUTTKAY, Matej – SOJÁK, Marián – FECKO, Peter: História výskumov a písomné záznamy o Šoldove. Štrbské noviny: Noviny pre občanov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa, 2017, roč. 69, č. 7, s. 17 – 30.

RUTTKAY, Matej – SOJÁK, Marián: Archeologická sezóna na Šoldove v roku 2017. Štrbské noviny: Noviny pre občanov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa, 2017, roč. 6, č. 11 – 12, s. 8 – 11.

SEMANČÍK, Maroš: Architektúra Tatranskej elektrickej železnice. In: Pamiatky a múzeá, č. 1 (2017), s. 21 – 25.

SEMANČÍK, Maroš: Prístavba kežmarskej štátnej meštianskej chlapčenskej a vyššej obchodnej školy. In: A&U : Architektúra & urbanizmus : Časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, Vol. LI, č. 1 – 2/(2017), s. 106 – 115.

SLOBODOVÁ, Mária: Predbežné zhodnotenie výsledkov záchranného výskumu v Hniezdnom. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, Nitra 2017, s. 153.

SLOBODOVÁ, Mária: Záchranný archeologický výskum v kostole sv. Michala v Lesnici, In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, Nitra 2017, s. 153.

SOJÁK, Marián: Zlato v archeologickom dedičstve Slovenska od praveku po veľkomoravské obdobie. In: Bakos, F. – Chovan, M. – Žitňan, P. a kol.: Zlato na Slovensku. Bratislava 2017, s. 57 – 71.

ŠTEFÁNIK, Martin: Poľsko, Žigmund a benátska diplomacia. K medzinárodnému pozadiu zálohu spišských miest za vlády Žigmunda Luxemburského. In: Eva Benková – Marek Púčik (zost.): Ingenii laus: zborník štúdií venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Jánovi Lukačkovi, CSc. Bratislava 2017, s. 207 – 232.

ŠTEFÁNIK, Martin: „Rame di Pollana“. Spišsko-gemerská meď vo Flámsku a v Benátkach v prvej tretine 14. storočia. In: Historický časopis. Vol. 65, 2017, č. 2, s. 193 – 216.

TARAJ, Martin –  MAJDA, Martin (zost.): Znaky časov vo svetle výročí I. : 200. výročie Spišského kňazského seminára. Ružomberok 2017, 235 s.

TARAJ, Martin –  MAJDA, Martin (zost.): Znaky časov vo svetle výročí II. : Duchovné posolstvo svätého Martina z Tours v jubilejnom roku. Spišské Podhradie 2017, 207 s.

TOMEČEK, Juraj – VÁLEK, Emil: Ihľany v minulosti a dnes. Košice 2017, 162 s.

VARŠO, Miroslav a kol.: Pallas Scepusiensis : Školské hry Jezuitského gymnázia v Spišskej Kapitule (1648 – 1672). Bratislava 2017, 238 s.

ZSOLDOS, Attila: Sienai ötvösből szepesi alispán. Olaszok és itáliaiak a Druget-nádorok szolgálatában. In: Világtörténet 7, č. 1 (2017), s. 53 – 74.

ŽÁRY, Juraj: Hlavný oltár od Majstra Pavla v Spišskej Sobote. In: Pamiatky a múzeá, č. 2 (2017), s. 2 – 9.

ŽIFČÁK, František (zost.): Z minulosti Spiša XXV. Levoča 2017, 278 s.

2016

BALUŽINSKÝ, Jozef – MARCINOVÁ, Františka (zost.): Múzeum pre všetkých. Zborník z konferencie venovanej debarierizácii múzeí pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Stará Ľubovňa  2016, 164 s.

BARÁTHOVÁ, Nora: Návrat Imricha Thökölyho do Kežmarku. In: Z minulosti Spiša XXIV, 2016, s. 33-62.

BERNÁT, Libor: Žiaci zo Spiša na jezuitskom gymnáziu v Trenčíne v rokoch 1655 – 1773. In: Z minulosti Spiša XXIV, 2016, s. 63-74.

BESEDIČ, Martin: Z cechovej truhlice. Cechové pamiatky na Slovensku (Katalóg z výstavy). Bratislava 2016, 257 s.

BIZOŇOVÁ, Monika: Knižnica Spišskej Kapituly a jej pamiatky. In: Historia Ecclesiastica: časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe. Roč. 7, 2016, č. 1, s. 123 – 129.

BIZOŇOVÁ, Monika: Piaristi v stredoeurópskom priestore a ich pôsobenie v Podolínci v 17. – 18. storočí. In: Stosunki polsko-slowacko-węgierskie na przestrzeni wieków. Nowy Targ 2016, s. 47 – 66.

BIZOŇOVÁ, Monika: Náboženský stav na Spiši v prvých troch decéniách 18. storočia. In: Snem roku 1715 a uhorská spoločnosť v 18. storočí = Az országgyűlés 1715-ben és a magyar társadalom a 18. században. Prešov 2016, s. 274 – 284.

BIZOŇOVÁ, Monika: Spišské biskupstvo v čase prvej svetovej vojny a jej dôsledky. In: Prvá svetová vojna v Karpatoch = Első világhaború a Kárpátokban = Perša svitova vijna v Karpatach. Prešov 2016, s. 119 – 126.

BOBÁK, Igor – BOBÁKOVÁ, Mária – DLUGOŠ, František: Bazilika sv. Jakuba v Levoči. Spišská Nová Ves 2016.

BOBÁK, Igor – BOBÁKOVÁ, Mária (zost.): Slovenský raj. Národný park. Spišská Nová Ves 2016.

BUDAY, Peter: Reštaurovanie Legendy sv. Ladislava vo Veľkej Lomnici v rokoch 1962 –1967. In: Monument revue, č. 2 (2016), s. 7 – 11.

DLUGOŠ, František: Formácia kňazov a učiteľov na Spiši v rokoch 1815 – 1950. Levoča 2016, 207 s.

DLUGOŠ, František: Bazilika sv. Jakuba staršieho. Levoča 2016.

DLUGOŠ, František: Rektor dvoch bazilík a jeho kapláni. Levoča  2016.

ELIÁŠ, Karol: Matej Vojtaš. Bratislava 2016.

FÁBRY, Štefan – JURČAGA, Peter: Deviatnik za blahoslavenie bisjkupa Jána Vojtaššáka. Spišská Kapitula 2016.

FURMAN Martin: Drobné sakrálne stavby v obci Domaňovce. In: Pamiatky a múzeá, č. 2 (2016), s. 24 – 28.

FURMANIK, Martin: Etablovanie československej moci v Spišskej župe v roku 1919. In: Acta historica Neosoliensia, roč. 29, 2016, č. 1, s. 34 – 62.

FURMANIK, Martin: Nacionalistické aktivity obyvateľov Spiša po vzniku Československej republiky. In: Človek a spoločnosť. Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, roč. 29, 2016, č. 1, s. 1 – 29.  http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-19-rok-2016/1/studie-a-clanky/nacionalisticke-aktivity-obyvatelov-spisa-po-vzniku-ceskoslovenskej-republiky/

FURMANIK, Martin: Poprad v čase vzniku Československej republiky. In: Z minulosti Spiša XXIV, 2016, s. 109-122.

GRETZMACHER, Julius: Die Kunst der Zipser Deutschen. Käsmark – Wien 2016.

GRIGER, Patrik: Okolnosti vzniku vojenského obvodu Javorina. In: Z minulosti Spiša XXIV, 2016, s. 161-184.

HARČÁR, Peter: Bratrícke pevnôstky na východnom Slovensku. In: Peter Žarnovský (zost.): Husiti a Bratríci na Slovensku. Červený kláštor, Kežmarok, Stará Ľubovňa 2016, s. 139 – 157.

HOMZA, Martin – SROKA, Stanisław, A. (zost.): Historia Scepusii Vol. II. Dejiny Spiša II. Bratislava – Krakov 2016, 1165 s.

HROMJÁK, Ľuboslav: Okolnosti vzniku Kňazského seminára sv. Jána Nepomuckého v Spišskej Kapitule-Spišskom Podhradí. In: Duchovný pastier, č. 2 – 3 (2016), s. 75 – 84.

HUDÁKOVÁ, Mária – HUDÁK, Matúš: Paleotické nástroje z Gánoviec zo zbierky Dr. Michala Greisigera, uložené v Podtatranskom múzeu v Poprade. In: Zuzana Krempaská – Miroslav Števík (zost.): Spiš 8. Vlastivedný zborník. Spišská Nová Ves 2016, s. 134 – 143.

HUŤKA, Miroslav: Intelektuálna a vzdelanostná úroveň uhorských augustiniánov v stredoveku. In: Kultúrne dejiny. = Cultural History. = Kulturgeschichte, roč. 7, Supplement, 2016, s. 19 – 30.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša XXIV. Levoča 2016, 282 s.

CHALUPECKÝ, Ivan – LETZ, Róbert – CIMBALA, Marek (zost.): Biskup Ján Vojtaššák : životopis a svedectvá. [Spišské Podhradie] 2016, 82 s.

CHMELINOVÁ, Katarína a kol.: Thurzo. Sprievodca po pamiatkach rodu. Bratislava 2016, 141 s.

JANOVSKÁ, Magdaléna – KREMPASKÁ, Zuzana: Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi. História, architektúra, múzeum. Spišská Nová Ves 2016.

JANOVSKÁ, Magdaléna – OLEJNÍK, Vladimír:  Rímskokatolícky Kostol sv. Márie Magdalény v Danišovciach, príspevok k poznaniu jeho vývoja na základe realizovaného architektonicko-historického výskumu. In: Krempaská, Zuzana – Števík, Miroslav (zost.): Vlastivedný zborník Spiš 8, Spišská Nová Ves 2016, s. 11 – 37.

JURČAGA, Peter: Sede impedita e valida elezione del vicario capitolare: il caso della diocesi di Spiš durante il comunismo. Benátky 2016, 283 s.

KOLLÁROVÁ, Zuzana – SOJÁK, Marián – ŠLAMPOVÁ, Martina: Hradisko – obec v lone Levočských hôr. Kežmarok 2016.

KOMORA, Pavol: Hospodárske a všeobecné výstavy 1842 – 1940. Svetové výstavy – výstavy v Uhorsku – výstavy na Slovensku. Bratislava 2016, 310 s.

KÓNYA, Peter – NÉMETH, István H. (zost.): Mestá na sneme : Ochrana mestských záujmov v období stavovského a občianskeho parlamentarizmu. Prešov 2016, 350 s.

KOWALSKI, Tomáš: Ľudovít Štúr vo výtvarných pamiatkach. Poznámky k dejinám sprítomňovania štúrovskej tradície III. časť. In: Monument revue, č. 1 (2016), s. 56 – 66.

KORMOŠOVÁ, Ružena: Vzdelávanie učiteľov v 1. Slovenskej republike so zameraním na Spiš. In: Soňa Gabzdilová – Mária Ďurkovská a kol.: V duchu autority a slovenskej štátnosti. Školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. Košice 2016, s. 121 – 155.

KORMOŠOVÁ, Ružena a kol.: Gymnázium v Spišskej Novej Vsi dávne, nedávne a súčasné. Spišská Nová Ves 2016.

KREMPASKÁ, Zuzana –  ŠTEVÍK, Miroslav (zost.): Spiš 8. Vlastivedný zborník. Spišská Nová Ves  2016.

LACKO, Miroslav – MAYEROVÁ, Erika: Das älteste Stadtbuch von Schmöllnitz 1410 – 1735. Bratislava 2016.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Začleňovanie severného Spiša a Hornej Oravy do Poľska v rokoch 1920 – 1925. In: M. Majeriková-Molitoris (ed.) Almanach Slováci v Poľsku XXVII. Krakov 2016, s. 135 – 174.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Školstvo na inkorporovanom území severného Spiša v rokoch 1939-1945. In: I. Červenková – D. Tvrdoňová – J. Kafúnová (eds.): Škola základ života… : história školstva v archívnych dokumentoch. Bratislava 2016 s. 411 – 433.

MALOVCOVÁ, Božena: Šľachtická škola v Strážkach a vývoj evanjelického školstva v Spišskej Belej (od polovice 16. do polovice 19. storočia). In: Ivana Červenková – Daniela Tvrdoňová – Jana Kafúnová (zost.): Škola základ života…  História školstva v archívnych dokumentoch. Bratislava 2016, s. 9 – 24.

MAMRILLA, Dušan – LABANT, Michal a kol.: Veľký Lipník. Kultúrne, duševné a prírodné dedičstvo 1314 – 2014. Prešov 2016.

MAMRILLA, Dušan – THOMAS, Robert – MAMRILLA, Tuchig Marilou: Rodokmeň rodiny Marmulovcov / Mamrillovcov z Lipníka v Zamagurí. Prešov 2016.

MAMRILLA, Dušan – VOJTAŠŠÁKOVÁ–ERÖSYOVÁ, Mária – ŠEFČÍK, Ladislav: Rodokmeň rodiny Görgeyovcov / Gergelyiovcov z Lipníka v Zamagurí. Prešov 2016.

MARCINOVÁ, Františka – ŽARNOVSKÝ, Peter: Kniha testamentov mešťanov mesta Stará Ľubovňa. Stará Ľubovňa 2016, 378 s.

MARŤÁK, Michal: Martin Gallovič. Príspevok k biografii spišskokapitulského kanonika. In: Z minulosti Spiša XXIV, 2016, s. 123-132.

NÁMEROVÁ, Andrea – HUDÁK, Matúš: Roman tiles and Bricks from Collections at the Podtatranské Museum in Poprad. In: Zuzana Krempaská – Miroslav Števík (zost.): Spiš 8. Vlastivedný zborník. Spišská Nová Ves 2016, s. 144 – 150.

NOVOTNÁ, Mária – SOJÁK, Marián: Gräberfeld der Košťany – Kultur in Spišské Podhradie (Zips). In: Acta Archaelogica Carpathica Vol. LI, Krakov. 2016, s. 67 – 81.

OLEJNÍK, Vladimír: Bratstvo sv. Jozefa na Spiši ako príklad obnovy duchovného života katolíckeho duchovenstva na začiatku 18. storočia. In: Peter Kónya (zost.): Snem roku  a multikonfesijná spoločnosť v Uhorsku v 18. storočí. Prešov 2016, s. 285 – 294.

ONDERKOVÁ, Dušana: Epitaf Juraja Günthera v Kežmarku. In: Pamiatky a múzeá, č. 4/2016, s. 42 – 45.

ONDRÍK, Pavol: Poézia kluknavského kostola. Kluknava 2016.

PAPRČKA, Milan – NÁDAŠIOVÁ, Simona: Tatry a Zamagurie z neba. Banská Bystrica 2016.

PETÖCZOVÁ, Janka: Historické organy v dejinách Levoče. In: Z minulosti Spiša XXIV, 2016, s. 75-108.

PETRÍK, Ján a kol.: Kyseľ v Slovenskom raji. Spišská Nová Ves 2016.

PETRÍK, Ján a kol.: PARNAS – zborník prác autorov Spišského literárneho klubu 35. výročia vzniku. Spišská Nová Ves 2016.

POMFYOVÁ, Bibiana: Stredoveké sakristie – k problému funkcií a architektonického riešenia (príklad Slovenska). In: ARS, 49, č.2 (2016), s. 132 – 163.

PORUBSKÁ, Bronislava: Pamiatková obnova renesančnej zvonice v Poprade. In: Monument revue, č. 2 (2016), s. 2 – 6.

PRÍHODOVÁ, Edita: Kultúrna činnosť katolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945 – 1948: analýza kultúrnych časopisov Nová práca a Verbum. In: Kultúrne dejiny 2 (2016), s. 257 – 287.

SÁMELOVÁ, Slávka: Hospodársky vývoj v Levoči v rokoch 1939 – 1945. In: Z minulosti Spiša XXIV, 2016, s. 133-160.

SEMANČÍK, Maroš: Pamiatky drevenej architektúry v Tatranskej Javorine. In: Pamiatky a múzeá, 2016, č. 1, s. 33 – 37.

SLIVKA, Michal: Poznámky k najnovšej historiografii o templároch, johanitoch a antonitoch na Slovensku. In: Kultúrne dejiny 2 (2016), s. 197 – 216.

SOJÁK, Marián: Cudzie mince v púchovskom kultúrnom prostredí severného Slovenska (so zameraním na Spiš). In: Numizmatika 26. Bratislava 2016, s. 16 – 21.

ŠLEBODA, Jaro: Kežmarok a Tatry. Kežmarok 2016.

ŠTEVÍK, Miroslav: K dejinám liehovarníctva na Spiši: spišská borovička. Stará Ľubovňa 2016, 26 s.

ŠTEVÍK, Miroslav: K dejinám stredovekých farností na Spiši. In: Z minulosti Spiša XXIV, 2016, s. 7-32.

ŠTEVÍK, Miroslav: Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi a Provincia XVI spišských miest. Spišská Nová Ves 2016.

ŠTEVÍK, Miroslav: Provincial house in Spišská Nová Ves and the Province of XVI Spiš towns. Spišská Nová Ves 2016.

ŠUMSKÁ, Barbora – HREBÍK, Marek – KASENČÁKOVÁ, Zuzana: Maľované truhlice : svadobná výbava nevesty : (katalóg výstavy) : 25. 6. 2016 – 30. 9. 2016, Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni. Stará Ľubovňa 2016,[30] s.

Zamek Dunajec w Niedzicy. Przewodnik ilustrowany. Warszawa 2016.

ZELENÁK, Slavomír: Cintoríny a pochovávanie v druhej polovici 18. storočia vo svetle uhorskej legislatívy. In: Kultúrne dejiny 1 (2016), s. 35 – 51.

ŽARNOVSKÝ, Peter (zost.): Husiti a bratríci na Slovensku. Červený Kláštor – Kežmarok – Stará Ľubovňa 2016, 208 s.

 

2015

Ars liturgica…toto robtze na moju pamiatku…Katalóg výstavy. Stará Ľubovňa 2015.

BARÁTHOVÁ, Nora: Meč a srdce. Kežmarok 2015.

BENŽA, Mojmír (ed.): Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku. Krakov 2015.

BIZOŇOVÁ, Monika: Dejiny a pôsobenie františkánov – minoritov na území Spiša. In: Historia Ecclesiastica: časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe. Roč. 6, 2015, č. 2, s. 22 – 31.

BOBRÍK, Miroslav: Činnosť nemeckej telovýchovnej organizácie Deutscher Turnverband na Spiši v zrkadle historického obdobia 1918 – 1938. In: Z minulosti Spiša XXIII, 2015, s. 119-136.

BODA, Zsuzsanna: A lőcsei Baumerth festő-fivérekről. In: Művészet történelmi Értesitő 64, č. 1 (2015), s. 217 – 221.

BODNÁROVÁ, Miloslava: Príprava, priebeh a výsledky Spišskopodhradskej synody konanej v roku 1614. In: Od reformácie po založenie cirkvi : k 400. výročiu synody v Spišskom Podhradí. Prešov 2015, s. 36 – 51.

BOHUŠ, Ivan ml.: Na štíty a sedlá. Tatranská Lomnica 2015.

BOHUŠ, Ivan ml.: Tatranské doliny. Tatranská Lomnica 2015.

BUZA, Mišo: Ši to co ci šmakuje. Pejdzešatdva recepty z Iglova. Spišská Nová Ves 2015.

CIULISOVÁ, Ingrid: Archanjel Michal vážiaci duše zo Spišskej Kapituly. In: Monument revue, č. 1 (2015), s. 2 – 5.

DIRGA, Michal – SLÍŽ, Róbert: Sprievodca najväčšími zvonmi Slovenska. In: Monument revue, č. 2 (2015), s. 41 – 47.

DLUGOLINSKÝ, Vladimír a kol.: Zamoyski : majitelia hradu Ľubovňa 1882 – 1944 : kolekcia zbierok z fondu Ľubovnianskeho múzea. Stará Ľubovňa 2015, 84 s.

DLUGOŠ, František: Anjelom svojim dá príkaz… 50 rokov od smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Levoča 2015.

DLUGOŠ, František: Štefan Garaj si zachoval tvár a vieru. Sto rokov od narodenia kapitulného vikára Spišskej diecézy. Levoča 2015.

DROBŇÁK, Adrián: Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1919 – 1925 na stránkach denníkov Slovák a Slovenský východ. In: Z minulosti Spiša XXIII, 2015, s. 89-106.

DZIAKOVÁ, Veronika: Spišskí Nemci z okresu Kežmarok v rokoch 1945 – 1948. In: Z minulosti Spiša XXIII, 2015, s. 137-160.

Edo. Spomienky Eduarda Laufera alias Teofila Gulu na roky 1939 – 1945 predovšetkým na jeho záchranu Židov v Kežmarku a okolí. Kežmarok 2015.

FURMANIK, Martin: Činnosť justičných a policajných orgánov na Slovensku po prvej svetovej vojne na príklade Spišskej župy. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století  X. Ústí nad Orlicí 2015, s. 47 – 55.

GAREK, Martin: Plebiscitné obdobie na hornej Orave a severnom Spiši. In: Z minulosti Spiša XXIII, 2015, s. 64-88.

GOLDBERGEROVÁ, Lucia a spol.: Kaštieľ v Markušovciach. Spišská Nová Ves 2015.

GYALÓKAY, Zoltán: Rzeźby Marii z Dzieciątkiem o francuskiej proweniencji stylowej v Małopolsce i na Spiszu w piervszej połowie XIV wieku. Kraków 2015, 214 s.

GYALÓKAY, Zoltán: The superstructure of Master Pauls Altarpiece in Levoča with the figures of apostles. An act artistic commemoration?. In: ARS, 48, č.1 (2015), s. 22 – 36.

HASALOVÁ, Eva – PIATROVÁ, Alena: Paramenty, liturgické textílie. Katalóg výstavy. Bratislava 2015, 357 s.

HERTZ, Juraj: Autopsie (pitva režiséra). Praha 2015, 520 s.

HERUCOVÁ, Marta: Spišské oltáre 19. storočia. [Ľubiša] 2015, 332 s.

HROMJÁK, Ľuboslav: S výrazom lásky trvám. Životopis spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie 2015.

HROMJÁK, Ľuboslav: Mons. Štefan Náhalka – spoluzakladateľ a prvý riaditeľ Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. In: Emília Hrabovec a kol.: Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963 – 2013). Bratislava 2015, s. 216 – 231.

HROMJÁK, Ľuboslav: Počiatky pirátov krásy v spišskom seminári. In:  Ján Gallik (zost.): Piráti krásy. Nitra  2015, s. 65 – 82.

HROMJÁK, Ľuboslav: Význam Andreja Hlinku v slovenských dejinách v kontexte jeho vzťahu so Svätou stolicou v rokoch 1907 – 1922. In: Róbert Letz – Pavol Stano (zost.): Národe môj : pamätnica 150. výročia narodenia Andreja Hlinku. Bratislava 2015, s. 75 – 106.

HUŤKA, Miroslav: Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska). Ružomberok  2015, 245 s.

HUŤKA, Miroslav: Charizma a poslanie augustiánskych kláštorov v stredoveku na území dnešného Slovenska. In: Konštantínove listy = Constantine’s Letters , roč. 11, 2015, č. 2, s. 132 – 142.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša XXIV. Levoča 2015, 270 s.

CHALUPECKÝ, Ivan: Príspevok k perzekúcii študentov a ich vylučovaniu zo škôl na Slovensku v rokoch 1945 – 1956. In: Z minulosti Spiša XXIII, 2015, s. 161-170.

JANOVSKÁ, Magdaléna: Kostol sv. Jakuba v Levoči – nové poznatky na základe architektonicko-historického výskumu exteriéru a podstrešia. In: Herucová, M. –  Novotná, M., (zost.): Acta Musaei Scepusiensis 2012 – 2013. Levoča 2015, s. 37 – 53.

JANOVSKÁ, Magdaléna – OLEJNÍK, Vladimír: Vplyv kráľovského Spišského hradu na svoje okolie v 12. – 14. storočí. In: Herucová, M. –  Novotná, M., (zost.): Acta Musaei Scepusiensis 2012 – 2013. Levoča 2015, s. 119 – 139.

JANOVSKÁ Magdaléna: Bašta Pracháreň v Levoči. In: Pamiatky a múzeá č. 2. Bratislava 2015, s. 43 – 49.

JANOVSKÁ, Magdaléna – OLEJNÍK, Vladimír: Príspevok k budovaniu opevnení po mongolskom vpáde na Spiši. In: Archaeologia Historica 2. Brno 2015, s. 931 – 955.

JANOVSKÁ, Magdaléna – OLEJNÍK, Vladimír – STEJSKAL, Martin:  Spišský hrad ako kráľovské sídlo, Spišský hrad ako šľachtické sídlo. In: Olejník, Vladimír, (zost.): Spišský hrad. Levoča 2015, s. 55 – 143.

JANOVSKÁ, Magdaléna – OLEJNíK, Vladimír: Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Gelnici. Najnovšie výsledky architektonicko-historického  výskumu kostola zamerané na súvislosti s rozvojom baníctva. In: Lacko Miroslav (zost.): Montánna história, roč. 7. Limbach 2015, s. 48 – 87.

JÁVOR, Anna: A szobafestőszerdődése Fabricius Jakab Ignác Edelényben (1780), Johann Binnerth és Joseph Lerch Márkusfalván (1788, 1792).In: Művészettörténelmi Értesitő, 64, č. 1 (2015), s. 209 – 216.

JESENSKÝ, Marcel: The Slovak-Polish Border, 1918 – 1947. New York 2015.

KLÁTIK, Miloš (ed.): Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody. Liptovský Mikuláš  2015.

KOBIALKA, Hans: Schicksalsjahre der Karpatendeutschen. Zeitzeugen – Berichte. Karlsruhe-Stuttgart 2015.

Kolektív autorov: Kaštieľ v Markušovciach. Spišská Nová Ves 2015.

KOLLÁROVÁ, Zuzana – MLYNARČÍKOVÁ, Daniela – SPIŠIAK, Stanislav: Aurel Viliam Scherfel. Kežmarok 2015.

KOLLÁROVÁ, Zuzana – NOVÁK, Andrej – SOJÁK, Marián: Dr. Michal Greisiger. Kežmarok 2015.

KOLLÁROVÁ, Zuzana: Dr. Michal Guhr – lekár srdca a duše. Tatranská Lomnica  2015.

KORMOŠOVÁ, Ružena: Po stopách rodiny Milana Rastislava Štefánika na Spiši. Spišská Nová Ves 2015, 192 s.

KOWALSKI, Tomáš: Anton C. Glatz – historik stredovekých výtvarných pamiatok. In: Monument revue, č. 2 (2015), s. 54 – 55.

KRAFČÍKOVÁ, Marta: Utekali, aby zostali. Chmeľnica 2015, druhé vydanie.

LABANC, Peter – GLEJTEK, Miroslav: Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku I. Príspevok k náboženským dejinám Spiša. Trnava, 2015, 101 s.

LACKO, Martin a kol.: Malá vojna. Zborník z konferencie. Bratislava – Kraków 2016. Levoča a okolie. Spišská Nová Ves 2015.

LACH, Ján: Goralské rozprávky z Malej Frankovej. Kraków 2015.

LAINCZ, Eduard: Vpád poľskej armády na územie Československa v rokoch 1918 – 1919 a snahy o pripojenie Spiša k Poľsku. In: Z minulosti Spiša XXIII, 2015, s. 7-18.

LUNGA, Radek: Slovenské zvony v historických souvislostech. In: Monument revue, č. 2 (2015), s. 14 – 15.

LUNGA, Radek –  GEMBICKÝ, Juraj: Nejstarší slovenské zvony v souvislostech památkové péče. In: Monument revue, č. 2 (2015), s. 16 – 25.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Začleňovanie severného Spiša a hornej Oravy do Poľska v rokoch 1920 – 1925. In: Z minulosti Spiša XXIII, 2015, s. 41-64.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Sytuacja na północnym Spiszu i górnej Orawie po II wojnie światowej i emigracja Słowaków do Czechosłowacji. In: R. Stoličná – Z. Kłodnicki (eds.) Słowacy – historia i kultura, Szreniawa 2015, s. 106 – 129.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: V pohnutých časoch (1914 – 1947). In: M. Majeriková-Molitoris (ed.) Krempachy. Krakov 2015, s. 51 – 108. 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Povojnové Krempachy (1947 – 1989). In: M. Majeriková-Molitoris (ed.) Krempachy. Krakov 2015, s. 109 – 142. 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Krempachy v súčasnosti (1990 – 2015). In: M. Majeriková-Molitoris (ed.) Krempachy. Krakov 2015, s. 143 – 170.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Situácia na bývalých inkorporovaných územiach Spiša a Oravy v rokoch 1945 – 1947. P. Sokolovič a kol.: Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945 – 1948. Trnava 2015, s. 546 – 573. 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Charakteristiky skúmaných lokalít. In: M. Benža (ed.) Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku. Bratislava – Krakov 2015, s. 43 – 66. 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Začleňovanie severného Spiša a Hornej Oravy do Poľska v rokoch 1920 – 1925. In: I. Chalupecký (ed.) Z minulosti Spiša XXIII. Levoča 2015, s. 41 – 64.

MATULA, Pavol: Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1918 – 1925 v kontexte Česko-Slovensko-Poľských vzťahov. In: Z minulosti Spiša XXIII, 2015, s. 19-40.

MIKÓ, Árpád: A Nyírbátori Stallum (1511). In: Művészettörténelmi Értesitő, 64, č.1 (2015), s. 269 – 295. (Levočské stallum Gregora Tischlera).

MIKULÍK, Dalibor (red.): Sandecko-spišské zošity, Zväzok 9 – Zeszyty sądecko-spiskie, Tom 9, Stará Ľubovňa – Nowy Sącz 2015, 159 s.

MOLITORIS, Ľudomír: Prípad nedeckého richtára Valentína Strončeka. In: Z minulosti Spiša XXIII, 2015, s. 107-118.

MONITA, Rafał – SKORUPA, Andrzej: Kacwin. Kościół Wszystkich Świętych. Kraków 2015.

MONITA, Rafał – SKORUPA, Andrzej: Krempachy. Kościoly śv. Marcina i śv. Walentego. Kraków 2015.

NOVÁK, Martin: Dve tváre raja. Príspevok k datovaniu a ikonografickej interpretácii krstiteľnice z kostola sv. Kataríny Alexandrijskej vo Veľkej Lomnici. In: Monument revue, č. 2 (2015), s. 35 – 40.

OLEJNÍK, Vladimír (zost.): Spišský hrad. Levoča 2015.

OLEJNÍK, Vladimír: Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku II. Visitatio Ecclesiarum Terrae Scepusiensis 1655-1656. Trnava 2015, 200 s.

PATERA, Lukáš: Dejiny unikátnej banskej úzkorozchodnej železnice Bindt – Markušovce. In: Montánna história 7, 2014,  Limbach 2015, s. 314 – 341.

PAVELČÍKOVÁ, Monika – MIKULÍK, Dalibor: Sprievodca múzeom ľudovej architektúry pod hradom Ľubovňa. Stará Ľubovňa 2015, [94] s.

PAVLIS, Juraj: Druhá svetová vojna a územie dnešného okresu Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2015.

PETÖCZOVÁ, Janka: Georg Wirsinger. Bratislava 2015.

PETÖCZOVÁ-MATÚŠOVÁ, Janka: Georg Wirsinger, Missa a 6 et Tulerunt Dominum meum. Bratislava-Prešov 2015.

PETRÍK, Ján a kol.: Klauzy v Slovenskom raji. Spišská Nová Ves 2015, 92 s.

POLLÁK, Miroslav – ŠVORC, Peter: Spišské exody v 20. Storočí. Krásny Spiš a Kalligram, 2015.

POMFYOVÁ, Bibiana (ed.): Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny architektúry 1. Bratislava [2015], 584 s.

REICHARDTOVÁ, Juliana: Výberová bibliografia PhDr. Juraja Spiritzu. In: Monument revue, č. 2 (2015), s. 68 – 76.

ROZLOŽNÍKOVÁ, Virgínia: Levoča. Führer durch die Stadt und Umgebung. Spišská Nová Ves 2015.

RUSNÁK, Ernest: Peši, bicyklom a na bežkách po levočskom regióne. Spišská Nová Ves 2015.

RUSNÁK, Ernest – LAPŠANSKÝ, Jozef: Levoča a okolie. Levoča and vicinity. Levoča i okolice. Spišská Nová Ves 2015.

SLOBODOVÁ-NOVÁKOVÁ, Katarína: Tatranskí nosiči. Tatranská Lomnica 2015.

SOJÁK, Marián: Spiš. Svedectvo archeológie. Nitra 2015, 152 s.

SOJÁK, Marián: Lokalita Jánovce-Machalovce v kontexte nových numizmatických nálezov z doby laténskej. In: Numizmatika 25. Bratislava 2015, s. 22 – 34.

SOJÁK, Marián: Príspevok k novým pravekým nálezom zo Spiša. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 57, Nitra 2015, s. 141 – 166.

SOKOLOVSKÝ, Leon: Pečate a znaky spoločenstiev spišských Sasov. In: Marcela Domenová – Drahoslav Magdoško (eds.): Poznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy, poznatky. Prešov – Košice 2015, s. 137 – 152.

SPALEKOVÁ, Eva a kol.: Der Hochaltar von St. Jakob in Leutschau von Meister Paul und die gotischen Altäre in der Zips. Hlavný oltár sv. Jakuba v Levoči od Majstra Pavla a gotické oltáre na Spiši. Levoča 2015.

STEJSKAL, Martin: Hradný vrch a okolie v dávnej minulosti. In: Vladimír Olejník (zost.): Spišský Hrad., Levoča 2015, s. 39 – 53.

ŠEDIVÝ, Juraj: Písmo na stredovekých zvonoch z územia Slovenska. In: Monument revue, č. 2 (2015), s. 26 – 34.

ŠIMONČIČ, Jozef – KARABOVÁ, Katarína: Kanonické vizitácie Dunajeckého dekanátu v Spišskom biskupstve z roku 1832. Kraków 2015.

ŠLEBODA, Jaroslav (zost.): Kežmarok a Tatry. Kežmarok 2015, 127 s.

ŠTEVÍK, Miroslav: Markušovce – starobylé centrum veľkého domínia. Spišská Nová Ves 2015.

TUREKOVÁ, Mária: História rodov v Starej Ľubovni. Stará Ľubovňa 2015.

Zrkadlenie hudby na Spiši. Katalóg výstavy. Stará Ľubovňa 2015.

ŽARNOVSKÝ, Peter: Husiti a bratríci na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá: revue pre kultúrne dedičstvo, 64, č. 1 (2015), s. 66 – 67.

ŽELINSKÁ, Jana: Gotické pigmety ako ich nepoznáme. In: Monument revue, č. 1 (2015), s. 12 – 15.

ŽIFČÁK, František: Zo stredovekých dejín Spišskej Novej Vsi. In: Marcela Domenová – Drahoslav Magdoško (eds.): Poznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy, poznatky. Prešov – Košice 2015, s. 223 – 236.

2014

BARÁTHOVÁ, Nora (zost.): Život Kežmarku v 13. až 20. storočí. Kežmarok 2014, 383 s.

BARBUŠČÁKOVÁ, Vladimíra (zost.): Spišský Jeruzalem. História, fauna a flóra. Spišská Nová Ves 2014, 120 s.

BERNÁT, Libor: Študenti zo Spiša na technických vysokých školách v Brne v medzivojnovom období. In: Z minulosti Spiša XXII, 2014, s. 65-84.

BOHUŠ, Ivan ml. a BOHUŠ, Ivan st.: Tatranské chaty – Tatra chalets. Tatranská Lomnica 2014, 76 s.

DLUGOŠ, František: Levočská bazilika – kompas i maják viery. Levoča 2014, 144 s.

DLUGOŠ, František: Ján Bitskey. Verný kňazstvu a Cirkvi. Levoča 2014.

FURMANIK, Martin: Slovenská republika rád na Spiši. In: Z minulosti Spiša XXII, 2014, s. 135-148.

GRUSS, Leopold: Pôvodné listinné údaje k dejinám spišských banských miest 1938. Gelnica 2014, 147 s.

GRUSS, Leopold (zost.): Pôvodné listinné údaje k dejinám spišských banských miest. [preklad z nemeckého originálu: Magdaléna Dvořáková Fialová] Gelnica 2014, 147 s.

HOLEC, Roman: Veľká vojna a malý človek. In: Z minulosti Spiša XXII, 2014, s. 101-124.

HRIC, Karol: Prielom Hornádu. 40 rokov chodníka Horskej služby 1974 – 2014. Spišská Nová Ves 2014, 191 s.

HROMJÁK, Ľuboslav (zost.): ThDr. Jozef Ligoš – spišský kapitulný vikár. Zborník z domácej vedeckej konferencie 34. ročníka Znaky časov. Spišské Podhradie 2014, 211 s.

HUDÁK, Matúš: Archeologický výskum lokality Štrba – Šoldov v rokoch 1951 – 1952.  In: Zuzana Krempaská – Miroslav Števík (zost.): Spiš 7. Vlastivedný zborník. Spišská Nová Ves 2014, s. 11 – 17.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Dejiny Kluknavy. Kluknava 2014, 351 s.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Dejiny mesta Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2014, 632 s.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Hrišovce v dejinách. Hrišovce 2014, 350 s.

CHALUPECKÝ, Ivan – GORE, Dávid: Kostol svätej Margity Antiochijskej v Mlynici. Die Kirche der Heiligen Margareta von Antiochia in Mlynica. Church of St. Margaret in Mlynica. Poprad 2014.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša XXII. Levoča 2009, 322 s.

JANOVSKÁ, Magdaléna – OLEJNÍK, Vladimír: Spišský hrad, Spišská Kapitula a Spišské Podhradie. Koniec 12. až 1. polovica 14. storočia (poznatky o stavebnom vývoji na základe najnovších výskumov). In: Měřinský, Z., (zost.): Forum urbes medii aevi  (FUMA) VIII./1–2. Brno 2014, s. 218 – 235.

JANOVSKÁ, Magdaléna: Najnovšie poznatky z architektonicko-historického výskumu kaštieľa  parku v Markušovciach. In: Krempaská Zuzana – Števík Miroslav, (zost.): Vlastivedný zborník SPIŠ 7. Spišská Nová Ves 2014, s. 102 – 125.

KAMAN, Bohumil (zost.): Veľký Folkmár, história a súčasnosť. Košice 2014, 288 s.

KLINGOVÁ, Adriana – KLING, Peter: Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši. III. časť – severozápadné časť Spiša. Spišská Nová Ves 2014, 172 s.

KOJŠ, Štefan: Beda mi, keby som evanjelium nehlásal. Kázne Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Spišská Kapitula-Spišské Podhradie 2014.

KOLLÁROVÁ, Zuzana – JANČEKOVÁ, Mária (zost.): 500 rokov športu kežmarského. Kežmarok 2014, 366 s.

KOLLÁROVÁ, Zuzana – MALOVCOVÁ, Božena – SOJÁK, Marián: Dejiny a súčasnosť obcí Vlková a Levkovce 1278 – 2014. Vlková 2014, 271 s.

KOVÁČIKOVÁ, Mira: Vrcholy Ivana Gálfyho. Čriepky zo života významného slovenského horolezca. Tatranská Lomnica 2014.

KOZÁK, Petr: Účty prince Zikmunda Jagellonského (1493) 1500 – 1507. Opava 2014, 742 s.

KRAFČÍKOVÁ, Marta – ŠTEVÍK, Miroslav: Utekali, aby zostali. Rozprávanie o minulosti pre súčasnosť. Chmeľnica 2014, 199 s.

KREMPASKÁ, Zuzana – ŠTEVÍK, Miroslav (zost.): Spiš 7. Vlastivedný zborník. Spišská Nová Ves 2014, 287 s.

KUČEROVÁ, Marta: Prínos archeologického výskumu k poznaniu stavebných premien Kežmarského hradu. In: Nora Baráthová (zost.): K stavebným dejinám hradu v Kežmarku. Kežmarok 2014, s. 41 – 71.

KUNZ, Tobias: Heilige Elisabethaus der Neuenburg bei Freyburg (Unstruckt). In: Bildwerke Nördlich der Alpen 1050 bis 1380. Kritischer Bestandkatalog. Berlin 2014, s. 432 – 438. (Socha sv. Márie Magdalény z Danišoviec).

LAINCZ, Eduard: Vplyv 1. svetovej vojny na Spiš a jeho obyvateľov na príklade mesta Stará Ľubovňa. In: Z minulosti Spiša XXII, 2014, s. 125-134.

ŁĄTKA,  Jerzy S.: Zrozumieć Dursztyn. Kraków 2014, 105 s.

LIPTÁKOVÁ, Helena: Núdzové stavby ako súčasť projektu pomoci chudobe na severnom Spiši začiatkom 50. rokov 19. storočia. In: Z minulosti Spiša XXII, 2014, s. 85-100.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (zost.): Almanach XV Slováci v Poľsku. Almanach XV Słowacy w Polsce. Kraków 2014, 285 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica – DANKO, Štefan – KLIMKIEWICZ, Mirosław: Przewodnik turystyczny po Zamagurzu Spiskim – Turistický sprievodca po Zamagurí – Tourist guidebook to Zamagurie – Reiseführer in der Region Zamagurie. Kraków 2014, 399 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Pripojenie severného Spiša a hornej Oravy k Poľsku v roku 1945. In: M. Majeriková-Molitoris (ed.): Almanach Slováci v Poľsku XXV. Krakov 2014, s. 107 – 136. 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Slovenskí utečenci z Poľska v Československu po roku 1945. In: Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989. III., Menšiny. Banská Bystrica 2014 s. 210 – 233. 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Poľský záujem o Spiš v období Veľkej vojny. In: I. Chalupecký (ed.) Z minulosti Spiša XXII. Levoča 2014, s. 219 – 229. 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Národnostná situácia na slovensko-poľskom pohraničí po skončení druhej svetovej vojny. In: A. Hruboň – J. Lepiš – J. Kubuš (eds.) Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 I. Veľké udalosti a fenomény rokov 1938 – 1989 v regiónoch Slovenska. Zborník z vedeckej konferencie Banská Bystrica 10. – 11. mája 2011. Bratislava 2014, s. 81 – 101. 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Vysťahovalectvo Slovákov z k Poľsku pripojených území Spiša a Oravy po roku 1920 na Slovensko. In: M: Šmigeľ (ed.) Migračné procesy Slovenska (1918 – 1948). Banská Bystrica 2014 s. 85 – 98.

MALOVCOVÁ, Božena: Dvesto rokov priemyselnej výroby piva pod Tatrami (Z histórie popradského pivovaru). In: Ivana Fialová – Daniela Tvrdoňová (zost.): Remeslo má zlaté dno … Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. Bratislava 2014, s. 269 – 276.

MANIAK, Marcel: Protifašisrický odboj v okrese Poprad a Kežmarok. Kežmarok 2014.

MIKULÍK, Dalibor (red.): Sandecko-spišské zošity, Zväzok 8 – Zeszyty sądecko-spiskie, Tom 8, Stará Ľubovňa – Nowy Sącz 2014, 177 s.

MIKULÍK, Dalibor – PAVELČÍKOVÁ, Monika – ŠTEVÍK, Miroslav: Šľachtické rody na hrade Ľubovňa. Stará Ľubovňa 2014.

MONITA, Rafał – SKORUPA, Andrzej: Frydman – kościol św. Stanisława BM. Kraków 2014, 64 s.

PAVLISOVÁ, Zuzana: Československý červený kríž na Spiši. In: Z minulosti Spiša XXII, 2014, s. 149-164.

PETÖCZOVÁ, Janka: Hudba ako fenomén v dejinách Spiša. Raný novovek. Bratislava 2014.

POMFYOVÁ, Bibiana: Kostol sv. Kríža v Kežmarku v kontexte sakrálnej topografie a historického vývoja mesta. In: Z minulosti Spiša XXII, 2014, s. 7-40.

ROZLOŽNÍk, Oto: Veselo a smutno v Doline Kežmarskej Bielej vody. Spomienkový chodník prof. Alfréda Grosza. Kežmarok 2014, 103 s.

RYBÁK, Július: Leopold Gruss. Život a dielo. Katalóg výstavy. Gelnica 2014.

RYBÁK, Július ml. (zost.): Žili s nami v Gelnici. Gelnica 2014.

SEMANČÍK, Maroš: Vysoké Tatry. In: Matúš Dulla – Jana Pohaničová (eds.): Slávne kúpele Slovenska. Praha 2014, s. 212 a nasl. 

SEMANČÍK, Maroš: Vegetačné strechy na hornom Spiši. In: Pamiatky a múzeá, 2014, č. 3, s. 57 – 61.

SEMANČÍK, Maroš: Podoby historizmu v stavebných dejinách Kežmarského hradu – hrad ako obraz premien historických predstáv. In: Nora Baráthová a kol.: K stavebným dejinám hradu v Kežmarku. (Zborník z konferencie). Kežmarok 2014, s. 136 – 158.

SLOBODOVÁ-NOVÁKOVÁ, Katarína: Tatranskí nosiči. Tatranská Lomnica 2015. Slovenský raj. Vitajte v raji. Spišská Nová Ves 2014.

ŠPESOVÁ, Katarína: Veľký Lipník. 700 rokov písanej histórie 1314 – 2014. Veľký Lipník 2014.

ŠŤASTNÝ, František: Opustené kostoly Horného Spiša. Kežmarok 2014, 184 s.

ŠTEVÍK, Miroslav – MARHEVKA, Michal a kol.: Podolínec. História, pamiatky, spomienky. Podolínec 2014.

VARGOVÁ, Jozefína: Papiereň v Poprade vo svetle archívnych prameňov. In: Z minulosti Spiša XXII, 2014, s. 40-64.

 

2013

ANTAŠOVÁ, Margita: Kohlwald a štúrovci. Levoča 2013.

ARGALÁCS, Mikuláš (zost.): Tatranské XIX. storočie a jeho osobnosti. Starý Smokovec 2013, 159 s.

AUGUSTIŇÁKOVÁ, Viera: 125. výročie organizovanej dobrovoľnej požiarnej ochrany v Harichovciach 1888 – 2013. Harichovce 2013.

BALARA, Michał: Na Spiszu : obrzędy ludowe, opowieści, bajdy. Krakov 2013, 181 s.

BARÁTHOVÁ, Nora: Kežmarok – skvost pod Tatrami. Kežmarok (2013), 22 s.

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry (1892 – 1978). Tatranský skladateľ a hoteliér. Bratislava 2013, 260 s.

BOHUŠ, Ivan: Dr. Téry a Vysoké Tatry. Tatranská Lomnica 2013, 80 s.

BUŽBACHEROVÁ, Katarína: Zo života Štefana Mišíka. In: Z minulosti Spiša XXI, 2013, s. 133-150.

CORANIČ, Jaroslav: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918 – 1939. Prešov 2013, 392 s.

DLUGOŠ, František: Kňazi pôsobiaci v Levoči v 20. a 21. storočí. Levoča 2013, 341 s.

Dni Leopolda Grussa. Zborník zo seminára. Gelnica 2013.

DRECHSLER-MEEL, Heike – SCHMITT, Hans (Red.): Karpaten Jahrbuch 2014. Stuttgart 2013.

FAZEKAS, István – SCHWARZ, Karl W. – SZABÓ, Csaba (zost.): Die Zips – Eine Kulturgeschichtliche Region im 19. Jahrhundert : Leben und Werk von Johann Genersich (1761-1823). Wien – Budapest 2013, 238 s.

FURMANIK, Martin: Spiš v turbulentnom júli 1919. In: Z minulosti Spiša XXI, 2013, s. 171-180.

GLASER – OPITZOVÁ, Renata – SLOBODOVÁ, Mária: Súčasný stav poznania archeologického výskumu na hrade Ľubovňa. In: Sandecko – Spišské zošity, Tom 7, Stará Ľubovňa 2012 – 2013, s. 83 – 88.

HARNIČÁR, Adrián a kol.: Vikartovce. Kežmarok 2013, 269 s.

HROMJÁK, Ľuboslav (zost.): Pohľady do histórie II. Zborník z domácej vedeckej konferencie venovanej doc. Ivanovi Chalupeckému. Ed. Studia theologica Scepusiensia XIV. Spišské Podhradie 2013.

HUDÁK, Matúš (zost.): Život za kláštornými múrmi – Sprievodca k výstave venovanej 1150 výročiu kresťanskej misie Konštantína a Metoda na našom území. Poprad 2013, 31 s.

CHALUPECKÝ, Ivan – AUGUSTIŇÁKOVÁ, Viera: Harichovce 745 (1268 – 2013). Harichovce 2013.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Slovenská Ves v premenách času. Slovenská Ves 2013, 440 s.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Slovenská Ves im Spiegel der Zeit. Slovenská Ves 2013.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Slovenská Ves througout the change of time. Slovenská Ves 2013.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša XXI. Levoča 2013, 313 s.

CHALUPECKÝ, Ivan: Šľachtický konvikt jezuitov v Levoči. In: Z minulosti Spiša XXI, 2013, s. 123-132.

JANČÍKOVÁ, Andrea – KORMOŠOVÁ, Lucia – PAVELEKOVÁ, Darina – AKRAM, Adnam: Turistický sprievodca Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2013.

JANOVSKÁ, Magdaléna:  Building Activities in Spiš in the Thirteenth Century in the Context of the Hungarian Kingdom / Stavebné aktivity na Spiši v 13. storočí v kontexte Uhorska. In: Homza, M. a kol. (zost.): Slovakia and Croatia in Historical Parallels and Connections (until 1780). Bratislava – Zagreb 2013, s.269 – 290.

JANURA, Tomáš: Kežmarský hrad v rukách šľachticov – nový pohľad na jeho dejiny od konca 15. do začiatku 18. storočia. In: Z minulosti Spiša XXI, 2013, s. 45-70.

JURKOVÁ, Viera: Prvé delenie Poľska a spišský záloh. In: Z minulosti Spiša XXI, 2013, s. 89-114.

KOLLÁROVÁ, Zuzana: Gerlachov a Tatranská Polianka. Dejiny a súčasnosť obcí pod Vysokými Tatrami.  Gerlachov 2013, 303 s.

KOLLÁROVÁ,  Zuzana – ŠLAMPOVÁ, Martina: V Tvojich rukách sú naše časy…História evanjelickej a. v. cirkvi v Poprade – Veľkej. Kežmarok 2013, 184 s.

KOPTÁK, Tomáš: Zisťovací archeologický výskum zaniknutého cisterciánskeho Kláštora Preblahoslavenej Panny Márie v Spišskom Štiavniku. In: Matúš Hudák (zost.): Život za kláštornými múrmi – sprievodca k výstave. Poprad 2013, s. 7 – 10.

KORMOŠOVÁ, Ružena  KREMPASKÁ, Zuzana  PANIGAJ, Ľubomír (zost.): Andrej Reiprich. Osobnosť školstva, vedy a múzejníctva. Spišská Nová Ves 2013.

KORMOŠOVÁ, Ružena a kol.: Po stopách pamäti. Kniha druhá v rámci slovensko-poľského projektu. Spišská Nová Ves 2013. Príloha CD

KORMOŠOVÁ, Ružena – KREMPASKÁ Zuzana – PANIGAJ, Ľubomír (zost.): Andrej Reiprich (1912 – 2002). Osobnosť školstva, vedy a múzejníctva. Spišská Nová Ves 2013, 89 s.

KORMOŠOVÁ, Ružena: Pedagogické pôsobenie Ladislava Stančeka na Spiši (1935 – 1938). In: Z minulosti Spiša XXI, 2013, s. 222-234.

KREMPASKÁ, Zuzana (red.): Katalóg výstavy Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 – 1876. Spišská Nová Ves 2013, 40 s.

LABANC, Peter: Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia. Trnava – Kraków 2013, 155 s.

ŁADYGIN, Zbigniew (red.): Mapa Starostwa Spiskiego Franciszka Floriana Czakiego (1762). Zakopane 2013.

LAMPART, Filip: Judicial duel in the Spiš law. In: Kultúrne dejiny, č. 4 (2013), s. 64 – 77.

ŁĄTKA, Jerzy S.: Zrozumieć Durstyn. Kraków 2013, 106 s.

MACKO, Martin: Činnosť redemptoristov na Spiši v rokoch 1884 – 1921. In: Z minulosti Spiša XXI, 2013, s. 151-170.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (zost.): Almanach XIV Slováci v Poľsku. Almanach XIV Słowacy w Polsce. Kraków 2013, 276 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Vojna po vojne. Severný Spiš a Horná Orava v rokoch 1945 – 1947. Banská Bystrica – Kraków 2013, 200 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica – MAJERIKOVÁ, Ingrid: Spišské Hanušovce 1313 – 2013. Obecný úrad Spišské Hanušovce, 2013, 40 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Slovensko-poľský spor o inkorporované územia Spiša a Oravy v roku 1945. In: Historický časopis : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy, roč. 61, č. 3, Bratislava 2013, s. 533 – 550. 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Józef Kuraś Ogień – hrdina alebo bandita? In: A. Hruboň – J. Lepiš – Z. Tokárová (eds.) Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II. Osobnosti známe – neznáme. Bratislava 2013, s. 107 – 120.

MARCINOVÁ, Františka: Odraz skončenia poľského zálohu v súdnej knihe mesta Podolínec z rokov 1764 – 1780. In: Z minulosti Spiša XXI, 2013, s. 115-122.

MARŤÁK, Michal: Vplyv politických aktivít Eduarda Skalského na život v medzivojnových Brutovciach. In: Z minulosti Spiša XXI, 2013, s. 181-192.

MESSLING, Guido: Tod Mariens. Meister des Tucher-Altars (Werkstatt). Nürnberg, um 1440. In: Agnes Husslein-Arco (ed.): Wien 1450 – der Meister von Schloss Lichtenstein und seine Zeit. Katalóg výstavy. Wien 2013, s. 258 – 260.

MIKULÍK, Dalibor (red.): Sandecko-spišské zošity, Zväzok 7 – Zeszyty sądecko-spiskie, Tom 7, Stará Ľubovňa – Nowy Sącz 2012-2013, 97 s.

MILČÁKOVÁ, Renata – ZVALENÁ, Eleonóra (zost.): Sto rokov pod vežičkou. Almanach Gymnázia Janka Francisciho Rimavského v Levoči 1913 – 2013. Levoča 2013.

MÓŠ, František: Roky 1918 – 1939 na severnom Spiši. Bratislava 1944, reedícia Kraków 2013, 19 s.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): K počiatkom jezuitov na Spiši. Ján Voško – z reštaurátorskej tvorby. Katalóg výstavy. Levoča 2013, 144 s.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): U nas na Spišu. Katalóg výstavy. Levoča 2013, 95 s.

MACKO, Martin – ŠTEVÍK, Miroslav: Kláštor v Podolínci. 370 rokov od príchodu piaristov a 90 rokov od príchodu redemptoristov do Podolínca. Klasztor w Podolińcu. W 370-lecie przybycia do Podolińca pijarów i 90-lecie przybycia redemptorystów. Bratislava 2013, 74 s.

PAVLISOVÁ, Zuzana: Masarykova Liga proti tuberkulóze na východnom Slovensku počas 1. ČSR. In: Z minulosti Spiša XXI, 2013, s. 193-210.

PETÖCZOVÁ, Janka: Hudba spišskopodhradského organistu Jána Šimráka vo Vroclavi v druhej polovici 18. storočia. In: Z minulosti Spiša XXI, 2013, s. 71-88.

PIIRAINEN, Ilpo Tapani – POLLÁKOVÁ, Soňa: Die Chroniken der frühen Neuzeit aus der Zips. Levoča 2013, 230 s.

POTANKOVÁ, Katarína: Dejiny hotela Šport na Hrebienku. In: Z minulosti Spiša XXI, 2013, s. 211-222.

PRIESOLOVÁ, Helena – KORMOŠOVÁ, Ružena: Jozef Hanula. (Spišská Nová Ves) 2013, 39 s.

REŤKOVSKÁ, Adriana: Rehoľa antonitov na Spiši. In: Z minulosti Spiša XXI, 2013, s. 15-44.

SABOL, Dominik (zost.): Meštiansky dom v Prešovskom kraji. Katalóg výstavy. Prešov 2013.

SALAMON, Mona: Spišské párky. Kežmarok 2013, 159 s.

Sandecko-spišské zošity – Zeszyty sądecko-spiskie. č. 7, 2012 – 2013. Nowy Sącz – Stará Ľubovňa 2013, 97 s.

Sborník příspěvků k odborně-metodickému semináři Sanace dřevěných stavebných konstrukcí s praktickou ukázkou horkovzdušné sanace části objektu národní kulturní památky – kanonie č. 8 ve Spišské Kapitule – Spišskom Podhradí. Opava 2013.

SEMANČÍK, Maroš: Fotografie ako predlohy pre pohľadnice – explikácia na príklade kežmarských fotografov Františka Czehulu a Štefana Kissa. In: Od dagerotypu do fotopocztówki. ( Zborník z konferencie). Zakopane 2013, s. 97 – 108.

SLIVINSKÝ, Ján – SLIVINSKÁ Mária: Vojňany, Slovenská Ves a okolie. Slovenská Ves 2013.

SLIVKA, Michal: Pohľady do stredovekých dejín Slovenska. Martin 2013, 223 s.

SLIVKA, Michal: Kláštorisko – kartuziánsky kláštor. In: Matúš Hudák (zost.) Život za kláštornými múrmi – sprievodca k výstave. Poprad 2013, s.15 – 21.

SPALEKOVÁ, Eva: 30 rokov Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči 1983 – 2013: Katalóg realizovaných reštaurátorských prác; Reštaurátorská tvorba 2008 – 2013. Levoča 2013,

SOJÁK, Marián a kol.: Spišský Hrhov. Svidník (2013), 272 s.

Spišské Hanušovce 1313 – 2013. Bratislava 2013.

ŠTEVÍK, Miroslav (zost.): Zvony, zvonice a zvonenie na Spiši v minulosti. Katalóg k výstave pri príležitosti 500. výročia úmrtia Jána Wagnera… Spišská Nová Ves 2013, 32 s.

VARÁDYOVÁ, Alena a kol.: Poprad mám rád – sprievodca mestom Poprad pre malých i veľkých. Poprad 2013.

ZUSKINOVÁ, Iveta – MALECOVÁ, Marianna: Gastronomické vizitky Liptova a Spiša. Levoča 2013.

2012

ARGALÁCS,  Mikuláš: Električka do tatranského nebíčka, 99 kapitoliek, 192 strán z histórie tatranskej električky. Poprad 2012, 192 s.

BARÁTHOVÁ, Nora – FÁBROVÁ, Karin – KUČEROVÁ, Marta – VRÁBLIK, Vladimír: História Kežmarku do polovice 18. storočia. Kežmarok 2012, 256 s.

BARÁTHOVÁ, Nora a kol.: Zborník z odbornej konferencie Poľská rodina Lasky a Kežmarok. Kežmarok 2012, 156 s.

BIEĽAK, Štefan a kol.: Spoznajme krásy Beľanských Tatier. Spišská Nová Ves 2012, 128 s.

BOHAČIAK, Pavol: Prenasledovanie Katolíckej cirkvi štátnou mocou na príklade „Levočskej vzbury“ v roku 1949. In: Z minulosti Spiša XX, 2012, s. 125-140.

BOHUŠ, Ivan: J. G. Rainer a Vysoké Tatry. Tatranská Lomnica 2012, 69 s.

BOHUŠ, Ivan: Tatranské štíty a ľudia. Tatranská Lomnica 2012, 160 s.

Die Karpatendeutschen. Begleitheft zur Ausstellung zum 20. Jahrestag der Deklaration des Slowakischen Nationalrates zur Vertreibung der Karpatendeutschen aus der Slowakei. Karlsruhe 2012.

FETKO, Filip – ŠTEVÍK, Miroslav (zost.): Pocta Ivanovi Chalupeckému. Zborník príspevkov k slovenským dejinám vydaný pri príležitosti osemdesiatin doc. PhDr. Ivana Chalupeckého. Levoča 2012, 265 s.

HORVÁTH, Richárd: Funkcionári Spišskej župy v neskorom stredoveku 1459 – 1526. In: Z minulosti Spiša XX, 2012, s. 7-26.

HROMJÁK, Ľuboslav a kol:  Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie 2012, 731 s.

HRUBOŇ, Anton (zost.): Msgr. ThDr. Ján Ferenčík (1888 – 1950). Život, verejné pôsobenie, kontroverzie. Bratislava 2012, 141 s.

HUŤKA, Miroslav: Augustiniánsky kláštor sv. Alžbety v Spišskom Podhradí. In: Z minulosti Spiša XX, 2012, s. 53-66.

CHALUPECKÝ, Jozef: História pod hladinou. 50 rokov histórie Potápačského klubu Manta Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2012.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša XX. Levoča 2012, 285 s.

JANICZKA – KRZYWDA, Urszula – SŁABOSZ-PALACZ, Katarzyna (ed.): Z dziejów Frydmana. Kraków – Frydman 2012, 224 s.

JANOVSKÁ, Magdaléna: Spišský hrad vo svetle nových výskumov. In: Renáta Glaser-Opitzová, (zost.): MONUMENTORUM  TUTELA 24. Bratislava 2012, s. 279 – 298.

JANOVSKÁ, Magdaléna: Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi (výsledky architektonicko-historického výskumu). In: Krempaská Zuzana – Števík Miroslav, (zost.): Vlastivedný zborník SPIŠ 6. Spišská Nová Ves 2012, s. 14 – 32.

KAŠČÁK, Matúš: Život Gašpara Haina na základe jeho kroniky. In: Z minulosti Spiša XX, 2012, s. 141-152.

KOBIALKA, Hans: Nemeckí osadníci pri Dunajci. Dejiny krajiny a Nemcov na severnom Spiši. Spišská Stará Ves 2012, 187 s.

KREMPASKÁ, Zuzana – ŠTEVÍK, Miroslav: Spiš 6. Vlastivedný zborník. Spišská Nová Ves 2012, 197 s.

KRISTIANOVÁ, Katarína: Changing Powers in Medieval Landscape of Spiš. In: Izabela Dymitryszyn – Małgorzata Kaczyńska – Gabriela Maksymiuk (zost.): Peer Reviewed Proceedings of ECLAS 2012 Conference : The Power of Landscape at Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Warsaw 2012, s. 46 – 49.

KRISTIANOVÁ, Katarína: Ochrana hodnôt historických stromoradí na Slovensku – príklad Spiš. In: Kolektív autorov: Člověk, stavba a územní plánování 6. Praha 2012, s. 72 – 77.

KRIŠKOVÁ, Zdena: Etnokultúrne kontakty výroby modrotlače. Modrotlačiarska dielňa v Hranovnici. Banská Bystrica 2012, 212 s.

LABUDA, Vladimír – ŠMÁLIK, Michal: Osobnosti Veľkej Lomnice: Gregor Berzeviczy, Teodor Spóner, Andrej Spóner, Hans Broos a Matej Vitéz. Veľká Lomnica 2012.

LENČIŠ, Štefan – FILIP, Tomáš (eds.): Putovanie za duchovnom po gotickej ceste. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice 2012, 198 s.

LEVOCKÝ, Ján (zost.): 60. Základná umelecká škola A. Cigera Kežmarok. Kežmarok 2012.

LIPTÁKOVÁ, Helena: Starostlivosť štátu o vidiecku chudobu na hornom Spiši v 50. rokoch 19. storočia. In: Z minulosti Spiša XX, 2012, s. 87-112.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (zost.): Almanach XIII. Slováci v Poľsku – Slowacy w Polsce. Krakov 2012, 286 s.

MALIŇÁKOVÁ, Danka: Duchovný a ľudský rozmer Mons. Štefana Garaja. Ružomberok 2012, 193 s.

MARCINOWSKA, Maria: Nález a publikovanie kópie traktátu Stanislava Heraklia Lubomirského. In: Z minulosti Spiša XX, 2012, s. 67-86.

MARŤÁK, Michal: Z dejín Nemešian v období medzi svetovými vojnami. In: Z minulosti Spiša XX, 2012, s. 113-124.

MIKULÍK, Dalibor – PAVELČÍKOVÁ, Monika – ŠTEVÍK, Miroslav: Šľachtické rody na hrade Ľubovňa. Stará Ľubovňa 2012, 113 s.

NEIDENBACH, Ákos: Tátránk tudós polihisztora Grósz Alfréd I-II. Csobánka 2012.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): Acta Musaei Scepusiensis 2010 – 2011. Levoča 2012, 254 s.

OLEJKO, Andrzej: Niedosly sojuznik czy trzeci agresor? Wojskowo-polityczne aspekty trudnego sasiedztwa Polski i Slowacji 1918-1939. Krakov-Rzesów 2012, 536 s.

PAPAJÍK, Dávid: Osobnost císaře a krále Zikmunda Lucemburského z pohledu českých historiků. In: Z minulosti Spiša XX, 2012, s. 27-39.

PÁSZTOR, Peter (ed.): Gelnica. História a súčasnosť. Košice 2012, 607 s.

PETŐCZOVÁ-MATÚŠOVÁ, Janka: Johann Schimrack / Ján Šimrák: Jauchzet dem Herren, alle Welt! / Zvučne plesaj Hospodinu, celá zem! (1642). Bratislava – Prešov 2012, 112 s.

POTOČNÁ, Eva – CMOREJ, Július: Kúpele odviate časom. Poprad 2012, 208 s.

RADIČ, Anton a kol.: Kremná (Mníšek n/Popradom – Pilhov, Hraničné). Kremná 2012,

SALAMON, Vladislav (zost.): Náš biskup František. Stará Ľubovňa 2012, 60 s.

SMETANKA, Michal – STYCZINSKI, M.: Od Hrhova po Poronin. Levoča 2012.

SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Corpus Christi. Poklady gotiky v sochárstvom umení východného Slovenska. Trnava 2012, 224 s.

Spišský Jeruzalem. Calvario Jerusalem. Košice 2012.

SZITÁROVÁ, Klaudia – MOTYKOVÁ, Jana: 90 rokov vzdelávania detí so zrakovým postihnutím na Slovensku 1922 – 2012. Levoča 2012.

ŠAVEL, Marcel a kol.: 130 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskom Štiavniku. Spišský Štiavnik 2012.

ŠOLTÝS, Eugen – SCHLOSSMANN, Jenő: Erinnerungen an die jüdische Religionsgemende Spišská Stará Ves (Spomienky na židovskú obec Spišská Stará Ves). Zürich 1987 (Spišská Stará Ves 2012), 36 + 48 s.

ŠTEVÍK, Miroslav: Sedem storočí hradu Ľubovňa. Stará Ľubovňa 2012, 103 s.

ŠTEVÍK, Miroslav: Siedem wieków Zamku Lubowla. Stará Ľubovňa 2012, 103 s.

ŠTEVÍK, Miroslav: Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 – 1876 (v spišskom zálohu v rokoch 1412 – 1772 a v Provincii XVI spišských miest v rokoch 1774 – 1876); Sixteen Scepus towns from 1412 to 1876 (In the Scepus impawned territory 1412 – 1772, and Province of XVI Scepus towns 1774-1876). Katalóg výstavy. Spišská Nová Ves 2012, 40 s.

ŠTEVÍK, Miroslav: K vývoju sídelných pomerov na území spišského zálohu v rokoch 1412 – 1772. In: Z minulosti Spiša XX, 2012, s. 40-52.

TANKÓ, Attila a iní (vyd.): Spiš – Szepesség – Zips – Spisz – szepes region. Budapest 2012.

TOGNER, Milan – PLEKANEC, Vladimír: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Bratislava 2012, 383 s.

TYROL, Anton (ed.): Digitálna prezentácia Kamaldulského prekladu Biblie. Ružomberok 2012, 172 s.

VARGOVÁ, Margita: Mlynčeky. Cez Mlynčeky tečie vodička. Kežmarok 2012, 223 s.

VOJS, Andrej – PAVLIK, Eduard ml.: Spomienky na židovskú obec Spišská Stará Ves II. Svedectvo súčasníkov. Vydal Pavol Ovšonka, Spišská Stará Ves 2012, 19 s.

ŽARNOVSKÝ, Peter: Rímskokatolícka cirkevná správa Ľubovnianskeho dekanátu v rokoch 1891 – 1772. In: Z minulosti Spiša XX, 2012, s. 153-164.

 

2011

Almanach Słowacy w Polsce – Slováci v Poľsku XII. Matej Andráš a jeho diplomacia srdca. Kraków 2011, 388 s.

BARÁTHOVÁ, Nora a kol.: Pamiatky siedmich kultúr v slovenských mestách Euroregiónu „Tatry“. Kežmarok 2011.

BARÁTHOVÁ, Nora: Strelecké spolky v Kežmarku. In: Z minulosti Spiša XIX, 2011, s. 7-30.

BEŇOVÁ, Katarína (ed.): Barónka. Osudy Margity Czóbelovej (1891 – 1972). Medzi Mednyánszkym a Robbe-Grilletom. Bratislava 2011, 79 s.

Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy. Spišská Kapitula 2011.

BOHUŠ, Ivan ml.: Tatranské chaty. Majáky v mori skál a snehu. II. vyd. Tatranská Lomnica 2011.

BOHUŠ, Ivan st. a ml.: Štefan Zamkovský a Vysoké Tatry. Tatranská Lomnica 2011.

CIAGWA, Józef – MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Slovenský kňaz František Móš. In: Z minulosti Spiša XIX, 2011, s. 31-42.

ČARNOGURSKÝ, Donát: Reštaurátorka a jej dielo. Spišská Stará Ves 2011, 238 s.

DLUGOŠ, František: Verní svojmu biskupovi. Aulisti Jána Vojtaššáka. Levoča 2011.

DLUGOŠ, František: Kostol sv. Jakuba. Levoča 2011 (aj v iných jazykových mutáciách).

DLUGOŠOVÁ, Jana: Mariánska hora. Európske pútnické miesto. Levoča 2011.

DRAVECKÝ, Ján: Elementárne vzdelávanie v cirkevných školách Spišskej diecézy. Ružomberok 2011.

DRECHSLER-MEEL, Heike – SCHMITT, Heinz (ed.): Karpatenjahrbuch 2012. Stuttgart 2011, 224 s.

DUDOVÁ, Anna: Heroické čnosti Jána Čarnogurského. Kežmarok 2011, 203 s.

GACÍK Milan (red.): Herbár Frátra Cypriána. Faksimilné vydanie. Červený Kláštor 2011.

GAJEWSKI, Kazimierz a kol.: Leksykon polskich i słowackich fotografów tatrzańskich i zakładów fotograficznych w Tatrach, na Podhalu, Orawie, Spiszu i Liptowie do roku 1939. Lexikón tatranských fotografov a fotoateliérov na území Poľska a Slovenska: v Tatrách, na Podhalí, Orave, Spiši a Liptove do roku 1939. Nowy Targ 2011, 400 s.

GYALÓKAY, Zoltán: Pawel z Lewoczy. Rzeźbiarz ze Spisza, międzi Krakowem a Norymbergą. Kraków 2011.

HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. Martin 2011, 284 s.

HELDÁKOVÁ, Katarína a kol.: Stredná odborná škola Kežmarok pred 130 rokmi…a dnes. Kežmarok 2011.

HROMJÁK, Ľuboslav (zost.): Mons. Štefan Náhalka. Prvý riaditeľ Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.  Spišské Podhradie 2011, 149 s.Ikonografia Tatier. Zborník z konferencie. Ikonografia Tatr. The Tatras Iconography. Kežmarok 2011.

HROMJÁK, Ľuboslav: Jozef Špirko a Ladislav Hanus v Kežmarku. In: Z minulosti Spiša XIX, 2011, s. 111-128.

HUDÁKOVÁ, Gabriela – KRISTEKOVÁ, Dana – STYCZYŃSKI, Marek: Stary Sącz a Levoča.Karpatské mestečká s klímou. Kraków 2011.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša XIX. Levoča 2011, 314 s.

CHALUPECKÝ, Ivan: Levočská mariánska púť a ľudová zbožnosť. In: Z minulosti Spiša XIX, 2011, s. 99-110.

JANČURA, Marián: František Hadri – Drevenický (1905 – 1961) – významná osobnosť Spiša. Levoča 2011.

JIROUŠEK, Ladislav – CHALUPECKÝ, Ivan: SPIŠ, perla Slovenska. Prepracované a rozšírené vydanie. Spišská Nová Ves 2011.  

KONTRÍKOVÁ, Iveta – KATONA, Tünde: Caritas und Memoria. Eine Leutschauer Stiftung im Dienste der Bildungsförderung in der Zips des 16. Jahrhunderts. München 2011, 337 s.

KONTRÍK, Jozef: Johann Still – Tatra – Bergführer des 19. Jahrhunderts aus Neuwalddorf. Nová Lesná 2011.

KORMOŠOVÁ, Ružena: Sila ducha doby. Z dejín Štátnej meštianskej školy v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves 2011, 186 s.

KORMOŠOVÁ, Ružena: Školská správa na Spiši v rokoch 1919 – 1938. In: Z minulosti Spiša XIX, 2011, s. 57-76.

KREMPASKÁ, Zuzana (zost.): Múzeum v Spišskej Novej Vsi 1951 – 2011. Monografia pri príležitosti 60. výročia múzea. Spišská Nová Ves 2011, 140 s.

KRET, Anton – VRANA, Ladislav: Evanjelium Ježiša Krista v spišskom nárečí. Bratislava 2011, 246 s.

KRUŠKO, Štefan – ŠMIGEĽ, Michal: Opcia a presídlenie Rusínov do ZSSR (1945 – 1947). Bratislava 2011, 340 s.

LABANC, Peter: Spišskí prepošti do roku 1405. Trnava – Kraków 2011, 228 s.

LENČIŠ, Štefan: Záchranca zo Ždiaru. Páter Ignác Kriššák SJ. Trnava 2011, 174 s.

MAJDA, Peter – SVITEK, Jozef (ed.): Schematizmus Spišskej diecézy 2010. Spišská Kapitula 2011.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (zost.): Malá Franková 1611-2011. Malá Franková 2011, 48 s.

MARŤÁK, Michal: Michal Štoffko, spišský kňaz v „nekatolíckej“ agrárnej strane. In: Z minulosti Spiša XIX, 2011, s. 43-56.

MÉRY, Gábor – JANKOVICS, Marcell: A szepesszombati Szent-György-templom. (Šamorín) 2011, 144 s.

NEIDENBACH, Ákos: A Magyar Tátra-kutatás apostolai. A Buchholtz-család. Budapest 2011.

NOVOTNÁ, Mária – SVETKOVÁ, Anna: Anna Svetková. Z reštaurátorskej tvorby. Levoča 2011, 64 s.

PETŐCZOVÁ, Janka: Johann Schimrack / Ján Šimrák: Nach dir, Herr, verlanget mich / Ku Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu. 1ma pars. Nach dir, Herr, verlanget mich / Ku Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu. 2da pars. Herr, zeige mir deine Wege / Ó, Hospodine, daj mi poznať svoje cesty [1641]. In: Musica Scepusii Veteris II / 6. Bratislava – Prešov 2011, 72 s.

PETRÍK, Ján: Horolezectvo v Spišskej Novej Vsi. Pamätnica k 90. výročiu vzniku JAMES v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves 2011, 160 s.

RADVÁNYI, Hadrián a kol.: Ján Simonides (1639 – 1674) slovenský mučeník zo Spoločnosti Ježišovej. Trnava 2011.

SMETANKA, Michal a kol.: Špacírky živým Spišom. Spišský Hrhov 2011.

ŠALKO, Oskár: Vojenčina v Levoči. Prešov, b. r.

ŠROMOVSKÝ, Martin: Hospodárska situácia v okrese Kežmarok v rokoch 1945 – 1948. In: Z minulosti Spiša XIX, 2011, s. 77-98.

ŠŤASTNÝ, František: Kostol na konci sveta a odsun Nemcov z horného Spiša. Prešov 2011, 164 s.

ŠTEVÍK, Miroslav (red.): Sandecko-spišské zošity, Zväzok 6 / Zeszyty sądecko-spiskie, Tom 6. Nowy Sącz – Stará Ľubovňa 2011, 80 s. 

ŠTEVÍK, Miroslav (zost.): Spiš v 12. a 13. storočí. Stará Ľubovňa 2011, 328 s.

ŠTEVÍK, Miroslav – TRAJDOS, Tadeusz M.: Sedem storočí hradov Ľubovňa a Dunajec. Stará Ľubovňa 2011,   

ŠTEVÍK, Miroslav – TRAJDOS, Tadeusz M.: Siedem wieków zamków Lubowla i Dunajec. Niedzica 2011.

TALPAŠ, Ján: Z minulosti Roškoviec. Levoča 2011.

TANKÓ, Attila (ed.): Szepes region „Then and now…“, Spiš „Vtedy a dnes…“, Zips „Damals und heute…“, Spisz „Dawniej i dziś…, Szepesség „Akkor és most“… Budapest 2011.

TRAJDOS, Tadeusz M.: Z dziejów wsi i parafii Zamagurza Spiskiego. Nowy Targ 2011, 202 s.

TYROL, Anton (zost.): Štefan Šmálik. Spomienka na osobnosť a dielo. Svit 2011.

VNENČÁK, Vladimír: Lendak – vhodný objekt etnografického výskumu. In: Z minulosti Spiša XIX, 2011, s. 129-138.

ŽIFČÁK, František (zost.): Kronika mesta Spišské Podhradie slovom i obrazom. 2. doplnené vydanie, Košice 2011, 127 s.

2010

BARÁTHOVÁ, Nora: Dávid Frölich. Kežmarok 2010, 112 s.

BARTA, Jaroslav: Kňazská spiritualita v živote a učení Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Námestovo 2010.

CENKÝ, Peter: História školstva v Kluknave. CD 2010.

CENKÝ, Peter: 30 rokov organizovanej turistiky v Richnave. CD 2010.

CORANIČ, Jaroslav – ŠTURÁK, Peter – KOPRIVŇÁKOVÁ, Jana (eds): Cirkev v okovách totalitného režimu. Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1950. Prešov 2010.

DLUGOŠ, František a kol.: Profily odvahy a viery I – III. Levoča 2010.

DLUGOSZ, Franciszek: Ks. Stefan Klubert. Lublin 2010, 260 s.

DLUGOŠ, František: História Mariánskej hory v Levoči II. doplnené vydanie. Levoča 2010, 250 s.

DRBIAK, Milan: Osobné spomienky na Dr. Jozefa Ligoša. Veľké Borové 2010.

DRECHSLER, Heike – SCHMITT, Heinz: Karpaten Jahrbuch 2011. Stuttgart 2010.

DZURILLOVÁ, Elena: Architekt Anton Müller a kúpele. In: Z minulosti Spiša XVIII, 2010, s. 127-146.

FETKO, Filip: K prítomnosti židovského obyvateľstva na zálohovanom území Spiša. In: Z minulosti Spiša XVIII, 2010, s. 39-48.

HABOVŠTIAK, Jozef: Verný Cirkvi a národu. Bratislava 2010, 176 s.

Italian concertos from Podolínec (solamente naturali) world premiere recordings. Pavian Records 2010,  (CD starej hudby z Podolínca).

HOCHBERGER, Ernst: Die Karpatendeutschen in der Slowakei.  Wien 2010.

HROMJÁK, Ľuboslav (zost.): Z dejín Spišského prepoštstva. Zborník z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 800. výročia prvej známej písomnej zmienky o Spišskom prepoštstve. Studia theologica Scepusiensia X, Spišské Podhradie 2010, 274 s.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Dejiny Betlanoviec. Levoča 2010, 264 s.

CHALUPECKÝ, Ivan – SOJÁK, Marián – ŽIFČÁK, František – CENKÝ, Peter: Dejiny Richnavy. Richnava 2010, 524 s.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša XVIII. Levoča 2010, 235 s.

CHOMA, Milan: Ján Baláž.  Muž, ktorý vedel siať. Kežmarok 2010.

JAKUBEC, Pavol: Spiš na parížskej mierovej konferencii (1919 – 1920). In: Z minulosti Spiša XVIII, 2010, s. 49-86.

JANČURA, Marián: Baníctvo mesta Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2010, 274 s.

JANOVSKÁ, Magdaléna: Výsledky architektonicko-historického výskumu Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule (so zameraním na stredovekú podobu). In: Michaela Kalinová, (zost.): MONUMENTORUM  TUTELA 22. Bratislava 2010, s. 199 – 211.

JIROUŠEK, Ladislav – CHALUPECKÝ, Ivan: V srdci Spiša. Spišský hrad, Spišská Kapitula a okolie. 2. rozšírené vydanie. Spišská Nová Ves 2010.

KLINGOVÁ, Adriana – Kling, Peter: Veľké malé pamätihodnosti. Košice 2010, 343 s.

KOL. AUTOROV: Margecany – kronika obce. 2. rozšírené vydanie, Košice 2010, 360 s.

KOL. AUTOROV: Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci – Deväťdesiate výročie. Dolný Smokovec 2010.

KONIECZNIAK, Janusz: Encyklopedia schronisk tatrzańskich. Kraków 2010.

KOPKÁŠ, Marcel: Malý slovník spišských obcí. Druhé aktualizované vydanie. Abrahámovce 2010.

KORMOŠOVÁ, Ružena a kol.: Po stopách pamäti. Spišská Nová Ves 2010, 65 s.

KUBÁŇ, Ján: Za vôňou Zamaguria a Pienin. Bratislava 2010, 192 s.

Levočská biela pani. Za bozk zradila krajinu. Za krajinu obetovala svoju hlavu. (Katalóg výstavy). Levoča-Betliar 2010 – 2011, 236 s.

LIPTÁK, Mikuláš – ISENBERG, R. Madeleine: Židia na Spiši I. Kežmarok a okolie. Jews in the Spiš region I. Kežmarok and surroundincs. 2. revidované vydanie. Kežmarok 2010.

MAJERIKOVÁ, Ingrid – MAJERIKOVÁ, Milica: Doživotná umiestnenka. Pamätnica k nedožitým 80. narodeninám Viktora Majerika. Bratislava 2010.

MAJERIKOVÁ, Milica (zost.): Nepokojná hranica. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1937 – 1947“. Kraków 2010, 256 s.

MALOVCOVÁ, Božena – LABUDA, Vladimír (zost.): Dejiny Malého Slavkova. Malý Slavkov 2010, 176 s.

MARŤÁK, Michal: K prejavom religiozity spišských katolíkov v tridsiatych rokoch 20. storočia na príklade uskutočňovania Katolíckej akcie v okrese Levoča. In: Z minulosti Spiša XVIII, 2010, s. 87-100.

MÉRY, Gábor – JANKOVICS, Marcell: A szepeshelyi Szent Márton-székesegyház. (Šamorín) 2010, 118 s.

MINĎÁŠ, Emil: Spišské hlasy. História okresných novín a ostatných celoslovenských titulov. 90 rokov žurnalistiky na Spiši 1920 – 2010. Spišská Nová Ves 2010.

NOVOTNÁ, Mária – OLEJNÍK, Vladimír – SIVÁŇOVÁ, Dana – SIVÁŇ, Štefan: Bočný oltár z farského kostola v Spišskom Podhradí. Levoča 2010.

ONDRUŠEKOVÁ, Anna – KOVÁČIKOVÁ, Mira: 50 rokov Tatranskej galérie v Poprade. Poprad 2010.

PALUBOVÁ, Mária a kol.: Turistický chodník po hradoch a zámkoch slovensko-poľského pohraničia. Spišský Hrhov 2010.

PAVELČÍKOVÁ, Monika – GIEMZA, Jaroslaw: Matysovské ikony. Stará Ľubovňa 2010.

PAVLIK, Eduard: Stručné dejiny Zamaguria do roku 1918. Bratislava 2010. 223 s.

Rímskokatolícke kostoly vo Vysokých Tatrách. Nový Smokovec, b. r.

SEEWANN, Gerhard – KRAUSS, Karl-Oeter – SPANNENBERGER, Norbert (eds.): Die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn. München 2010.

SOJÁK, Marián: Doklady obchodných kontaktov na Spiši od praveku do včasnej doby dejinnej. In: Z minulosti Spiša XVIII, 2010, s. 7-24.

SULAČEK, Jozef: Židovskí obchodníci na Spiši. In: Z minulosti Spiša XVIII, 2010, s. 101-127.

SZABÓ, Rafael: Poslední Dolinári. Die letzten Gründler. Smolník. Od slobodného kráľovského banského mesta po obec. Košice 2010.

ŠLEBODA, Jaroslav (zost.): Pamiatky siedmich kultúr v slovenských mestách Euroregiónu „Tatry“. Kežmarok 2010.

ŠMELKO, Leopold a kol.: Mlynky. Mlynky, b. r.

ŠTEVÍK Miroslav (red.): Sandecko-spišské zošity, Zväzok 5 – Zeszyty sądecko-spiskie, Tom 5, Stará Ľubovňa – Nowy Sącz 2010, 80 s.

TYROL, Anton (ed.): Historicko-exegetický výskum Kamaldulského prekladu Biblie I-II. Ružomberok 2009.

WIERZBICKI, Piotr: Spišsko-sadecká obchodná cesta. Náčrt zo spišských zdrojov a hradov Ľubovňa, Podolínec, Nowý Sącz a Czorsztyn. Nowý Sącz – Ľubovňa 2010.

WIERZBICKI, Piotr: Szlak spisko-sądecki. Szkic ze wskazaniem na źródla do Spisza i zamków Lubowla, Podoliniec, Nowý Sącz i Czorsztyn. Nowý Sącz – Ľubovňa 2010.

ŽIFČÁK, František: Opatrenia Spišskej stolice voči falšovateľom mincí v 16. – 18. storočí. In: Z minulosti Spiša XVIII, 2010, s. 25-38.

 

2009

800 Jahre Eisdorf. Erstes deutsches Dorf unter der Hohen Tatra. Kežmarok 2009.

ANDRÁŠ, Matej – SEGEŠ, Dušan a kol.: Susedstvo v čase prelomových zmien. Vybrané aspekty československo-poľských vzťahov v rokoch 1943 – 1948. Bratislava 2009, 126 s.

ARGALÁCS, Mikuláš: Prechádzka starým Popradom III. Poprad 2009.

BALIGA, Zdeněk (zost.): Kežmarská pošta a filatélia. Zborník prednášok zo seminára 20. septembra 2008. Kežmarok 2009.

BALIGA, Zdeněk (Weber Samuel): Kežmarskí mučeníci. Kežmarok 2009.

BARÁTHOVÁ, Nora (zost.): Osobnosti Kežmarku 1206 – 2009. Kežmarok 2009.

BRINCKO, Juraj: Podproč. Levoča 2009.

ČARNOGURSKÝ, Donát – ŠUBJAKOVÁ, Elena: Ogrod svätých Sedmopočetníkov. Staroslovenský areál a prvé ľudové múzeum Hlaholiky v Malej Frankovej. Podbiel 2009, 48 s.

DLUGOŠ, František (zost.): Kňaz Štefan Rečičár v spomienkach. Levoča 2009,192 s.

DLUGOŠ, František: Štefan Klubert (1919 – 1986). Kňaz, vzdelanec a zveľaďovateľ kultúrneho bohatstva. Levoča 2009.

GUTEK, František – BARÁTHOVÁ, Nora – NOVOTNÁ, Mária – ŠTEVÍK, Miroslav: Slovenské kráľovské mestá Bardejov, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa. Spišská Nová Ves 2009.

HAAKOVÁ, Jitka: Tatranský portrétista Andor Borúth. Poprad 2009.

HOMZA, Martin – ŽIFČÁK, František – SROKA, Stanisław (zost.): Historia Scepusii. Vol. I. Bratislava – Kraków 2009.

HROMJÁK, Ľuboslav: Sonda do spišskej cirkevnej historiografie na konci 19. a v priebehu 20. storočia. In: Z minulosti Spiša XVII, 2009, s. 57-74.

CHALUPECKÝ, Ivan: Latinská, maďarská a nemecká literatúra o dejinách Spiša. In: Z minulosti Spiša XVII, 2009, s. 27-48.

CHALUPECKÝ, Ivan: Biskup Ján Vojtaššák. K jeho verejnej a politickej činnosti. Ružomberok 2009-

CHALUPECKÝ, Ivan a kol.: Osemstoročné Žakovce. Kežmarok 2009.

CHALUPECKÝ, Ivan – ŠTUBŇA, Kazimír: Ľubica – rímskokatolícke kostoly. Spišská  Nová Ves 2009.

CHALUPECKÝ, Ivan – ŠTUBŇA, Kazimír: Leibitz – römisch-katholische Kirchen. Spišská  Nová Ves 2009.

CHALUPECKÝ, Ivan – ŠTUBŇA, Kazimír: Lubica – kościoly rzymskokatolickie. Spišská  Nová Ves 2009.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša XVII. Levoča 2009, 356 s.

CHOMA, Milan (zost.): Spišskí bratia Pál a János Hunfalvy v zjednotenej Európe. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie a podujatí 24. – 26. 10. 2008 Kežmarok. Kežmarok 2009.

JAKUBEC, Pavol: Rozpad habsburskej monarchie a počiatky československo-poľského sporu o priebeh hraničnej čiary na Spiši. In: Z minulosti Spiša XVII, 2009, s. 229-248.

JANOVSKÁ, Magdaléna: Spišský hrad. In: Novotná Mária, (zost.): Terra Scepusiensis – Terra Christiana 1209–2009, katalóg SNM. Levoča 2009, s. 55 – 81.

JANOVSKÁ, Magdaléna: Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule. In: Novotná Mária, (zost.): Terra Scepusiensis – Terra Christiana 1209 – 2009, katalóg SNM. Levoča 2009, s. 83 – 105.

KAČIC, Ladislav:  P. Petrus Peťko a Sancto Martino SP: Missa ex G Jesuli Nati / Vianočná omša G dur [1759]. In: Janka Petőczová (ved. red.): Musica Scepusii Veteris IV/1. Bratislava, Prešov 2009.

KÓNYA, Peter (ed.): Gróf Imrich Thököly a jeho povstanie. Thököly Imre gróf és felkelése. Prešov 2009.

KORMOŠOVÁ, Ružena: Míľniky histórie mesta Spišská Nová Ves. Od najstarších čias po súčasnosť. Spišská Nová Ves 2009.

KOSTELNÍKOVÁ, Astrid: Evanjelický cintorín v Levoči. Levoča 2009.

LAMPART, Filip: Zobrazenia mečov na nástenných maľbách v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Podolínci. In: Z minulosti Spiša XVII, 2009, s. 249-264.

LIPTÁK, Michal: Spišská Sobota – Szepesszombat. Látnivalók. Budapest 2009.

LISOŇOVÁ, Zuzana: Fotografie v zbierkovom fonde SNM-Spišského múzea v Levoči. In: Z minulosti Spiša XVII, 2009, s. 219-228.

LUKÁČ, Gabriel: Dejiny archeologického výskumu v Levoči a jeho výsledky. In: Z minulosti Spiša XVII, 2009, s. 120-130.

MALOVCOVÁ, Božena a kol.: Svit (1934 – 2009). História jednej myšlienky. Poprad 2009.

MALOVECKÁ, Milota: Karol Wagner (1732/1790), historik Spiša a Šariša. Prešov 2009.

MATONOKOVÁ, Erika: Osturnianske rozprávky. Bratislava 2009, 79 s.

MLYNARČIKOVÁ, Daniela (zost.): Gánovce – nálezisko neandertálskeho človeka a jeho životné prostredie. Katalóg špecializovanej expozície. Poprad 2009.

MOJŽIŠOVÁ, Halina: Kultúrne pamiatky Spiša na stránkach odborných časopisov v 50. – 60. rokoch 20. storočia. In: Z minulosti Spiša XVII, 2009, s. 109-120.

MOLITORIS, Ľudomír (red.): Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy środkowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefovi Ciągwie w sedemdziesięciolecie urodzin. Katowice – Kraków 2009.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): Acta Musaei Scepusiensis 2009. Levoča 2009, 208 s.

OVŠONKA, Rastislav: Tatranské motívy na poštových známkach. Tatranská Lomnica 2009.

PETŐCZOVÁ, Janka: Johann Schimrack / Ján Šimrák: Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel / Hospodine, ako mnoho je mojich nepriateľov [1642]. In: Musica Scepusii Veteris II /5. Bratislava – Prešov 2009, 82 s.

PETRÍK, Ján (zost.): 125 rokov ľadového hokeja v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves 2009.

PROKOP, Márta – MÉRY, Gábor: Középkori falképek a Szepességben. (Šamorín) 2009.

ROSOVÁ, Dana: Fotografia na Spiši II. fotoateliéry, fotografické živnosti, fotografi, amatéri. Spišská Nová Ves 2009, 114 s.

RUSNÁK, Ernest: Dejiny turistiky v Levoči. In: Z minulosti Spiša XVII, 2009, s. 187-218.

SEMANČÍK, Maroš: Architekt Guido Hoepfner 1868 – 1945. Matiašovce 2009.

SOJÁK, Marián: Spiš v predhistorickej dobe. (Príspevok k novším archeologickým nálezom). In: Z minulosti Spiša XVII, 2009, s. 7-26.

SROKA, Stanislaw A.: Výskum Spiša v poľskej historiografii v posledných rokoch. In: Z minulosti Spiša XVII, 2009, s. 49-56.

SULAČEK, Jozef: Aktivity židovskej inteligencie v Levoči do roku 1945. In: Z minulosti Spiša XVII, 2009, s. 131-152.

ŠOLTÉS, Peter: Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši. Bratislava 2009.

ŠPÁNIKOVÁ, Jana – BACHRATÝ, Bohumír (zost.): Ján Melkovič – Múzy(a)um. Bratislava 2009, 67 s.

ŠTEFAŇÁK, Ondrej – MARHEFKA, Ján – PAVLIK, Eduard: Reľov a Hágy v premenách času. Reľov 2009, 266 s.

ŠTEVÍK, Miroslav – FETKO, Filip: Rubrum Claustrum – Červený kláštor. Červený Kláštor 2009.

ŠTEVÍK, Miroslav – FETKO, Filip: Rubrum Claustrum – Czerwony Klasztor. Červený Kláštor 2009.

ŠTEVÍK, Miroslav (red.): Sandecko-spišské zošity, Zväzok 4 – Zeszyty sądecko-spiskie, Tom 4, Stará Ľubovňa – Nowy Sącz 2009, 167 s.

ZMÁTLO, Peter: Česi v Levoči po roku 1918. In: Z minulosti Spiša XVII, 2009, s. 153-186.

ŽIFČÁK, František: Štátny archív v Levoči. Staatliches Archiv in Leutschau. In: Jörg Meier – Ilpo Tapani Piirainen – Klaus-Peter Wegera (Hrsg.): Deutschsprachige Handschriften in slowakischen Archiven. III. Berlin – New York 2009, s. 5 – 410.

ŽIFČÁK, František: Spišská genealógia, heraldika a sfragistika. In: Z minulosti Spiša XVII, 2009, s. 75-108.

ŽUPNÍK, Peter: Levoča. (Fotografie). Levoča 2009.

2008

ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva – ŠEDIVÝ, Juraj: Spišský antifonár. Antiphonale scepusiense. Ružomberok 2008, 200 s.

ARGALÁCS, Mikuláš: Prechádzky starým Popradom. Poprad 2008.

BARÁTHOVÁ, Nora: Osobnosti dejín Kežmarku – Historický cintorín. Kežmarok 2008.

BOBÁK, Igor – BOBÁKOVÁ, Mária: Region Spiš. Spišská Nová Ves 2008.

BOHUŠ, Ivan st. a ml.: Premeny tatranských osád. Tatranská Lomnica 2008.

BOHUŠ, Ivan ml.: Príroda Tatier na starých pohľadniciach. Tatranská Lomnica 2008.

BRINCKO, Juraj: Oľšavica, poklad Levočských vrchov. Levoča, 2008.

CASSAGNET, Guy – ŠTEVÍK, Miroslav: DIALOGUES de l´Abbaye de l´Escaladieu en Bigorre à Cerveny klastor en Spis. DIALÓGY od opátstva l´Escaladieu v Bigorre po Červený kláštor na Spiši. Katalóg výstavy. Tarbes 2008.

CIAGWA, Jozef: Kościół krakowski a prawa językowe mniejszości słowackiej na Spiszu w latach 1920 – 2005. In: Cuius regio, eius religio? II. Lublin 2008, s.267 – 298.

ČARNOGURSKÝ, Jozef: Proces s tromi slovenskými biskupmi (Vojtaššák, Buzalka, Gojdič) v r. 1951. Ružomberok  2008.

ČECH, Jaroslav a kol.: Farnosť Slovinky a Jozef Zmij Miklošík. Slovinky 2008.

DANIEL, Jozef – JANČURA, Marián – BALÁŽ, Peter: Baníctvo Spišskej Novej Vsi od polovice 19. storočia po súčasnosť. In: Z minulosti Spiša XVI, 2008, s. 221-240.

DLUGOŠ, František: Mariáska Levoča a jej osobnosti medzi svätyňami Európy. Levoča 2008.

HLAVINKA, Ján – KAMENEC, Ivan: Spory o biskupa Jána Vojtaššáka. Bratislava 2008.

HOMZA, Martin – KUCHARSKÁ, Veronika – KUZMOVÁ, Stanislava – RÁCOVÁ, Naďa (zost.): Stredoveké kartúzy v rodine kartuziánskej tradície. In: Analecta carthusiana 254. Levoča – Salzburg 2008.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša XVI. Levoča 2008, 299 s.

JANČURA, Marián: Hnilčík. Sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi. Hnilčík 2008, 176 s.

JANČURA, Marián – DANIEL, Jozef – BALÁŽ, Peter: Baníctvo mesta Spišská Nová Ves do polovice 19. storočia. In: Z minulosti Spiša XVI, 2008, s. 195-220.

JANKOVČIN, Jozef: Spišský biskup Ján Vojtaššák a slovenská politika. Ružomberok 2008.

JANOVSKÁ, Magdaléna: Dve stredoveké podoby Spišského hradu. In: Novotná, Mária, (zost.): Acta Musei Scepusiensis 2008, zborník SNM. Levoča 2008, s. 201 – 212.

JANOVSKÁ, Magdaléna – NOVOTNÁ, Mária: Najnovšie výskumy v Spišskej Kapitule, In: Pamiatky a múzeá 3. Bratislava 2008, s. 21 – 27.

KANÍK, Jaroslav: Životopis biskupa Jána Vojtaššáka. Jeho vzťah ku kňazom a kňazskému povolaniu. Ružomberok 2008.

KLÍMA, Ladislav (zost.): Jozef Maxmilián Petzval. 200. výročie narodenia. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Spišská Belá 2007. Košice 2008.

KLINGOVÁ, Adriana – KLING, Peter: Veľké malé pamätihodnosti. Košice, b. r., 343 s.

KLINGOVÁ, Adriana a kol.: Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši. Spišská Nová Ves 2008. 171 s.

KOLLÁROVÁ, Zuzana: Samuel Weber. Kežmarok 2008, 120 s.

KORMOŠOVÁ, Ružena: Z dejín medzivojnového školstva v Spišskej Novej Vsi (1918 – 1938). In: Z minulosti Spiša XVI, 2008, s. 153-182.

KOSSERT, Andreas: Kalte Heimat: Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945. München 2008.

KOSTELNIČÁKOVÁ, Anna: Čaro ornamentu. Štefan Leonard Kostelničák. Martin 2008, 95 s.

KUBINA, Ján: Cesta okolo Tatier. Spiš. b. m. 2008.

KURUC, Jozef: Politické a hospodárske pomery v Spišskej Novej Vsi v medzivojnovom období. In: Z minulosti Spiša XVI, 2008, s. 137-152.

LABUDA, Vladimír – ŠMÁLIK, Michal (zost.): Dejiny Veľkej Lomnice. Veľká Lomnica 2008.

LAPŠANSKÝ, Jozef: Zo šerosvitu do informačného novoveku. Šesťdesiat rokov Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Levoča 2008.

MATASOVSKY MATUSCHAK, Irene: The Abandoned Ones. The Tragic tory of Slovakia´s Spiš and Orava Regions 1919 – 1948. B. m. 2008.

NOVÁKOVÁ, Katarína: Tatranskí nosiči. História nevšednej profesie. Tatranská Lomnica 2008.

MALOVCOVÁ, Božena (zost.): Spišská Stará Ves. Prešov 2008, 350 s.

MARTINKO, Dezider – ŠTUBŇA, Kazimír: Nálepkovo. 2. vyd. Spišská Nová Ves 2008.

Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči 1983 – 2008. Levoča 2008.

PALKOVÁ, Nina: Z dejín mestskej správy Spišskej Novej Vsi v 17. storočí. In: Z minulosti Spiša XVI, 2008, s. 85-98.

PAVELČÍKOVÁ, Monika – ŠTEVÍK, Miroslav: A lublói vár és skanzen. Stará Ľubovňa 2008, 2. vydanie.

PAVELČÍKOVÁ, Monika – ŠTEVÍK, Miroslav: Hrad a skanzen v Starej Ľubovni. Stará Ľubovňa 2008, 2. vydanie.

PEŠTOVÁ-SÝKOROVÁ, Janka: Neňo Malec – Galéria Beňo. Kežmarok 2008.

PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Musica Scepusii Veteris – Stará hudba na Spiši. Bratislava – Prešov 2008, 139 s. 

PETRÍK, Ján a kol.: 75 rokov ľadového hokeja v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves 2008, 151 s.

Pohraničie poľsko-slovenské. Ročenka Euroregiónu „Tatry“ 2005 – 2007. Pogranicze polsko-słowackie. Rocznik Euroregionu „Tatry“ 2005 – 2007. Kežmarok 2008.

POTOČNÁ, Eva – NOWAK, Karol: Dotyky Slovenského raja. Poprad 2008.

Rakúsy. Z minulosti s nádejou do budúcnosti. Kežmarok 2008.

SOJÁK, Marián: Najnovšie výsledky archeologického výskumu Spišskej Novej Vsi a okolia. In: Z minulosti Spiša XVI, 2008, s. 7-44.    

SPIRITZA, Juraj: Magister Johannes Wagner de Nova Villa, pôvodca zvonov a bronzových krstiteľníc z rokov 1475 až 1513. In: Z minulosti Spiša XVI, 2008, s. 59-84.

STRAKA, Milan: Mesto Spišské Vlachy. Spišské Vlachy 2008.

ŠPES, Andrej: Meine Muttersprache. Die zipserdeutsche hobgärtnerische Mundart. (SNM, Acta carpatho-germanica XIV). B. m. a r. (2008).

ŠTEVÍK, Miroslav a kol.: Zamek Lubowniański. Stará Ľubovňa 2008, 4. vydanie.

ŠTEVÍK Miroslav (red.): Sandecko-spišské zošity, Zväzok 3 – Zeszyty sądecko-spiskie, Tom 3, Stará Ľubovňa – Nowy Sącz 2008, 166 s.

ŠTOFAN, Bohuslav: Dejiny horského lyžovania. Skialpinizmus. Tatranská Lomnica 2008.

THALER, Tamás: A Szepesség kincsei. Barangolás a szárnyas oltárok hazájában. Anno kiadó (Debrecen?) 2008.

VOKÁLOVÁ, Zuzana: Zdravotnícka činnosť v meste Spišská Nová Ves v období prvej ČSR. In: Z minulosti Spiša XVI, 2008, s. 183-194.

ZMÁTLO, Peter: Samospráva mesta Spišská Nová Ves v poprevratovom období a v 20. rokoch 20. storočia na stránkach dobovej regionálnej tlače. In: Z minulosti Spiša XVI, 2008, s. 99-136.        

ZURAJOVÁ, Mária: Pavel Čaplovič. Pohľad do tvorby kežmarského maliara. Kežmarok 2008.

ŽIFČÁK, František (Ed.): Dejiny Klčova. Levoča 2008.

ŽIFČÁK, František: Spišská Nová Ves vo svetle najstarších listín. In: Z minulosti Spiša XVI, 2008, s. 45-58.

 

2007

Almanach Słowacy w Polsce – Slováci v Poľsku XI. Kraków 2007.

ANDRÁŠ, Matej: Severné hranice Slovenska. Bratislava 2007.

ARGALÁCS, Mikuláš – MICHALÍK, Dominik: Symbolický cintorín. Poprad 2007.

BARAŃSKA, Katarzyna: Sýpka v Nedeci. Wrócław 2007.

BARBUŠ, Milan: Nemezis. Bratislava 2007.

BARDOLY, István: Ladislav Mednyánszky. Denníky 1877 – 1918. Bratislava 2007, 526 s.

BEKESSOVÁ, Magdaléna (zost.): Neandertálec z Gánoviec. Poprad 2007.

BOHUŠ, Ivan ml.: Tatranské chaty. Majáky v mori skál a snehu. Tatranská Lomnica 2007.

DEREVJANIK, M. – ŠTEFANIKOVÁ, Ž.: Jarabina/Orjabina. Jarabina 2007.

DLUGOŠ, František: 760 rokov Mariánskej hory v Levoči (1247 – 2007). Levoča 2007.

DUNČKO, Štefan: Závada. 690 rokov prvej písomnej zmienky. Levoča 2007.

ELIÁŠ, Štefan: Bitka kráľa Karola 15. 6. 1312. In: Z minulosti Spiša XV, 2007, s. 39-48.

FERENC, Piti: Poznatky k sporu spišského prepošta a spišskopodhradských hospesov. In: Z minulosti Spiša XV, 2007, s. 49-56.

FRIED, István: Otázky týkajúce sa mnohojazyčnosti a multikulturality Spiša. In: Z minulosti Spiša XV, 2007, s. 57-68.

GAREK, Martin: Horná Orava a severný Spiš v rokoch 1945 – 1947. Krakov 2007.

GAREK, Martin: Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1938 – 1939. In: Z minulosti Spiša XV, 2007, s. 193-210.

GRANASZTÓI, Olga: Nové Sans Souci. In: Z minulosti Spiša XV, 2007, s. 69-78.

GRONDŽAL, Jozef: Mesto Krompachy. História a súčasnosť. Krompachy 2007.

HERUCOVÁ, Marta – NOVOTNÁ, Mária: Rodové portréty Csákyovcov z 19. storočia. In: Z minulosti Spiša XV, 2007, s. 79-96.

HOCHBERGER, Ernst: Die Namen der Hohen Tatra in vier Sprachen. Karlsruhe 2007.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša XV. Levoča 2007, 303 s.

CHALUPECKÝ, Ivan a kol.: Tvarožná v priebehu dejín. Durlsdorf – Durand im Verlauf der Geschichte. Kežmarok 2007.

CHALUPECKÝ, Ivan – MURCKO, Michal (zost.): Nová Ľubovňa. Nová Ľubovňa 2007.

CHOMA, Milan: Jozef Maximilián Petzval a Otto Petzval, významní matematici zo Spišskej Belej. B- m-, 2007, 111 s.

CHOVANEC, František – HANIGOVSKÁ, Janka – BERETOVÁ, Erika: Základná škola s materskou školou v Slovenskej Vsi. Pamätnica k 25. výročiu založenia ZŠ v Slovenskej Vsi 1982 – 2007. Slovenská Ves 2007.

JANKOVICS, Marcell – MÉRY, Gábor: A lőcsei Szent Jakab templom szárnyásoltárai. Šamorín 2007.

Jaklovce. Od histórie k súčasnosti. 1282 – 2007. Jaklovce 2007.

JAKUBEC, Pavol: Septembrová kríza 1938 a delimitácia československo-poľskej hranice v okolí Javoriny. In: Z minulosti Spiša XV, 2007, s. 163-192.

KAFKA, Marián – ŠVAJLEN, Anton: Sedem vyznaní futbalového kapitána. Košice 2007.

KAFKA, Marián – KAFKA, František: Učiteľ troch generácií (1927 – 1976). Košice 2007.

KOBIALKA, Hans (red.): Karpaten Jahrbuch 2008. Kalender der deutschen aus der Slowakei. Jahrgang 59. Stuttgart 2007.

KOLLÁROVÁ, Zuzana: Vojňany 1296 – 2007. Kežmarok 2007.

KORMOŠOVÁ, Ružena: Cena života. Zo spomienok Waltera Morgenbessera. Spišská Nová Ves 2007.

KOSTKA MICHALCZUK, Stanislaw: Nedecký hrad Dunajec. Wrocław 2007.

KOZÁK, Štefan a kol.: Chmeľnica – Hopgarten. Chmeľnica 2007.

KRET, Anton: Bojím sa nebáť. Smižany 2007.

LABANC, Peter: Spišskovlašský farár Jakub. In: Z minulosti Spiša XV, 2007, s. 25-38.

LACKO, Martin: Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách armády. Krakov 2007.

ŁATKA, Jerzy S.: Bohater na nasze czasy? Kraków 2007.

LUKUŚ, Elžbieta – ŹOLADEK, Józef – KUBAL, Gregorz: Kapliczki polskiego i slowackiego Spisza. Łapše Nižne 2007.

MAJERIKOVÁ, Milica: Vojna o Spiš. Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období. Krakov 2007.

MAREC, Anton: Tatranské siluety. Martin 2007.

MICHALCZUK, Stanisław: Nedecký hrad Dunajec. Wrócław 2007.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): Acta Musaei Scepusiensis 2007. Levoča 2007.

OLEJNÍK, Ján: Spišské Vlachy v zrkadle času. In: Z minulosti Spiša XV, 2007, s. 211-228.

PAVELČÍKOVÁ, Monika – ŠTEVÍK, Miroslav: A lublói vár és skanzen. Stará Ľubovňa 2007.

PAVELČÍKOVÁ, Monika – ŠTEVÍK, Miroslav: Die Burg und das Freilichtmuseum in Alt Lublau. Stará Ľubovňa 2007.

PAVELČÍKOVÁ, Monika – ŠTEVÍK, Miroslav: Hrad a skanzen v Starej Ľubovni. Stará Ľubovňa 2007.

PETÖCZOVÁ, Janka: Historické tympany na Spiši. In: Z minulosti Spiša XV, 2007, s. 97-120.

PETRÍK, Ján: Spišská tragédia. Spišská Nová Ves 2007, 112 s.

PETRÍK, Ján: Štefan Petróczy von Petrócz. Biografia priekopníka letectva zo Spiša. Spišská Nová Ves 2007, 60s.

PISERA, Krzysztof: Jak dawniej po Tatrach chadzano. Zakopane 2007.

POTOČNÁ, Eva: Kúpeľná obec Vyšné Ružbachy. Poprad 2007.

ROTH, Peter a kol.: Hniezdne. Kežmarok 2007.

SLIVKA, Michal: Kláštorisko – Skala útočišťa. 2. prepracované vydanie. Levoča, b. r.

SOJÁK, Marián: Osídlenie spišských jaskýň od praveku po novovek. Poprad 2007, 184 s.

SOJÁK, Marián: Zaniknuté osídlenia v chotári Spišských Vlách. In: Z minulosti Spiša XV, 2007, s. 7-24.

STANISLAVOVÁ, Daniela – KUCHÁROVÁ, Eva: Belianske Tatry a okolie. B. m. a roku.

Súzvuk 3. Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2005 – 2006. Venované životnému jubileu Doc. PhDr. Františka Matúša, CSc. Prešov 2007.

Symbol slovenskej kultúrnosti. Zborník k storočnici Ladislava Hanusa. Prešov 2007.

SZURMIAK-BOGUCKA, Alexandra a kol.: Zbiór Pieśni ludowych Zamagurza Spiskiego. Łapše Nižne 2007.

SZYDLAK-SOBALA, Irena – MCSIWUJEWSKI, Seweryn: Opowieści o zamku niedzickim. Kraków 2007.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Správa Národního parku Slovenský raj. Ročenka 2006. Spišská Nová Ves 2007.

ŠTEVÍK, Miroslav a kol.: Zamek Lubowniański. Stará Ľubovňa 2007, 3. vyd.

ŠTEVÍK, Miroslav – Fetko, Filip: Rubrum Claustrum. Červený kláštor 1320 – 2007. Stará Ľubovňa 2007.

ŠTEVÍK, Miroslav – Fetko, Filip: Rubrum Claustrum. Das Rote Kloster 1320 – 2007. Stará Ľubovňa 2007.

ŠTEVÍK, Miroslav – Fetko, Filip: Rubrum Claustrum. Vörös Kolostor. Stará Ľubovňa 2007.

ŠTEVÍK Miroslav (red.): Sandecko-spišské zošity, Zväzok 2 – Zeszyty sądecko-spiskie, Tom 2, Stará Ľubovňa – Nowy Sącz 2007, 111 s.

TOKÁR, Ján a kol.: Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie 1956/57 – 2006/07. Spišské Podhradie 2007.

ZORIČÁK, Ján (zost.): 30 rokov RZSP v Levoči. Levoča 2007.

ZMÁTLO, Peter: Dejiny Slovenskej ligy na Spiši. Kraków 2007, 153 s.

ZMÁTLO, Peter: Slovenská regionálna tlač na Spiši v období prvej Československej republiky z pohľadu historika. In: Z minulosti Spiša XV, 2007, s. 121-162.

2006

AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426. Graduale Scepusiense Georgii de Kesmark anni 1426. Ružomberok 2006.

BAKA, Igor: Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku. Bratislava 2006.

BARÁTHOVÁ, Nora – JURDÍK, Dušan – ŠLEBODA, Jaroslav: Kežmarok. Oko dejín. Das Auge der Geschichte. Eye of History. Kežmarok 2006.

BARÁTHOVÁ, Nora (zost.): Fotografia tatranského regiónu. Kežmarok 2006.

BARÁTHOVÁ, Nora – JURDÍK, Dušan – ŠLEBODA, Jaroslav: Kežmarok. Kežmarok 2006.

BEDNÁR, Andrej: Zamagurským chodníčkom. Poprad – Matiašovce 2006.

BEKESSOVÁ, Magdaléna (zost.): Podtatranské múzeum v Poprade 1876 – 2006. Poprad 2006.

BOBRÍK, Miroslav: Nemecká menšina na Slovensku a jej telovýchovné a športové aktivity v rokoch 1918 – 1945. Bratislava 2006.

BOHUŠ, Ivan: Na každom kroku kameň. Horskí vodcovia, legendy klasickej epochy. Tatranská Lomnica 2006.

DLUGOŠ, František: Mariánska hora v slove a obrazoch. Levoča 2006.

DLUGOŠ, František – Linder, Vladimír: Svätý Jakub Apoštol v Chráme a medzi nami. Levoča 2006.

DLUGOŠ, František: Štefan Barnáš, episcopus dolorum. Levoča 2006.

DUNČKO, Štefan: Bojovníci proti požiarom. 120-ročné dejiny Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskom Štvrtku. Levoča 2006.

DZURILLA, Lukáš: Slovenčina na katolíckom gymnáziu v Levoči v 50. rokoch 19. storočia. In: Z minulosti Spiša XIV, 2006, s. 113-134.

FABRY, Ondrej: Slatvina na pozadí dejín, 1246 – 2006. Levoča 2006.

GAŠPAR, Ján – MAČURA, Rastislav – ŽIŠKA, Dušan: Poprad. História mesta na starých fotografiách. Poprad 2006, 246 s.

HORVÁTHOVÁ, Jana: Devleskere čhave svedectvom starých pohľadníc. Poprad 2006.

HRIC, Karol – PETRÍK, Ján (zost.): Horská služba a Slovenský raj. Spišská Nová Ves 2006, 127 s.

HUNSDORFER, Emmerich: Danach. Geschichten und Erzählungen. Weilburg – Kesmark 2006.

CHALUPECKÝ, Ivan – LUČIVJANSKÝ, Ladislav – PETRÍK, Ján: Hrabušice. Levoča 2006, 140 s.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša XIV. Levoča 2006, 298 s.

CHALUPECKÝ, Ivan – ŠTUBŇA, Kazimír: Spišská Sobota a jej pamiatky. Spišská Nová Ves 2006, 72 s.

CHALUPECKÝ, Ivan: Mariánska hora v Levoči. Člen Európskeho združenia mariánskych pútnických miest. Trnava 2006.

60 Jahre Hilfskomitee für die evangelisch-lutherischen Slowakeideutschen. Die Jahre nach der Wende. Stuttgart 2006.

CHOMA, Milan: Dr. Alexander. Kežmarský velikán a jeho poézia. Kežmarok 2006.

JANČURA, Marián: Hnilčík. Sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi. Hnilčík 2006.

JARAB, Jozef (zost.): Mons sancti Martini II. Vrch svätého Martina. Zborník pri príležitosti sedemdesiatky J. E. Mons. prof. ThDr. Františka Tondru, spišského diecézneho biskupa. Levoča 2006.

JENDRICHOVSKÝ, Jozef: Vzdelávanie učiteľov – organistov a kantorov v Rímskokatolíckom učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule v rokoch 1819 – 1949. Ružomberok 2006.

JIROUŠEK, Ladislav – LIPTÁK, Michal: Poprad, Veľká, Stráže, Matejovce, Spišská Sobota mestská pamiatková rezervácia, Kostol sv. Juraja. Spišská Nová Ves 2006.

KAMENICKÝ, Štefan: Občianske lesy Levoče (Súdny spor o určenie vlastníckeho práva). Levoča 2006.

KAWIORSKI, Waclaw (red.)Zeszyty sądecko-spiskie, Tom 1, Nowy Sącz 2006, 155 s.

KLIP, Anton: Die Hohe Tatra und der Karpathenverein. Karlsruhe 2006.

KLIS, Zdisław (red.): Studia z dziejów kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy. Kraków 2006.

KOBIALKA, Hans (red.): Karpatenjahrbuch 2007. Kalender der deutschen aus der Slowakei. Jahrgang 58. Stuttgart 2006.

KOLLÁROVÁ, Zuzana (zost.): Spišská Belá. Prešov 2006, 441 s.

KOLLÁROVÁ, Zuzana: Rehole a rehoľný život v Poprade. In: Z minulosti Spiša XIV, 2006, s. 55-70.

KORMOŠOVÁ, Ružena: Z dejín evanjelického školstva v Spišskej Novej Vsi. In: Z minulosti Spiša XIV, 2006, s. 85-100.

KORMOŠOVÁ, Ružena a kol.: Gymnázium v Spišskej Novej Vsi dávne a nedávne. Spišská Nová Ves 2006, 118 s.

KOSTELNÍK, Milan: …neveril som svojim očiam… Levoča 2006.

KOSTKA MICHALCZUK, Stanislaw – STEPIEŃ, Piotr – TRAJDOS, Tadeusz: Zamek Dunajec w Niedzicy. Niedzica 2006.

KRET, Anton (Ed.): Spišské divadlo Spišská Nová Ves. (Súvislosti a okolnosti v roku päťdesiatročnice Spišského divadla 2007). Spišská Nová Ves 2006.

KURUC, Jozef – SOJÁK, Marián: Spišská Nová Ves. b. m. a roku vyd.

LABUDA, Vladimír (zost.): Huncovce v zrkadle času. Huncovce 2006.

LENČIŠ, Štefan: Katalóg Milosrdných bratov v Spišskom Podhradí v rokoch 1810 – 1880. In: Z minulosti Spiša XIV, 2006, s. 181-198.

LENGOVÁ, Miriam: Cechový život v Kežmarku v 18. storočí. In: Z minulosti Spiša XIV, 2006, s. 153-180.

LIPTÁK, Mikuláš – ISENBERG, Madeleine: Židia na Spiši. I Kežmarok a okolie. Kežmarok 2006.

LIPTÁKOVÁ, Mária: Vznik a dejiny Štátneho ústavu slepcov v Levoči do roku 1949. In: Z minulosti Spiša XIV, 2006, s. 101-112.

MALOVCOVÁ, Božena (zost.): Výborná (Bierbrunn). Výborná 2006.

MALOVCOVÁ, Božena: Popradské parky v prúde času. In: Z minulosti Spiša XIV, 2006, s. 43-54.

MARHEFKA, Ján: Problematika jurisdikcie kapitulných vikárov a správcov Spišskej diecézy počas komunistickej totality na Slovensku (1945 – 1989). Tvrdošín 2006.

MÁRIÁSSY, Péter: X storočí rodu Máriássy. Košice 2006, 156 s.

MÁRIÁSSY, Péter: Máriássy … tisícročná história rodu pokračuje …Košice 2006.

MICHALCZUK, Stanisław Kostka – STEPIEŃ, Piotr M. – TRAJDOS, Tadeusz M.: Zamek Dunajec w Niedzicy. Niedzica 2006.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): Acta Musaei Scepusiensis. 2006. (Pohľady do minulosti VI). Levoča 2006.

PETRÍK, Ján: Slovenský raj. Náčrt histórie a osobnosti Slovenského raja. Spišská Nová Ves 2006, 256 s.

PETÖCZOVÁ, Janka: Testament Alexeja Thurzu a mecenášska tradícia v hudobnej kultúre Levoče 16. a 17. storočia. In: Z minulosti Spiša XIV, 2006, s. 229-242.

ROSOVÁ, Dana: Fotografia na Spiši 1858 – 1956, fotoateliéry, amatéri.Spišská Nová Ves 2006, 114 s.

SLIVKA, Michal (red.): Studia archaeologica Slovaca medievalia V, 2006. Človek – sacrum – prostredie. Levoča 2006.

SOJÁK, Marián: Archeologická topografia Popradu. In: Z minulosti Spiša XIV, 2006, s. 15-42.

SPIRITZA, Juraj: Nové poznatky o prítomnosti zvonolejára Nicolasa Bezota z Lotrinska na Slovensku v rokoch 1633 – 1647. In: Z minulosti Spiša XIV, 2006, s. 135-152.

SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Lendak. Umelecko-historické pamiatky. Poklady Spiša. Košice 2006.

Správa Národného parku Slovenský raj. Ročenka 2005. Spišská Nová Ves 2006.

Stredná priemyselná škola strojnícka Spišská Nová Ves. Pamätná kniha venovaná štvrťstoročnej histórii školy. Spišská Nová Ves 2006.

SULAČEK, Jozef: Z činnosti plebiscitnej komisie v Spišskej Belej (1919 – 1920). In: Z minulosti Spiša XIV, 2006, s. 199-228.

ŠTEVÍK, Miroslav: K dejinám Podolínca a novovekého Spiša. Stará Ľubovňa 2006, 310 s.

ŠTEVÍK, Miroslav a kol.: Ľubovniansky hrad. 2. vyd. Stará Ľubovňa 2006, 53 s.

ŠTEVÍK, Miroslav (zost.): Pamätnica k 50. výročiu vzniku Múzea v Starej Ľubovni. Stará Ľubovňa 2006.

ŠTEVÍK, Miroslav – TIMKOVÁ, Michaela – DLUGOLINSKÝ, Vladimír: Stará Ľubovňa v premenách storočí. Stará Ľubovňa 2006.

TUDÍK, Ivan – GAŠPAR, Ján – MATEJNÝ, Bohuš – ROVENSKÝ, Eugen: Kvetnica – od rekreačnej osady po pľúcnu nemocnicu. Košice – Poprad 2006

Turistický informátor regiónov. Stará Ľubovňa – Nowy Targ – Nowy Sącz. Košice 2006.

Willkommen in der Region Tatra. Bratislava, b.r.

Willkommen in der Region Zips. Bratislava, b.r.

ZMÁTLO, Peter: Kultúrna a spolková činnosť v Poprade v medzivojnovom období. In: Z minulosti Spiša XIV, 2006, s. 71-84.

 

2005

BARANOWSKA, Zofia: Muzeum – zespół zamkowy w Niedzicy. Wrocław 2005.

BARÁTHOVÁ, Nora: – KOPKÁŠ, Marcel: Kežmarok. Informácie pre každého. Mesto v roku 2005. Abrahámovce 2005.

BEDNÁR, Andrej: Zrkadlo Matiašoviec. Poprad – Matiašovce 2005.

BEDNARČÍK, Jozef: Krajanský spevník. Krakov 2005.

BODZIONY, Radomír – JIROUŠEK, Alexander: Kostol sv. Ducha Žehra. Košice 2005.

BOHUŠ, Ivan st. – BOHUŠ, Ivan ml. – ŠVAJDA, J. – CHUDÝ, P. – STAŠKO, S.: Willkommen in der Hohen Tatra. b. r. a m.

DRAŽIL, Tomáš – RIZMAN, Ivor – VICENÍKOVÁ, Andrea: Sprievodca prírode blízkym hospodárením v lesoch Slovenského raja. Bratislava 2005.

GÁBORČÍK, Štefan: Spišské nárečia jazyka slovenského. Levoča a okolie. Levoča 2005.

GALA, Ivan (zost.): Škola Spišských kopijníkov. Zborník, I, 2005. Spišská Nová Ves 2005.

HUDÁK, Ján: Schematizmus Spišskej diecézy 2005. Spišské Podhradie 2005.

HUNSDORFER, Emmerich: Auf  Pfaden der Erinnerung. Gedichte. Kesmark – Weilburg 2005.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša XIII. Levoča 2005, 301 s.

CHALUPECKÝ, Ivan – JIROUŠEK, Ladislav: Spiš – Gemer. Gotická cesta. Spišská Nová Ves 2005.

CHALUPECKÝ, Ivan – RUSNÁK, Ernest: Levoča. Potulky mestom a okolím. Spišská Nová Ves 2005.

CHALUPECKÝ, Ivan: Zápoľskí a Spiš do roku 1526. In: Z minulosti Spiša XIII, 2005, s. 37-53.

JANÁČ, Pavol – PEKARČÍK, Ľubomír: Mučeník bez vyliatia krvi. Zákamenné 2005.

JANČURA, Marián: Dôsledky útlmu rudného baníctva na Spiši. In: Z minulosti Spiša XIII, 2005, s. 141-152.

JOZEFČÁK, Štefan: Čo neodvial čas. Spišská Nová Ves 2005.

KAMINSKÁ, Ľubomíra: Hôrka – Ondrej. Osídlenie spišských travertínov v staršej dobe kamennej. Košice 2005.

KENDERA, R. – SCHEER, P. – SVRČEK, P. (red.): Slovensko v klenotnici UNESCO. Bratislava 2005. Aj verzia anglická, nemecká, poľská a francúzska.

KOBIALKA, Hans (red.): Karpaten Jahrbuch 2006. Stuttgart 2005.

KONTRÍKOVÁ, Iveta – KONTRÍK, Jozef: K dvestému jubileu narodenia Jána Stilla. Nová Lesná 2005.

LEHOCKÝ, Ľubomír: Košickým krajom. Across the Košice region. Prešov 2005.

MAJERIKOVÁ, Milica: Poľský záujem o Spiš v rokoch 1918 – 1925. In: Z minulosti Spiša XIII, 2005, s. 173-198.

MARCZY, Oskar – BARÁTHOVÁ, Nora: Persönlichkeiten der Geschichte Kesmarks. Historischer Friedhof. Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín. Kežmarok 2005.

Menhard. Vrbov. Ein Dorf in der Oberzips. Kežmarok 2005.

MURCKO, Michal – PAVELČÍKOVÁ, Monika – ŠTEVÍK, Miroslav: Sulín. Sulín 2005.

NEMEŠ, Jaroslav: Testament levočského farára Mollera z roku 1558 a problém jeho konfesionality. In: Z minulosti Spiša XIII, 2005, s. 63-72.

NEVERLA, R. – SOBEK, O. – JABLONICKÝ, J. (zost.): Od Povstania na Slovensku 1944 po vyhnanie Karpatských Nemcov 1946. Vom Aufstand 1944 in der Slowakei bis zur Vertreibung der Karpatendeutschen 1946. Bratislava – Stuttgart , b.r.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): Pohľady do minulosti. Zborník prednášok z histórie V. Levoča 2005.

PALENČÁR, Július – TOKÁR, Ján – ŠIDELSKÝ, Pavol: Vyšný Slavkov. Prešov 2005.

PETÖCZOVÁ – MATÚŠOVÁ, Janka (zost.): Johann Schimrack (Ján Šimrák). Richte mich, Gott (Prisúď mi právo, Bože, 1642). Prešov 2005.

PETRÍK, Ján: Novoveská Huta. Spišská Nová Ves 2005, 112 s.

PETRÍK, Jozef: Vývoj metalurgie železa na Spiši. In: Z minulosti Spiša XIII, 2005, s. 113-139.

Prace pienińskie, Tom 28, Ośrodek kultury turystyky górskiej PTTK w Pieninach. Szczawnica 2005.

Rakúsy. Obec pod Belianskymi Tatrami. Banská Bystrica 2005.

ROSOVÁ, Dana (zost.): Gusztáv Matz a spol. Fotoateliéry na Spiši. Spišská Nová Ves 2005, 54 s.

ROTH, Peter: Počiatky metalurgie na Spiši. In: Z minulosti Spiša XIII, 2005, s. 97-112.

SEDLÁK, Peter: Rollovci na východnom Slovensku. In: Z minulosti Spiša XIII, 2005, s. 73-96.

Slovenské kráľovské mestá Bardejov, Kežmarok, Levoče, Stará Ľubovňa. Turistický sprievodca. Kežmarok 2005.

SROKA, Stanislaw A.: Jadwiga Zapolya. Piastowna Śląska na Węgrzech w dobie panowania Jagiellonów. Kraków 2005.

SROKA, Stanislaw A.: Sobášna politika Hedvigy Zápoľskej. In: Z minulosti Spiša XIII, 2005, s. 55-62.

STANISLAVOVÁ, Daniela: Belianske Tatry a okolie. B. m. 2005.

STANISLAVOVÁ, Daniela: Spišská Belá – Sczawnica. B. m., 2005.

SULAČEK, Jozef: Ján Rumann, ľudomil v politike. Liptovský Mikuláš 2005.

SULAČEK, Jozef: Tragické osudy občanov odvlečených zo Spiša do stalinských gulagov v roku 1945. In: Z minulosti Spiša XIII, 2005, s. 199-228.

Sympózium o Tatrách. Dokumenty, vyhlásenia nezávislých inštitúcií, alternatívne návrhy a pohľad historikov. Liptovský Hrádok 2005.

ŠTEVÍK, Miroslav –  TIMKOVÁ, Michaela: Dejiny hradu Ľubovňa. Stará Ľubovňa 2005.

ŠTEVÍK, Miroslav a kol.: Ľubovniansky hrad. Zamek Lubowniański. 2. vydanie v poľskom jazyku.   Stará Ľubovňa 2005.  

ŠTEVÍK, Miroslav: Z dejín osídlenia a verejnej správy stredovekého Spiša. Stará Ľubovňa 2005, 63 s.

ŠTULRAJTEROVÁ, Katarína: Antiklerikálna politika palatína Dionýza a jej dopad na spišskú cirkev. In: Z minulosti Spiša XIII, 2005, s. 7-35.

Travertíny pri Spišskom Podhradí. Natura 2000. Banská Bystrica 2005.

TUREKOVÁ, Mária: Staroľubovniansky slovník. Stará Ľubovňa 2005.

TÖRÖK, Gyöngyi: Gótikus szárnyasoltárok a középkori Magyarországon. Budapest 2005.

TÖRÖK, Gyöngyi: Gotische Tafelbilder und Holzskulpturen in Ungarn. Budapest 2005.

UHARČEKOVÁ PAVÚKOVÁ, Dáša – ŠTUBŇA, Kazimír: Spišský hrad. Spišská Nová Ves 2005.

ULIČNÝ, Marek: Teologický pohľad na nástenné maľby v presbytériu kostola sv. Jakuba v Levoči. In: Z minulosti Spiša XIII, 2005, s. 153-172.

VENCKO, Ján: Dejiny Štiavnického opátstva na Spiši. Reprint vydania z r. 1927. Spišský Štiavnik 2005.

ZMÁTLO, Peter: Kultúrny a spoločenský život na Spiši v medzivojnovom období. Bratislava 2005.

2004

Almanach Słowacy w Polsce. Slováci v Poľsku, X. Dejiny severného Spiša a Fridmana perom Jána Brinčku. Kraków 2004.

BARÁTHOVÁ, Nora: Kežmarský hrad. Késmárki vár. Die Kesmarker Burg. Zamek Kieźmarski. Kežmarok 2004.

BARÁTHOVÁ, Nora: História kežmarského hradu. Kežmarok 2004.

BOHUŠ, Ivan: Od ohnísk a kolíb po tatranské osady. Tatranská Lomnica 2004.

BURAN, Dušan a kol.: Dejiny slovenského výtvarného umenia. GOTIKA. Bratislava 2004.

CÓNOVÁ, Ilona: Levočský zlatník Ján Siláši. Bratislava 2004.

DIVOK, František (zost.): Zborník príspevkov z odborného seminára: 40. výročie ochrany prírody a krajiny Slovenského raja. Spišská Nová Ves 2004.

DLUGOŠ, František: Ekumenická pobožnosť v Chráme sv. Jakuba pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie 1. mája 2004. Levoča 2004.

DLUGOŠ, František: Vplyv byzantskej misie sv. Cyrila a Metoda na kresťanský život Spiša. Levoča 2004.

DLUGOŠ, František – JIROUŠEK, Ladislav: Chrám sv. Jakuba v Levoči. Spišská Nová Ves 2004.

DUNČKO, Štefan: Levočskí športovci v 20. storočí. Levoča 2004.

DUNČKO, Štefan: Upísali sa poľnohospodárstvu. Zborník k 50. výročiu SOUP v Levoči 1954 – 2004. Levoča 2004.

GABZDILOVÁ – OLEJNÍKOVÁ, Soňa – OLEJNÍK, Milan: Karpatskí Nemci na Slovensku od Druhej svetovej vojny do roku 1953. Bratislava 2004.

GORDIAK, Fabián: 125 rokov hasičstva v Spišskej Sobote. Poprad – Spišská Sobota 2004.

HAHNE, Susanne: Eine karpatendeutsche Jugend – Erinnerungen an Kesmark und das Leben in der „Zips“. Bad Schussenried 2004.

HOVANČÁKOVÁ, Jana: 125 rokov hasičstva v Ľubici. Kežmarok 2004.

HROMJÁK, Ľuboslav: Spišský historik Jozef Špirko a jeho prínos pre dejiny umenia a históriu Spiša. In: Z minulosti Spiša XII, 2004, s. 139-153.

HUBINSKÁ, Slavomíra a kol.: Obec Kluknava 1304 – 2004. Prešov 2004.

CHALUPECKÝ, Ivan: K otázke vzniku goralských nárečí na Spiši. In: Studia historica Tyrnaviensia, IV, 2004, s. 161-173.

CHALUPECKÝ, Ivan: Bazilika sv. Kríža v Kežmarku. 2. opravené a doplnené vydanie. Kežmarok 2004.

CHALUPECKÝ, Ivan: Basilika des Heiligen Kreuzes in Kesmark. 2. opravené a doplnené vydanie. Kežmarok 2004.

CHALUPECKÝ, Ivan – HARABIN, Ján (zost.): Dejiny Osturne. Osturňa 2004, 336 s.

CHALUPECKÝ, Ivan – ŠTUBŇA, Kazimír: Levoča. Majster Pavol. Spišská Nová Ves 2004.

CHALUPECKÝ, Ivan – ŠTUBŇA, Kazimír: Spišská Kapitula. Verzia slovensko-francúzsko-talianska. Spišská Nová Ves 2004.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša XII. Levoča 2004, 236 s.

CHALUPECKÝ, Ivan: Huncovce v stredoveku. In: Z minulosti Spiša XII, 2004, s. 25-34.

Interhotel Tatry, a. s., Grandhotel Praha Tatranská Lomnica 1905 – 1995. b. m. a r.

JAZOWSKI, Andrzej: Od dziejów Środkowych Słowian do Orawy, Podhala i Spisza. Kraków 2004.

JIROUŠEK, Ladislav – CHALUPECKÝ, Ivan – KUŠNIEROVÁ, Edita: Región Spiš/Gemer. Spišská Nová Ves 2004.

KOBIALKA, Hans (red.): Karpaten Jahrbuch 2005. Jg. 56, Stuttgart 2004.

KOBIALKA, Hans: Namen- und Sachregister Nr. 4 – für die Jahrgänge 47 – 56 (1996 – 2005) des Karpatenjahrbuches. Stuttgart 2004.

KOLLÁROVÁ, Zuzana. a kol.: Biografický slovník mesta Poprad. Poprad 2004.

KRIŠTOFOVÁ, K. – BRAJEROVÁ, Claudia – BUDICKÁ, Celina: V službách Vykupiteľa. Dejiny Slovenskej provincie kongregácie Dcér Božského Vykupiteľa. Spišská Nová Ves 2004.

KUNDĽA, Michal: Jakubany včera a dnes. Jakubany 2004.

KUNDLOVÁ, Bibiána – MIŠENKO, Pavol – OGURČÁK, Ľubomír: Vitajte. Stará Ľubovňa a okolie. Stará Ľubovňa 2004.

LASSLOB, Isidor: Die Karpatendeutschen im Spiegelbild der Zahlen. Stuttgart 2004.

MAJERIKOVÁ, Milica: Školstvo v bývalom okrese Spišská Stará Ves v medzivojnovom období. In: Z minulosti Spiša XII, 2004, s. 73-102.

MARCZY, Oskar – BARÁTHOVÁ, Nora: Kežmarok. Historická cesta. 2. vyd. Kežmarok 2004.

MARCZY, Oskar – BARÁTHOVÁ, Nora: Kežmarok. Historical route. Kežmarok, b.r.

MARCZY, Oskar – BARÁTHOVÁ, Nora: Kežmarok. Historyczna droga. Kežmarok, b.r.

MARCINKO, Ján: Gelnické banské právo. Košice 2004

MARCINOWSKA, Maria (red.): Pietas et litterae. Wpływ Kolegium pijarów w Podolińcu na rozwój dawnego szkolnictwa. Vplyv Kolégia piaristov v Podolínci na rozvoj školstva v minulosti. Katalóg výstavy. Nowy Sącz 2004.

MAREC, Anton: Spišské povesti. Martin 2004.

MARINELLI – KÖNIG, Gertraud: Oberungarn (Slowakei) in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805 – 1848). Wien 2004, 780 s.

MARKÓJA, Csilla (zost.): Ladislav Mednyánszky. Bratislava 2004.

MEIER, Jörg: Städtische Komunikation in der Frühen Neuzeit. Frankfurt a. M. – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2004.

METZL, Andreas: Arbeiter in Gottes Weinberg. Lebensbilder deutscher evangelischer Pfarrer in und aus der Slowakei im 20. Jahrhundert. Stuttgart 2004.

MICHELKO, Pavol – HANDZUŠ, Michal: Volali ho omnibus. Sto rokov od otvorenia prevádzky unikátneho dopravného prostriedku vo Vysokých Tatrách 1904 – 2004. Kežmarok 2004.

MISÁL, Stanislav: Život a dielo Mons. ThDr. Štefana Náhalku. II. vyd. Levoča 2004.

MÚDRA, Šarlota – HALÁSOVÁ, Eva: Priateľ v tme (viac ako 10 rokov dobrovoľníckej práce v prospech zrakovo postihnutých detí v Levoči). Levoča 2004.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): Pohľady do minulosti. Zborník prednášok z histórie IV. Levoča 2004.

NOVOTNÁ, Mária – PÉCHY, Štefan: Levoča v obrazoch. Levoča 2004.

ONDRUŠEKOVÁ, Anna (zost.): Ferdinand Katona (1864-1932). Poprad 2004, 108 s.

PAVLIK, Eduard: Reformácia a protireformácia v Spišskej Magure. In: Z minulosti Spiša XII, 2004, s. 41-58.

PETRÍK, Ján: Lietanie v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves 2004, 278 s.

PIIRAINEN, Ilpo Tapani – SKÁLA, Emil: Texte aus der Frühen Neuzeit in der Slowakei. Die Leutschauer Chronik von Martin Frölich (1075 – 1837). Berlin 2004.

PIIRAINEN, Ilpo Tapani: Aus dem handschriftlichen Büchern der Frühen Neuzeit aus Kesmark/Kežmarok. In: Z minulosti Spiša XII, 2004, s. 59-72.

PETÖCZOVÁ – MATÚŠOVÁ, Janka (zost.): Johann Schimrack (Ján Šimrák). Lobe den Herrn, meine Seele! (Chváľ, duša moja, Hospodina) (1642). Prešov 2004.

REPČIAK, Tomáš – DIBÁK, Miro: Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2004.

ROTH, Peter (zost.): Zborník k 710. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Hranovnica. Hranovnica 2004.

SOJÁK, Marian a kol.: Batizovce v zrkadle dejín 1264 – 2004. Batizovce 2004.

SOJÁK, Marian: 30 rokov činnosti Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočky Svit-Tatry 1974 – 2004. Svit 2004.

SOJÁK, Marián: Archeologické pamiatky Spiša a ich prezentácia verejnosti. In: Z minulosti Spiša XII, 2004, s. 11-23.

SPIECHOWICZ, A. M.: Parafia św. Elźbiety Węgierskiej Trybsz. Kraków 2004.

SROKA, Stanislaw A.: Sobáše Štefana Zápoľského (†1499). In: Z minulosti Spiša XII, 2004, s. 35-40.

SULAČEK, Jozef: Posledný spišský župan JUDr. Ján Rumann (1876 – 1925). In: Z minulosti Spiša XII, 2004, s. 103-137.

ŠLAMPOVÁ, Martina (zost.): Malé dejiny veľkého hotela. 100 rokov Grandhotela v Starom Smokovci. Košice 2004.

ŠTEVÍK, Miroslav (zost.): Múzeá bez hraníc – Muzea bez granic – Museums without any borders. Stará Ľubovňa 2004.

ŠTEVÍK, Miroslav – TIMKOVÁ, Michaela: Červený (Lechnický) kláštor. Stará Ľubovňa 2004, 80 s.

ZIMMERMANOVÁ, Zuzana (zost.): Smižany na prahu tretieho tisícročia. Spišská Nová Ves 2004.

ŹAKOWICZ, Aleksander – GAJEWSKI, Kazimierz: Fotografia tatrzańska do roku 1918. Częstochowa-Katowice-Lwów 2004.

ŽIFČÁK, František: Štátny archív v Levoči. The States Archives in Levoča. Levoča 2004.

 

2003

BARÁTHOVÁ, Nora: Kežmarok. Drevený artikulárny kostol, nový evanjelický kostol, lýceum. Kežmarok 2003.

BOHUŠ, Ivan: Vysoké Tatry. Rozprávanie o názvoch a o prvých výstupoch na tatranské vrcholy. Tatranská Lomnica 2003.

BORNEMISZA, István: Vyplienení a ponížení.. (ale) …život ide ďalej. Poprad 2003.  

DZURILLA, Lukáš: Sčítanie obyvateľstva Levoče 31. októbra 1857. In: Z minulosti Spiša XI, 2003, s. 73-86.

GLADKIEWICZ, Ryszard – HOMZA, Martin (red.): Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča-Wrocław 2003.

Dvadsať rokov Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči 1983 – 2003. Reštaurátorská tvorba 2001 – 2002. Levoča 2003.

FERENC, Martin: Duchovné povolania z farnosti Levoča do roku 1900. Levoča 2003.

GOCELIAKOVÁ, Mária (zost.): 75 rokov kežmarského gymnázia. Pamätnica 1927 – 2002. Kežmarok 2003.

HANUŠIN, Štefan st. a ml.: Poráč. Poráč 2003.

HORNÍK, Ján – KURUC, Jozef (zost.): Pamätnica Katolíckej jednoty, pobočka Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2003.

HUNKA, Ján: Nálezy mincí na území kopijníckych osád. In: Z minulosti Spiša XI, 2003, s. 21-32.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša XI. Levoča 2003, 215 s.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Spišský biskup Ján Vojtaššák. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Spišské Podhradie 2003.

CHALUPECKÝ, Ivan: Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves 2003.

JIROUŠEK, Ladislav – MUCHA, Vladimír: Slovenský raj. Spišská Nová Ves 2003.

KATONA, Tünde: „Eijnem armen schuler der nacket vnd bloss wahr“. Über die Thurzónische Stiftung in der Zips mit dem Text des Leutschauer Testamentbuches. Doktorská dizertácia na Szegedi Tudományegyetem, Szeged 2003.

KLEIN, F. a kol. (zost.): Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde A. B. zu Schwedler. História Evanjelického cirkevného zboru a. v. vo Švedlári. Švedlár 2003.

KOBIALKA, Hans (red.): Karpaten Jahrbuch 2004. Stuttgart 2003.

KOLLÁROVÁ, Zuzana (zost.): Zo spomienok partizánskeho oddielu Vysoké Tatry Daniela Vrbičana a plnenie odkazu SNP. Poprad 2003.

KOLLÁROVÁ, Zuzana – ŠTUBŇA, Kazimír: Spišská Sobota, mestská pamiatková rezervácia, miestna časť Popradu. Spišská Nová Ves 2003.

KOPKÁŠ, Marcel: Malý slovník spišských obcí. Spiš v roku 2003. Abrahámovce 2003, 288 s.

LANGA, Vladimír – ŠARY, František: Veľký Slavkov. 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Poprad 2003.

LENGOVÁ, Miriam: Cechy v Spišskej Sobote, Poprade, Veľkej, Matejovciach a Strážach pod Tatrami. In: Z minulosti Spiša XI, 2003, s. 47-71.

MAMRILLA, Dušan – LABANT, Michal a kol.: Veľký Lipník. Kultúrne, prírodné a historické dedičstvo 1314 – 2003. Prešov 2003.

MAREC, Anton: V dreve zomiera noc. Príbeh Majstra Pavla z Levoče. Bratislava 2003.

MATONOKOVÁ, Erika: Osturňa v povestiach. Košice 2003.

NEŠPOR, Jaroslav: Za tajomstvami zrúcanín. Zrúcaniny východného Slovenska. Bratislava 2003, 159 s.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): Pohľady do minulosti. Zborník prednášok z histórie III. Levoča 2003.

PAJDUŠÁK, Matúš: Smižany – Iľašovce- Sans Souci. Smižany, reprint, III. vyd., 2003.

PAVLIK, Eduard: Zbojníctvo na Zamagurí. In: Z minulosti Spiša XI, 2003, s. 33-38.

PAVÚKOVÁ, Dáša – ŠTUBŇA, Kazimír: Spišský hrad a okolie. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie – Žehra – Hodkovce – Bijacovce – Dreveník. Spišská Nová Ves, 2. vyd. 2003. Aj v jazyku anglickom, nemeckom, poľskom, ruskom a maďarskom.

PETÖCZOVÁ-MATÚŠOVÁ, Janka: Thomas Gossler. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? (1642) Prešov 2003, Ed. Musica Scepusii Veteris I/1.

PETÖCZOVÁ-MATÚŠOVÁ, Janka: Thomas Gossler. Du hast mir das Herz genommen (1642). Prešov 2003, Ed. Musica Scepusii Veteris I/2.

SLAVOJ-ŠTRAUCH, Dezider E.: Našinec vo svete. Kniha spomienok. Smižany 2003.

SOJÁK, Marián: Kopijnícke osady z pohľadu archeológa. In: Z minulosti Spiša XI, 2003, s. 5-20.

SPIRITZA, Juraj: List vydavateľa kalendárov Dávida Fröhlicha zo 14. septembra 1640 predstaviteľom Svätého Jura. In: Z minulosti Spiša XI, 2003, s. 39-46.

SROKA, Stanislaw A.: Dokumenty polskie z archiwów dawnego królestwa Węgier. Tom III. Kraków 2003.

SULAČEK, Jozef: Židovskí lekári na Spiši. In: Z minulosti Spiša XI, 2003, s. 125-148.

ŠTEVÍK, Miroslav (zost.): K stredovekým dejinám Spiša. Stará Ľubovňa 2003, 185 s.

ZMÁTLO, Peter: Spev, hudba a tanec v medzivojnovom období na Spiši. In: Z minulosti Spiša XI, 2003, s. 87-124.

2002

BARÁTHOVÁ, Nora (zost.): Krídla duše. Zborník náboženskej poézie a prózy z Kežmarku. Kežmarok 2002.

BARÁTHOVÁ, Nora: – LIPTÁK, M.: Kežmarok. 2. vyd. Kežmarok 2002.

BEŇOVÁ, Katarína – HOMOĽOVÁ, Alexandra: Kaštieľ Strážky. Bratislava 2002.

BOHUŠ, Ivan: Osudy Štrbského Plesa v zrkadle dejín 1872 – 2002. Štrbské Pleso 2002.

BORNEMISZA, István: I. Töredékek az életemből. II. Ha engem medkérdeztek volna. Bratislava 2002.

BRINDZA, Ján (zost.): Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Spiša. Zborník referátov z odborného seminára konaného dňa 10. septembra 2002 v Starej Ľubovni. Nitra 2002.

BURAN, Dušan: Studien zur Wandmalerei um 1400 in der Slowakei. Berlin 2002.

CIAGWA, Józef: Slovenčina v spišských kostoloch v Poľsku v 20. storočí. In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 244-255.

DLUGOŠ, František: Prenasledovanie veriacich Spišskej diecézy v rokoch 1948 – 1989. Levoča 2002.

DLUGOŠ, František: Štefan Putanko – svedok viery. Levoča 2002.

DLUGOŠ, František: Mariánska hora v Levoči. In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 231-243.

DUNČKO, Štefan: Kde naprávajú charaktery. Dejiny výchovných zriadení v objekte kaštieľa v Spišskom Hrhove. Prešov 2002.

FRITZ, Fridrich: Maturitné stretnutie. Bratislava 2002.

FUDALYOVÁ, Mária – LEVOCKÝ, Ján: Základná umelecká škola Kežmarok 1952 – 2002. Kežmarok 2002.

GABLÍK, Ivan: Dejiny obce Vikartovce. Vikartovce 2002.

GAŠPAR, Ján: Tatry. Staré pohľadnice rozprávajú. Poprad 2002, 263 s.

GATTINGER, Klaus: Die Hohe Tatra I. Bildteil. Kežmarok 2002.

GOTTAS, Fridrich: Zwischen Bekenntnis zur deutschen Sprache und Kultur und ungarischem Patriotismus. In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 209-219.

GRIGER, Michal (zost.): Z minulosti Spišskej Belej. Ročenka mesta Spišská Belá, V. ročník 2002. Spišská Belá 2002.

HOVANCOVÁ, Alica: Spoveď odvlečeného. Krížová cesta gulagom. Košice 2002.

CHALUPECKÝ, Ivan – MATAVA, F.: Nižné Ružbachy. Košice 2002.

CHALUPECKÝ, Ivan: Reduta v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves 2002.

CHALUPECKÝ, Ivan – ŠTUBŇA, Kazimír: Spišská Kapitula. Spišská Nová Ves 2002. Edícia slovensko-anglicko-nemecká.

CHALUPECKÝ, Ivan – ŠTUBŇA, Kazimír: Spišská Kapitula. Spišská Nová Ves 2002. Edícia slovensko-poľsko-maďarská.

JAZOWSKI, Andrzej: Imię Janosika… Zbójnictwo karpackie. Kraków 2002.

JIROUŠEK, Ladislav: Tatranské panorámy. Spišská Nová Ves 2002.

KĽUČÁR, Ľubomír: 60 rokov športového rybárstva na Spiši. Spišská Nová Ves 2002.

KOBIALKA, Hans (red.): Karpaten Jahrbuch 2003. Stuttgart 2002.

KREDATUSOVÁ, Alena: Probstnerovci z Novej Ľubovne a Jakubian. Martin 2002.

KWIEK, Julian: Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w latach 1945 – 1957. Kraków 2002.

LEHOTSKÁ, Irena – MÚDRA, Šarlota (zost.): 80 rokov Základnej školy pre nevidiacich v Levoči. Levoča 2002.

LISOŇOVÁ, Mária (zost.): Rusnacky obyčaji v Levočskych verchoch. Rusnácke obyčaje v Levočských vrchoch. Levoča 2002.

Liturgické texty biskupskej vysviacky Mons. ThDr. Štefana Sečku, PhD. Bratislava 2002.

LUKÁČ, Gabriel: Príspevok k počiatkom a typológii hradnej architektúry na Spiši. In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 41-50.

MACKO, Ján (zost.): 50 rokov Gymnázia v Gelnici. Gelnica 2002.

MALOVCOVÁ, Božena  a kol.: Minulosť a súčasnosť Krížovej Vsi. Krížová Ves 2002.

MALOVCOVÁ, Božena: Vznik a charakter najstaršej zachovanej spišskosobotskej mestskej knihy z rokov 1579-1930. In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 119-129.

MATÚŠ, František: Samuel Marckfelner. Príspevok k poznaniu života a diela levočského organistu, hudobného skladateľa a senátora. In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 137-152.

MARHEFKA, Peter: Putovanie históriou mesta Podolínec. Podolínec 2002.

MARTINKO, Dezider – ŠTUBŇA, Kazimír: Nálepkovo. Spišská Nová Ves 2002.

MEDZIHRADSKÝ, Vladimír: Region Tatry. Dolný Kubín 2002.

MEIER, Jörg: „Zëpscher Liederposchen“ und „Kesmarker Tutterhorn“. Leben und Werk des Zipser Dichters Ernst Lindner (1826-1902). In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 199-208.

MISLOVIČOVÁ, Virgínia: O mestskom súdnictve Kežmarku do prvej tretiny 16. storočia. In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 110-118.

NOVOTNÁ, Mária a kol.: História a súčasnosť Rusínov v Levočských vrchoch. Levoča 2002.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): Pohľady do minulosti. Zborník prednášok z histórie II. Levoča 2002.

NOVOTNÁ, Mária: Kostol sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch a jeho baroková výzdoba. (K reštaurovaniu bočného oltára Panny Márie). In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 161-174.

PAVLIK, Eduard: Šoltýska rodina Reľovských z Reľova. In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 130-136.

PIIRAINEN, Ilpo Tapani: Das Bergrecht von Gölnitz nach Aufzeichnungen im Stadtbuch von 1432-1583 und in einer Handschrift aus Kremnitz aus dem 16. Jahrhundert. In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 95-109.

Pogranicze polsko-słowackie. Rocznik  euroregionu „Tatry“ 2002. Pohraničie poľsko-slovenské. Ročník euroregiónu Tatry 2002. Nowy Targ 2002.

PÖSS, Ondrej: Karpatskí Nemci. Die Karpatendeutschen. Bratislava 2002.

PROTZE, Helmut: Das älteste Stadtbuch der Königlich freien Bergstadt Göllnitz/Gelnica in der Unterzips und seine Sprache. Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxeles-New York- Oxford- Wien 2002.

ROTH, Peter – SOJÁK, Marián: Výsledky výskumu pri kláštore minoritov v Levoči. In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 64-78.

SLIVKA, Michal: Kristianizačný proces na Spiši. (K počiatkom Spišskej kapituly). In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 23-40.

SOJÁK, Marián – MALOVCOVÁ, Božena – KOLLÁROVÁ, Zuzana: Dejiny obce Spišská Teplica. Spišská Teplica 2002.

SROKA, Stanislaw A.: Wokół kontaktów dawnych ziem węgierskich z Polską w średniowieczu. Bydgoszcz 2002.

SROKA, Stanislaw A.: Spišiaci v Ríme 15. storočí. Z dejín stredovekých pútí. In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 79-84.

SULAČEK, Jozef: Medailón Andora Nitscha – politika spišskonemeckej strany. In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 220-230.

SULAČEK, Jozef: Veľká nezabúda. Poprad 2002.

ŠIMONČIČ, Jozef: Ohlasy francúzskej revolúcie na Spiši. In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 187-198.

ŠPIC, Peter: Spišské Tomášovce, jedna z najstarších obcí Spiša. Spišské Tomášovce 2002.

Štátny okresný archív v Poprade. Poprad 2002.

ŠTEVÍK, Miroslav a kol.: Ľubovniansky hrad. Stará Ľubovňa 2002.

ŠTEVÍK, Miroslav: Sídelná štruktúra kopijníckych osád, cestná sieť, strážne a zásekové miesta na Spiši v stredoveku. In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 51-63.

TRAJDOS, Tadeusz M.: Wezwania kościola w Lechnicy. In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 85-94.

VALJAN, Ján a spol.:  Ročenka spišských lekárnikov na rok 2002. Brezová pod Bradlom 2002.

ZMÁTLO, Peter: Rotariánske hnutie na Spiši. In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 274-279.

ZORIČÁK (zost.): 25 rokov RSZP v Levoči. Levoča 2002.

ZUMMEROVÁ, Júlia: K začiatkom múzejníctva v Kežmarku. In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 256-262.

ŽIFČÁK, František: Numizmatická zbierka zo Strážok z druhej polovice 18. storočia. In: Z minulosti Spiša IX-X, 2002, s. 175-186.

ŽIFČÁK, František (zost.): Z minulosti Spiša IX-X. Levoča 2002, 318 s.

 

2001

ALEXY, Julius – KOBIALKA, Hans: Großschlagendorf. Geschichte einer deutschen Gemeinde am Fuße der Hohen Tatra. Stuttgart 2001.

BARANOWSKA, Zofia: Muzeum. Zespół Zamkowy w Niedzicy. Niedzica 2001.

BARÁTHOVÁ, Nora: Najstaršie kežmarské príbehy. Kežmarok 2001.

BARÁTHOVÁ, Nora (zost.): 70 rokov Múzea v Kežmarku. Kežmarok 2001.

DLUGOŠ, František: Krátke dejiny Mariánskej hory v Levoči. Levoča 2001.

DLUGOŠ, František: Pápež Ján Pavol II. a Levoča. Levoča 2001.

DLUGOŠ, František: Kňazské osobnosti Spišskej diecézy. Levoča 2001.

DUNČKO, Štefan: Reč im je životom. Zborník k 50. výročiu pôsobenia Základnej školy internátnej pre sluchovo postihnutých v Levoči. Levoča 2001.

DUNČKO, Štefan -Lapšanský, J.-Tinajová, O.(zost.): Významní špeciálni pedagógovia z Levoče. Bratislava 2001.

ĎURICOVÁ, J. (zost.): Jozef Maximilian Petzval. Vplyv jeho prác na rozvoj techniky a optiky. Zborník z medzinárodnej odbornej konferencie pri príležitosti 110. výročia úmrtia J. M. Petzvala. Košice 2001.

FELBEROVÁ, Mária – ŠTUBŇA, Kazimír: Okolo Levoče. Krása z nití utkaná. Spišská Nová Ves, 2001.

GLATZ, Anton – ZUBKO, Peter: Kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote. Košice 2001.

GLATZ, Anton – ZUBKO, Peter: St. Georgs-Kirche in Georgenberg. Košice 2001.

GRZESIK, Ryszard: Malzeństwo Judity, córki Boleslawa Krzywoustego z Kolomanem czyli o utrace Spisza przez Polske. In: Z minulosti Spiša VII-VIII, 2001, s. 15-27.

HAMRÁČEK, Cyril: Obec Teplička. Teplička 2001.

HANUS, Ladislav: Spomienky na Ferka Skyčáka. Vydal Július Pašteka.  Bratislava 2001.

HOLEC, Peter: Sympóziá kánonického práva na Slovensku v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule v rokoch 1991 – 2000. Košice 2001.

HOLUBKOVIČ, Štefan: Dejiny farnosti Svit. Svit 2001.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša VII–VIII. Levoča 2001, 256 s.

JIROUŠEK, Ladislav – CHALUPECKÝ, Ivan: V srdci Spiša. Spišský hrad, Spišská Kapitula a okolie. Spišská Nová Ves 2001.

JUŠČÁK, Peter: Odvlečení. Bratislava 2001.

KOBIALKA, Hans (red.): Karpaten Jahrbuch 2002. Stuttgart 2001.

KOLLÁR, Daniel – AUGUSTINI, Peter (vyd.): S batohom po Slovensku. Slovenský raj. Bratislava 2001.

KOLLÁROVÁ, Zuzana-Malovcová, Božena: Stráže – známe, neznáme. 1276 – 2001. Poprad 2001.

KOLLÁROVÁ, Zuzana (zost.): Šuňava 1298 – 2001. Šuňava 2001.

KÚTNIK-ŠMÁLOV, Jozef: …myšlienky zostávajú. Liptovské Sliače 2001.

MARCZY, Oskar – BARÁTHOVÁ, Nora: Kežmarok. Kesmark. Historischer Rundgang. Kežmarok 2001.

MAREC, Anton: Kežmarská čierna pani. Povesti o Kežmarku. Kežmarok 2001.

MISLOVIČOVÁ, Virgínia: Súdna právomoc Starej Ľubovne v zrkadle najstaršej mestskej knihy. In: Z minulosti Spiša VII-VIII, 2001, s. 73-90.

MUCHA, Vladimír: Slovenský raj (Južný Spiš). Bratislava 2001, 127 s.

MURCKO, Michal: Vznik Československa a okres Stará Ľubovňa. In: Z minulosti Spiša VII-VIII, 2001, s. 143-158.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): Jozef Czauczik, Ján Jakub Müller a Probstnerovci. Levoča 2001.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): Pohľady do minulosti. Zborník prednášok z histórie. Levoča 2001.

OLEJNÍK, Ján: Etnická skladba okresu Stará Ľubovňa v minulosti a súčasnosti; rôznorodosť kultúr. In: Z minulosti Spiša VII-VIII, 2001, s. 211-230.

OLEKŠÁK, Peter – MAREKOVÁ, Marta: Michal Marek. Život a dielo. Spišská Kapitula 2001.

OSIF, Vladimír: Pamätnica k 10. výročiu založenia Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči 1991 – 2001. Levoča 2001.

PAVERCSIK, Ilona: Stanislav Heraklius Lubomirski v spišskej literatúre. In: Z minulosti Spiša VII-VIII, 2001, s. 95-141.

PETRÍK, Ján – OLEJKO, Andrzej: Karpackie niebo 1939. Dębica 2001, 112 s.

PIIRAINEN, Ilpo Tapani: Nachträge zum Zipser Recht. Die Handschrift 14 und 15 der Zipser Willkür. Levoča 2001, 159 s.

Reštaurátorská tvorba 1995 – 2000 Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči. Levoča 2001.

ROSOVÁ, Dana (zost.): 50 rokov Múzea Spiša. Spišská Nová Ves 2001.

ROTH, Peter: Otázky k najstarším dejinám hradu Ľubovňa vo svetle archeologického výskumu. In: Z minulosti Spiša VII-VIII, 2001, s. 63-72.

ROVIŃSKI, Aleksander: Pod klątwą kapłanów. Skarb Inków ukryty nad Dunajcem. Warszawa 2000.

SCHEIRICH, László: Emberek, sziklák, századok. A Magas Tátra története. Dunaszerdahely 2001.

SENDREI, J.-ALMÁŠI, M. (zost.): Svetové stretnutie Spišiakov 1.7. – 15.7.2001. Bulletin. Spišská Nová Ves 2001.

SKORUPA, Andrzej: Zabytkowe kościóly Polskiego Spisza. I. vyd., Kraków 2001.

SOJÁK, Marián a kol.: Kapitoly z dejín Matejoviec. Poprad-Matejovce 2001.

SPIRITZA, Juraj – ŠTUBŇA, Kazimír: Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2001.

SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Neznáme gotické madony na Slovensku. Košice 2001.

SROKA, Stanislaw A.: Epizódy z dejín Spiša a Šariša v neskorom stredoveku. Kraków 2001.

ŠPIRKO, Jozef: Dejiny a umenie očami historika. Vydal Július Pašteka. Bratislava 2001.

ŠTEVÍK, Miroslav: Najstaršie mapové zobrazenie horného Spiša. In: Z minulosti Spiša VII-VIII, 2001, s. 29-49.

ŠTEVÍK, Miroslav – ČESLA, Jozef ml.: In: Z minulosti Spiša VII-VIII, 2001, s. 51-62.

ZALIBEROVÁ, M. a kol.: Ej, zhury, zhury… Druhý zborník pesničiek zo Smižian a okolia. Smižany 2001.

ZAVATSKY, G.: Mníšek nad Hnilcom. Sabinov 2001.

ZMÁTLO, Peter: Sto rokov organizovaného tenisu v Spišskej Novej Vsi 1901 – 2001. Spišská Nová Ves 2001.

ZMÁTLO, Peter: Z kultúrno-spoločenskej činnosti spolkov a škôl v okrese Stará Ľubovňa v rokoch predmníchovskej ČSR 1918-1938. In: Z minulosti Spiša VII-VIII, 2001, s. 159-209.

2000

APFEL, Viliam: Tajomstvo stratených hrobov (Majster Pavol z Levoče, Móric Beňovský).   Bratislava 2000.

ARGALÁCS, Mikuláš – MICHALÍK, Dominik: Symbolický cintorín. Vysoké Tatry 2000.

ARGALÁCS, Mikuláš – VILIM, Jozef: Mesto Vysoké Tatry. Banská Bystrica, b. r.

BALČÁK, geb. BRÖSTL, Kornelia: Meine Seele weint. Novellen und Gedichte. Spišská Nová Ves 2000.

BARÁTHOVÁ, Nora (zost.): Tradície kežmarského lýcea a dnešná škola. Kežmarok 2000.

BARÁTHOVÁ, Nora: – LIPTÁK, M.: Kežmarok. Kežmarok 2000.

CINTULOVÁ, Erika: Fotoateliéry v Kežmarku. Kežmarok 2000.

DLUGOLINSKÝ, V. – TOKARČÍKOVÁ, J.(zost.): Turistický informátor mesta a okresu Stará Ľubovňa. Košice, b.r.

DLUGOŠ, František: Dejiny Mariánskej hory v Levoči. Levoča 2000.

DLUGOŠ, František: Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí. Levoča 2000.

DLUGOŠ, František: Prenasledovanie katolíckej cirkvi za komunizmu v zrkadle levočských pútí. Levoča 2000.

DLUGOŠ, František: Sluha boží, biskup Ján Vojtaššák, a jeho vzťah k Mariánskej hore v Levoči.     Levoča 2000.

DUNČKO, Štefan: 50 rokov Domova sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku. Spišský Štvrtok 2000.

FUKNOVÁ, A. (red.): Atlas regiónu Spiš. Bratislava 2000, 112 s.

CHALUPECKÝ, Ivan – KOKORÁK, Ján: Matejovce nad Hornádom. Dejiny obce. Košice 2000.

JENDRICHOVSKÝ, Jozef – GREGOROVÁ, Zdenka – REPAŠSKÁ, Klaudia: Zborník 50. výročie založenia Strednej pedagogickej školy v Levoči. Levoča 2000.

JIROUŠEK, Ladislav – CHALUPECKÝ, Ivan: Spiš, perla Slovenska. Spišská Nová Ves 2000.

KAŇOVÁ, Ľudmila (zost.): Chmeľnica. Hopfgarten. Chmeľnica 2000.

KLEIN, Ferdinand – LIPTAK, Aranka – SCHÜRGER, Johann: Zipser erzählen I. Potoken und Mantaken dazähln. Stuttgart 2000.

KOBIALKA, Hans (red.): Karpaten Jahrbuch 2001. Stuttgart 2000.

KOLLÁROVÁ, Zuzana (zost.): Dejiny Ždiaru a Tatranskej Javoriny 1590 – 2000. Ždiar 2000.

KRET, Anton: Krátky slovník nárečia slovenského spišského (ako sa rozprávalo v Smižanoch a v Spišskej Novej Vsi). Bratislava-Smižany 2000.

KRET, Anton: Kudzieľnice. Pamätnica tridsaťročnej Smižančanky. Smižany 2000.

KROH, Antoni: Spisz, wielokulturowe dziedzictwo. Sejny 2000.

LAUČEK, Anton: Anjelom svojim prikázal o Tebe. Spišská Kapitula 2000.

MARCZY, Oskar – MÜLLER, Ladislaus (zost.): Sitten und Bräuche der Karpatendeutschen. Kežmarok 2000.

MOLITORIS, Ľudomír (red.): Almanach Słowaci w Polsce – Slováci v Poľsku. VII. (Zborník z konferencie o prof. Miškovičovi). Krakov 2000, 191 s.

MUCHA, Michal (red.): Stredná priemyselná škola Spišská Nová Ves, 1950 – 2000. Spišská Nová Ves 2000.

NOVOTNÁ, Mária: Radnica v Levoči. Levoča 2000. Aj v jazyku anglickom, maďarskom, francúzskom, talianskom, nemeckom a poľskom.

NOVOTNÁ, Mária – SVETKOVÁ, Anna: Smrť Panny Márie. Tabuľová maľba zo Spišského Štvrtku. Levoča 2000.

PAPCUN, Marian – STOLINA, Ján: 100 rokov Nemocnice s poliklinikou v Levoči. Levoča 2000.

PAVÚKOVÁ, Dáša: Ikony Bohorodičky – Hodegetria – na východnom Slovensku. Katalóg výstavy. Levoča 2000.

PAVÚKOVÁ, Dáša – ŠTUBŇA, Kazimír: Levoča. Spišská Nová Ves 2000.

REIPRICH, Andrej: Slovenské mená motýľov. Spišská Nová Ves 2000.

RUSNÁK, Ernest – BÁRTA, Vladimír: Mini Spiš. Banská Bystrica, b. r.

RUSNÁK, Ernest – CHALUPECKÝ, Ivan – STEHLÍK, Rudolf: Sprievodca po gotickej ceste Spiš-Gemer. Spišská Nová Ves 2000. Vyšla aj verzia nemecká, anglická a maďarská.

SILAN, Janko: Tatranské listy. Výber z korešpondencie a publicistiky 1941 – 1945. Poprad 2000.

SKUPIEŃ, Wladyslaw (red.): Tatry a podtatranská oblasť. Doplňujúce texty pre školy. Poprad 2000.

SKYČÁK, František: Kritické reflexie filozofa a teológa. Bratislava 2000.

SMETANKA, Michal: Spišský Hrhov. Pamiatky, zaujímavosti a ľudové remeslo. Spišský Hrhov 2000.

SROKA, Stanislaw A.: Dokumenty polskie z archiwów dawniego Królestwa Węgier. Tom II. Kraków 2000.

SZABÓ, Rafael: Cisárova milosť. Košice 2000.

TISCHLER, Paul: Johann Genersich – Pionier der Zipser Romandichtung. Berlin 2000.

VRONČ, Jozef Alojz: Letanovce, môj rodný kraj. Letanovce 2000.

WOLKER, Jiří: Tatranské listy. Výber z korešpondencie 1923. Poprad 2000.

 

1999

BARÁTHOVÁ, Nora: – Jurdík, D. – Lipták, M.: Kežmarok, perla pod Tatrami. Kežmarok 1999.

BARBUŠ, Milan: Kameň prehovoril. Bratislava – Spišská Nová Ves 1999.

BORKIEWICZ, Izydor: Święta Kinga w świetle legend i historii. Stary Sącz 1999.

BUDZ, Jan – SMOLAK, Wojciech: Zamagurze Spiskie. Spišské Zamagurie. Kraków 1999.

DLUGOŠ, František: Jubilejúca Levoča a jej farári. Levoča 1999.

DLUGOŠ, František: Púte na Mariánsku Horu v období komunizmu 1945 – 1989. Levoča 1999.

GRIGER, Michal – CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Profesor ThDr. Alojz Miškovič (1902–1967). Zborník prednášok na vedeckej konferencii SDS 11. októbra 1997 v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule. Spišské Podhradie 1999 (Kňazský seminár).

HOMZA, Martin: Pokus o rekonštrukciu najstarších politických dejín Spiša. (Koniec 8.-13. storočie). In: Z minulosti Spiša V-VI, 1999, s. 7-31.

HORNÍK, Ján (zost.): Iliašovce vo víre dejín. Iliašovce 1999, 66 s.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša V.-VI. Levoča 1999, 198 s.

CHALUPECKÝ, Ivan: Spoločenský a duchovný život Levoče v prvej polovici 16. storočia. In: Z minulosti Spiša V-VI, 1999, s. 89-104.

CHALUPECKÝ, Ivan – PAVLIK, Eduard: 50 rokov od „Levočskej vzbury“ v roku 1949. In: Z minulosti Spiša V-VI, 1999, s. 127-138.

JAVORSKÝ, František: Levočské kostoly v kontexte dejín mesta. In: Z minulosti Spiša V-VI, 1999, s. 33-60.

KALUS, Peter: Die Fugger in der Slowakei. Augsburg 1999.

KOBIALKA, Hans (red.): Karpaten Jahrbuch 2000. Stuttgart 1999.

KOLLÁROVÁ, Zuzana – ŠTUBŇA, Kazimír: Poprad – Spišská Sobota. Spišská Nová Ves 1999 (aj v jaz. nemeckom a anglickom).

KROH, Antoni: Sklep potrzeb kulturalnych. Warszawa 1999.

KURUC, Jozef: Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves 1999.

LACIKA, Ján: Spiš. Turistický sprievodca. Bratislava 1999, 135 s. (aj v jazyku poľskom, nemeckom, anglickom a maďarskom).

LACIKA, Ján: Tatry. Turistický sprievodca. Bratislava 1999. (aj v jazyku poľskom, nemeckom, anglickom a maďarskom).

LENČIŠ, Štefan: Milosrdní bratia v Spišskom Podhradí. Prešov 1999.

LUTHARDT, Ernst: Sagen und Legenden der Tatra. Kežmarok 1999.

MARCZY, Oskar: Forberg. Damals und heute. Stuttgart 1999.

NIŽŇANSKÝ, Eduard: Židovská komunita na Slovensku medzi československouparlamentnou demokraciou a slovenským štátom v stredoeuropskom kontexte. Prešov 1999.

NOWAK, A. – DABROWSKI, P. – MAJORCZYK, A.: 5 lat euroregionu „Tatry“ 1994 – 1999. 5 rokov euroregiónu „Tatry“ 1994 – 1999. Nowy Targ – Kežmarok 1999.

NOVOTNÁ, Mária: Oltár Panny Márie Snežnej v chráme sv. Jakuba. In: Z minulosti Spiša V-VI, Levoča 1999, s. 169-179.

OLEJNÍK, Ján: Vianoce v Kurimanoch. Poprad 1999.

PAGURKA, Anna: Hunfalvy János (1820 – 1888), I/1 a I/2, Budapest 1999.

PAVLISOVÁ, Mária – RUSNÁKOVÁ, Emília (zost.): Stredná zdravotnícka škola Levoča 1949 – 1999. 50. výročie založenia školy. Levoča 1999.

PAVÚKOVÁ, Dáša – ŠTUBŇA, Kazimír: Spišský hrad a okolie. Spišská Nová Ves 1999.

PAVÚKOVÁ, Dáša – ŠTUBŇA, Kazimír: Die Burg Spišský hrad und die Umgebung. Spišská Nová Ves 1999.

PAVÚKOVÁ, Dáša – ŠTUBŇA, Kazimír: The castle of Spiš and the surroundings. Spišská Nová Ves 1999.

PETÖCZOVÁ, Janka: Polychorická hudba. Antológia. Prešov 1999.

PETRÍK, Ján: Spišská tragédia. Martin 1999.

PŁAJ. Almanach karpacki, 19. Jesień 1999.

SULAČEK, Jozef: Kapitoly z dejín židovskej komunity v Levoči. In: Z minulosti Spiša V-VI, 1999, s. 139-168.

ŠTEVÍK, Miroslav – ČESLA, J.: Hrad Ľubovňa. Zamek Lubownia. Stará Ľubovňa 1999.

ŠVORC, Peter – HARBUĽOVÁ, Ľubica: Stredoeuropské národy na križovatkách novodobých dejín 1848–1918. Zborník. Prešov-Bratislava-Viedeň 1999.

TRSTENSKÝ, Viktor: Fragment z veľkého svedectva o živej viere. Námestovo 1999.

VARGA, M. – KUCHÁREKOVÁ, M.: 100 rokov stredoškolského drevárskeho štúdia 1899 – 1999. Spišská Nová Ves 1999.

Z dejín baníctva a hutníctva v Slovinkách a Krompachoch. Seminár konaný 9. až 10. júna 1999 v Krompachoch. In: Spravodaj (Banský výskum Prievidza), 39, 1999, č. 2–3/1999.

ZMÁTLO, Peter: Z kultúrno-osvetového života medzivojnovej Levoče (1919-1938). In: Z minulosti Spiša V-VI, 1999, s. 105-125.

ŽIFČÁK, František: Listina z roku 1249 pre spišského prepošta ako historický prameň. In: Z minulosti Spiša V-VI, 1999, s. 81-88.

ŽIFČÁK, František (zost.): Kronika mesta Spišské Podhradie slovom i obrazom. Košice 1999.

ŽIFČÁKOVÁ, Agnesa: Z histórie dobrovoľnej požiarnej ochrany v Domaňovciach. Domaňovce 1999.

1998

BARÁTHOVÁ, Nora: Kežmarok. Mesto a okolie. Kežmarok 1998.

BARÁTHOVÁ, Nora: Neľutujem, že som milovala. Bratislava 1998.

BARBUŠ, Milan: Okom ihly. Bratislava – Spišská Nová Ves 1998, 127 s.

BARBUŠ, Milan: Album mesta. Spišská Nová Ves 1998, 66 s.

BOBULA, J. – HOHOLÍKOVÁ, Tatiana – KOVÁČIKOVÁ, Mira: Informátor Vysokých Tatier. Poprad, b.r.

BOTÍK, Ján: Letanovce. Odkaz Maroša Madačova. Bratislava 1998.

DRAVECKÝ, Ján a kol.: Kurimany v zrkadle času. Kurimany 1998.

DÚBRAVSKÝ, F. – GRIGER, Michal: Slovenská metropola tabaku. 100 rokov tabaku v Spišskej Belej 1898–1998. Spišská Belá 1998.

DUNČKO, Štefan: Dravce 1263-1998. Levoča 1998.

DUNČKO, Štefan: Spišský Štvrtok. Doby dávne i nedávne (1263-1998). Levoča 1998.

FRANKO, Jozef – KORMOŠOVÁ, Ružena – ŽIFČÁK, František: Danišovce (dávne i nedávne). Levoča 1998.

GRIGER, Michal (zost.): Z minulosti Spišskej Belej, IV. Spišská Belá 1998. 76 s.

HOMZA, Martin – SROKA, Stanislaw A.: Štúdie z dejín stredovekého Spiša. Krakov 1998, 154 s.

HORNÍK, Ján (zost.): Pamätnica Miestneho odboru Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves 1998.

CHALUPECKÝ Ivan (zost.): Dejiny Popradu. Poprad 1998.

CHALUPECKÝ, Ivan a kol.: Nová Ľubovňa. 690. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Stará Ľubovňa 1998.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša III–IV. Levoča 1998, 136 s.

CHALUPECKÝ, Ivan – BJALONČÍKOVÁ Jolana: Z dejín obce Holumnica. Holumnica 1998.

CHALUPECKÝ, Ivan: Inventár spišského starostovstva z roku 1758. In: Z minulosti Spiša III-IV, 1998, s. 81-88.

JAVORSKÝ, František: Die St. Ladislauskirche, die Zápolya-Kapelle und das Minoritenkloster in Spišský Štvrtok (Donnerstmark). Spišská Nová Ves 1998.

JAVORSKÝ, František: Kostol sv. Ladislava, kaplnka Zápoľských a kláštor minoritov v Spišskom Štvrtku. Spišská Nová Ves 1998, 52 s.

KOBIALKA, Hans: Deutsche Siedler am Dunajetz. Stuttgart 1998.

Kolektív autorov: Veľká 1268–1998. Poprad 1998

KOLLÁR, Daniel a kol.: Slovensko-poľské Tatry. (Aj v nem., angl., maď, poľ. a franc.). Bratislava 1998.

KOLLÁROVÁ, Zuzana a kol.: Malthern – Podhorany 1297-1997. Kežmarok 1998.

KOLLÁROVÁ, Zuzana – MALOVCOVÁ, Božena: Švábovce v toku dejín 1278 až 1998. Švábovce 1998.

KOSTKA MICHALCZUK, Stanisław: Rycerze, magnaci i panowie. Właściciele zamku „Dunajec“ w Niedzicy. Kraków 1998.

KOVALČÍK, Vlastimil: Pod erbom severu. Bratislava 1998, 200 s.

KRET, Anton (zost.): Smižany v zrkadle času. Smižany 1998.

KIPČOV, Štefan: Kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote. Poprad 1998.

KURUC, Jozef – JIROUŠEK, Ladislav: Spišská Nová Ves. 730 rokov prvej písomnej zmienky, 1268–1998. Spišská Nová Ves 1998.

KWIEK, Julian: Źidzi, Łemkowie, Słowacy w województwie krakowskim w latach 1945 – 1949/50. Kraków 1998.

LAPŠANSKÝ, Jozef (zost.): 50 rokov Ústrednej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Levoča 1998.

MAČKO, Ľubomír: Lendak. Stručné dejiny. Lendak 1998.

MARCINOWSKA, Maria: Lubomirscy. Starostowie sądeccy i spiscy. Nowy Sącz 1998.

MEIER, Jörg: In memoriam Karola Seeligera. In: Z minulosti Spiša III-IV, 1998, s. 15-25.

MELTZL, A. – SCHREIBER, St. – FLACHBARTH, E.: Geschichte der Deutschen Evangelischen Kirchengemeinde A.B. zu Stoß. Stuttgart 1998.

MIROŠŠAYOVÁ, Elena: Praveké osídlenie na Kláštorisku a Čertovej sihoti v Slovenskom raji. In: Z minulosti Spiša III-IV, 1998, s. 5-14.

MURCKO, Michal: Kúpele Nová Ľubovňa v minulosti a dnes. B.m. 1998.

Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi. Bratislava 1998.

PAVERCSIK, Ilona: Diela Dávida Frölicha v Széchényiho národnej knižnici. (Bibliografický prehľad). In: Z minulosti Spiša III-IV, 1998, s. 43-56.

PAVLIK, Eduard: Kapitoly z dejín Spišskej Magury. In: Z minulosti Spiša III-IV, 1998, s. 95-112.

PEKARČÍK, Ľubomír: Pastoračná činnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie 1998.

PETÁK, Valentín – MRÓZ Mikuláš: 745 rokov Spišský Hrušov. Levoča 1998.

PETÖCZOVÁ, Janka: Polychorická hudba, I–II. Prešov 1998.

PETÖCZOVÁ, Janka: Tomáš Gosler, kežmarský mestský notár a hudobný skladateľ. In: Z minulosti Spiša III-IV, 1998, s. 57-68.

PIIRAINEN, Ilpo Tapani – ZIEGLER, A.: Das älteste Gerichtsbuch der Stadt Käsmark/Kežmarok aus den Jahren 1533–1553. Levoča 1998, 232 s.

PETRÍK, Ján: Malá vojna. Marec 1939. Spišská Nová Ves 1998, 83 s.

POPOVIČ, Michal a kol.: Brutovce 1268-1998. Brutovce 1998.

ROTH, Peter (zost.): Dejiny obce Hranovnica. Hranovnica 1998.

ROZLOŽNÍK, Oto: Vysoké Tatry. Turistická mapa I–III. Levoča 1998.

SCHMIDT, Adalbert: Groß Lomnitz – ein deutsches Dorf unter der Hohen Tatra.

SISKOVÁ, Mária: Život J.E. ThDr. Štefana Barnáša, spišského pomocného biskupa. Kežmarok 1998.

SLIVKA, Michal: Kartuziánsky kláštor Kláštorisko. Letanovce.

SROKA, Stanislaw A.: Dokumenty polskie z archiwów dawnego królewstwa Wegier. Kraków 1998.

ZMÁTLO, Peter: Matúš Pajdušák (1871-1950). In: Z minulosti Spiša III-IV, 1998, s. 69-80.

ŽIFČÁK, František – ZMÁTLO, Peter: Z minulosti Vítkoviec. Vítkovce 1998, 86 s.

 

1997

BARÁTHOVÁ, Nora: Tri povesti o Kežmarskom hrade. Kežmarok 1997.

BARÁTHOVÁ, Nora: Svedkovia ťažkých dôb. Liptovský Mikuláš 1997.

BARÁTHOVÁ, Nora: Tri povesti o Kežmarskom hrade. Kežmarok 1997.

BORRI, Rafaelle: Alojz Mária Chmeľ, bosý augustinián. Roma 1997.

DETERS, Theodor (red.): Karpaten Jahrbuch 1998. Stuttgart 1997.

DOBESBERGER, Roland: Johann Ladislaus Pyrker. Dichter und Kirchenfürst. St. Pölten – Wien 1997.

DUNČKO, Štefan: 50 rokov prípravy na povolanie zrakovo postihnutej mládeže v Levoči (1947-1997). Levoča 1997.

GRIGER, Michal (zost.): Z minulosti Spišskej Belej, III. Spišská Belá 1997, 72 s.

GRIGER, Michal a kol.: Gymnázium Spišská Stará Ves. 1957-1997. Spišská Stará Ves 1997, 59 s.

HLEBA, Edmund: Levoča – prameň slova a činov. Prešov 1997.

HOCHBERGER, Ernst: Das große Buch der Slowakei. Kežmarok 1997.

CHALUPECKÝ, Ivan – HALUŠKA, Jozef: Veľká Lomnica 1257-1997, 740 rokov. Veľká Lomnica 1997.

JANICKA-KRZYWDA, Urszula: Legendy Pienin. Kraków 1997.

KAFKA, Franz: Tatranské listy. Výber z korešpondencie 1920/1921. Poprad 1997.

KOBIALKA, Hans a kol.: Toporec. Toporec 1997.

KOCÁK, Michal: Móric Beňovský, cestovateľ, vojak, kráľ (1746-1786-1996). Žilina 1997.

Kolektív: sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy 1992-1997. Spišské Vlachy 1997.

Kolektív: Tradičné zvyky a obrady a súčasnosť. Poprad 1997.

Kolektív: 75 rokov prvej školy pre nevidiacich na Slovensku. Levoča 1997.

Kolektív: Ihľany. Publikácia k 690. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Ihľany. Bratislava 1997.

KOLLÁROVÁ, Zuzana a kol.: Podhorany 1297-1997. Podhorany 1997.

KRET, Anton: O divadelníčení v Smižanoch. Smižany 1997.

KURUC, Jozef: Symboly mesta Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 1997.

LOISCH, Julius A.: Mühlenbach, ein Dorf in der Ober-Zips am Fuße der Hohen Tatra 1944/45. Kežmarok 1997.

MATÚŠ, František: S hudbou v srdci Tatier. Anton Cíger. Prešov 1997.

MOSER, Alexius: Stimmen aus der Not an die Heimat. Hlasy k domovine z doby núdze. Košice 1997.

MURCKO, Michal: Okres Stará Ľubovňa v rokoch 1945–1948. Prešov 1997.

PÖSS, Ondrej a kol.: Slowakei. Heimatland der Karpatendeutschen. Bratislava 1997.

PAVLIK, Eduard: Historia poznawania Pienin slowackich. In: Pieniny, przyroda i czlowiek, tom 5/1997, s. 9-19.

ROTH, Peter a kol.: Z dejín obce Jánovce (Čenčice – Jánovce -Machalovce). Jánovce 1997.

ROZLOŽNÍKOVÁ, Virgínia – PÉCHY, Štefan: Levoča. Sprievodca mestom a okolím. Spišská Nová Ves 1997.

ROZLOŽNÍKOVÁ, Virgínia – PÉCHY, Štefan: Levoča. Fiihrer durch die Stadt und Umgebung. Spišská Nová Ves 1997.

ROZLOŽNÍKOVÁ,  Virgínia – PÉCHY, Štefan: Levoča. Guide through the town and its environs. Spišská Nová Ves 1997.

RUSNÁKOVÁ, Ľuba – BORNEMISZOVÁ, Marta: Ivan Bohuš. Personálna bibliografia. Poprad 1997.

ŠALINGOVÁ, Mária – VECHTER, Milan: Mengusovce. Vznik a história obce. Poprad 1997.

SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Korunovanie Panny Márie. Oltár v Zápoľského kaplnke v Spišskej Kapitule. Košice 1997.

SWAT, Tadeusz – SZCZEPAŃSKI, Mieczyslaw: Zabytkowe košcioly Tatr, Podhala, Orawy, Spisza. Warszawa 1997.

SZABÓ, Rafael: Čierny orol. (Z dejín Smolníka). Košice 1997.

SZABÓ, Rafael: Slovak international tabak a. s. Bratislava, závod Smolník 1872-1997. Košice 1997.

TEREZČÁK, Ján: Dejiny lyžovania na Slovensku. Poprad 1997.

UHOSKAI, Pavol a kol.: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry, I, II. Liptovský Mikuláš 1997.

ŽIFČÁK, František – ŽIFČÁKOVÁ, Agnesa: Z histórie Jamníka. Jamník 1997, 85 s.

ŽIFČÁKOVÁ, Agnesa: Mons. Štefan Kočiš, pápežský prelát, 1892-1952. Domaňovce 1997.

1996

BARÁTHOVÁ, Nora: Tak sme žili. Kežmarok 1996.

CIAGWA, Jozef: Dzieje i wspólczsenošč Jurgowa. 1546-1996. Dejiny a súčasnosť Jurgova. Kraków 1996, 71 s.

CZUGAJEWSKI, Ryszard: Umilowal do konca. Ksiadz Józef Stanek ps. “Rudy“.  Zabki

DETERS, Theodor (zost.): Karpaten Jahrbuch 1997. Stuttgart 1996.

DROZD, Ján – DEBREOVÁ, Katarína: 50 rokov šľachtenia zemiakov vo Veľkej Lomnici. Veľká Lomnica 1996.

GRIGER, Michal (zost.): Z minulosti Spišskej Belej, II. Spišská Belá 1995-1996. 64 s.

HLEBA, Edmund: Spišské Podhradie – výberový slovník nárečových výrazov. Prešov 1996.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Ľubice 1271-1996. Ľubica 1996.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Dejiny Vrbova. Vrbov 1996.

KOBIALKA, Hans: Erinnerung an meine ferne Heimat. Chronik der Zipser Gemeinde Toportz. Stuttgart 1996.

Kolektív: 50 Jahre Hilfskomitee für die evangelisch-lutherischen Slowakeideutschen. Stuttgart 1996.

MACÁK, Ernest: Zápisky spoza mreží. Bratislava 1996.

MARCINKOVÁ, Jarmila (red.): Spišské múzeum Levoča 1886 – 1996. Levoča 1996.

MATÚŠ, František: S hudbou v srdci (Anton Cíger). Prešov 1996.

KURUC, Jozef: Radnica v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves 1996.

MALOVCOVÁ, Božena (zost.): Matejovce 1251-1996. Poprad-Matejovce 1996.

MATONOKOVÁ, Erika: Povesti z Osturne. Prešov 1996.

NOVOTNÁ, Mária: Július Értekeš 1910-1995. Levoča 1996.

OLEKŠÁK, Peter – MARŤÁK, Ján: Schematizmus Spišskej diecézy 1966. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie 1996.

OROSZI, Sándor: Nagyszerű az a szepesi erdőség… Budapest 1996.

PINKWART, Maciej: Pólnoczna Slowacja. Zakopane – Lódž 1996.

PODVOJSKÁ, Zuzana: Kultúrne a historické pamiatky, V. (Stredný Spiš). Regionálna odporúčajúca bibliografia. Spišská Nová Ves 1996.

ROTH, Peter: Podtatranské múzeum Poprad 1876-1996. Sprievodca po fondoch. Poprad 1996.

ROVENSKÝ, Eugen: Odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Kvetnica. Kvetnica 1996.

RUSNÁK, Ernest: 100 rokov organizovanej turistiky v Levoči. Levoča 1996.

RYCHNAVSKÝ, Ladislav – LACKO, Peter: Štefan Hoza – rodák zo Smižian. Smižany 1996.

SCHWARZ, Karl – ŠVORC, Peter: Die Reformation und ihre Wirkungs- geschichte in der Slowakei. Wien 1996.

ŠMÁLIK, Štefan: Životná cesta človeka. Tvrdošín 1996.

ZMÁTLO, Peter: Matúš Pajdušák. Život a dielo. Smižany 1996.

 

1995

Almanach Slováci v Poľsku – Słowacy w Polsce III. Bratislava-Krakov 1995, 116 s.

ARGALÁCS, Mikuláš (zost.): Studený Potok – Tatranská Lomnica. História tatranskej dopravy 1895-1995. Kežmarok 1995.

BARÁTHOVÁ, Nora: Hviezdy nad Tatrami. Kežmarok 1995.

BARÁTHOVÁ, Nora: Kežmarok – Kleiner historischer Stadtführer. Small Historical Guide. Kežmarok 1995.

ČELLÁROVÁ, Eva: Sprievodca po meste Poprad a okolí. Poprad 1995.

ČELLÁROVÁ, Eva: Reiseführer durch die Hohe Tatra, Poprad und Umgebung. Poprad 1995.

DETERS, Theodor (zost.): Karpaten Jahrbuch 1996. Stuttgart 1995.

DUNČKO, Štefan: 30 rokov chatovej osady Fedorkin jarok. Roky 1964 až 1994. Levoča 1995.

GRIMM, Gerhard (zost.): Die Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa, I-II. München 1995.

GÜRSCHING, Imrich: Život píše… Piešťany 1995, 184 s.

HLEBA, Edmund (zost.): Levoča v dejinách – dejiny v Levoči. Prešov 1995.

HLEBA, Edmund: Divadlo v Levoči. Prešov 1995.

HOCHBERGER, Ernst: Von der Donau bis zur Hohen Tatra. Karlsruhe 1995.

HORNÍK, Ján – MLYNÁRČIK, Alojz (zost.): Štátna meštianska škola Jurgov 1941-1945. Spišská Nová Ves 1995, 146 s.

HUDAK, Adalbert – LASSLOB, Isidor: Der Leidensweg der Karpaten- deutschen 1944-1946. Stuttgart 1995.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Nálepkovo – Vondrišel. Monografia obce. Levoča 1995.

CHALUPECKÝ, Ivan: Katolícke kostoly v Kežmarku. Sprievodca. Kežmarok 1995.

CHALUPECKÝ, Ivan: Die katholischen Kirchen in Käsmark (Kežmarok). Reiseführer. Kežmarok 1995.

CHALUPECKÝ, Ivan: Levoča, mestská pamiatková rezervácia. Spišská Nová Ves 1995.

CHALUPECKÝ, Ivan: Levoča. Eine Gedenkurbarresenvation. Spišská Nová Ves 1995.

KOWALCZYK, Julian: Akcja plebiscytowa na Spiszu i Orawie 1918-1920. Nowy Targ 1995.

KUPKA, Jozef (zost.): Ekológia, etika, ekuména. Zborník prednášok. Košice 1995.

MACHAY, Ferdynand: Co my za jedni? Ks. Ferdynand Machay, Eugeniusz Stercula, Peter Matonóg. Rabczyce 1995.

MAREČKOVÁ, Marie: Východoslovenská města a měšťanství na prahu novověku. Brno 1995.

MURCKO, Michal: Historický slovník obci okresu Stará Ľubovňa, I – II. Prešov 1995.

NEMCOVÁ, Mária: Piesne Spiša. Bratislava 1995.

OROLINOVÁ, Mária: Poprad, okres. Podtatranská oblasť. (Bibliografia). Poprad 1995.

PALENČÁROVÁ, Ivona (zost.): Tatransko-Podtatranský regiónTouristen- Informator. Poprad 1995.

PIIRAINEN, Ilpo Tapani – ZIEGLER, Arne: Collectanea allerlay nutzlicher vnnd nothwendiger Regeln des Rechtens. Levoča 1995, 183 s.

PÖSS, Ondrej (zost.): Bibliotheca Carpatho-Germanica. Bratislava 1995.

SLIVKA, Michal: Kláštorisko – Skala Útočišťa – Letanovce. Spišská Nová Ves 1995.

SPALEKOVÁ, Eva: Markušovský kaštieľ, (slov.) Spišská Nová Ves 1995.

SPALEKOVÁ, Eva: Markušovský kaštieľ, (deutsch) Spišská Nová Ves 1995.

STRELKA, Vojtech (zost.): Odborný seminár 125 rokov Spolku sv. Vojtecha. Trnava 1995.

ŠVORC, Peter (zost.): Spiš v kontinuite času. Zips in der Kontinuität der Zeit. Prešov – Bratislava – Wien 1995.

SZABÓ, Rafael: Oklamaná mladosť. Košice 1995.

TOMKO, Jozef: Zriadenie Spišskej, Banskobystrickej a Rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo v

Uhorsku. Spišské Podhradie 1995.

TRAJDOS, Tadeusz M. (zost.): Spisz i Orawa. Kraków 1995.

ŽIFČÁKOVÁ, Agnesa: Andrej Jozef Topoli, misionár SVD. Domaňovce 1995.

1994

BARÁTHOVÁ, Nora: Kežmarok a jeho evanjelické umelecko­historické pamiatky. Kežmarok 1994. Aj nem. a angl.

CIAGWA, Jozef – SZPERNOGA Jan: Slowaci w powstaniu warszawskim. Kraków 1994.

GRIGER, Michal (zost.): Z minulosti Spišskej Belej I. Spišská Belá 1994. 42 s.

HLEBA, Edmund: Spišské Podhradie. História a osobnosti. Prešov 1994.

HLEBA, Edmund: Školy na Spiši 1918-1938. Sp. Nová Ves 1994.

HOCKICKO, A. – LUŇÁK, M. – BALOGOVÁ, E.: Sto rokov železničnej trate Spišské Vlachy-Spišské Podhradie. Sp. Podhradie-Sp. Vlachy 1994.

HOCHBERGER, Ernst – SCHERER, Anton – SPIEGEL-SCHMIDT, Friedrich: Die Deutschen zwischen Karpaten und Krain. München 1994.

CHALUPECKÝ, Ivan.: Chrám sv. Jakuba v Levoči. Martin 1991. 2. vyd. v slov. a nemčine, Levoča 1994.

CHALUPECKÝ, Ivan – WOLF, Vladimír – MAJERECH, Ferdinand: Chrám sv. Jakuba v Levoči. Dielo Majstra Pavla. Martin-Sp. Nová Ves 1994. Aj v jazyku nemeckom, anglickom a francúzskom.

CHALUPECKÝ, Ivan: Spišská Kapitula. Vreckový sprievodca. Sp. Nová Ves 1994. Text slov. a nem.

CHALUPECKÝ, Ivan: Spišské Bystré (Kubachy). 1294-1994. Sp. Bystré 1994.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša II. Levoča 1994, 72 s.

CHALUPECKÝ, Ivan: Začiatky Kežmarku a privilégium z roku 1269. In: Z minulosti Spiša II, 1994, s. 21-25.

JAVORSKÝ, František: Prínos archeologického výskumu kostola sv. Michala pre štúdium urbanistického vývoja mesta Kežmarok. In: Z minulosti Spiša II, 1994, s. 6-20.

JUŠČÁK, Michal (zost.): Mikuláš Šprinc. Spomienka na nedožité 80. narodeniny 1914-1986. Krompachy 1994.

KOLLÁROVÁ, Zuzana: Bibliografia archivárov a Štátneho okresného archívu v Poprade. Poprad 1994.

KOWALCZYK, Julian: Czcigodny sluga Boži ze Spisza. Pallotyn Józef Stanek. Nižné Lapše 1994.

KRAJŇÁK, Marián – JIROUŠEK, Alexander: Žehra. Kostol sv. Ducha. Košice 1994.

KRET, Anton: Krátky slovník nárečia slovenského spišského. Spišská Nová Ves-Smižany-Bratislava 1994.

MARCINKOVÁ, Jarmila: Regionálne dejiny Spiša. Levoča 1994.

PAVLISKO, Ivan (zost.): Životopis Jána Vojtaššáka, biskupa spišského (Autobiografia). Toronto – Sv. Jur 1994.

SLIVKA, Martin – SLIVKOVÁ, Oľga: Vianočné hry v Spišskej Magure. Bratislava 1994, 229 s.

SKOKAN, František: Vydrník. 1294-1994. Vydrník 1994.

Spiš v kontinuite času. Anotácie konferencie v Prešove 13.-14. októbra 1994. Prešov 1994.

SULAČEK, Jozef: Kežmarskí Nemci koncom druhej svetovej vojny. In: Z minulosti Spiša II, 1994, s. 34-54.

TRAJDOS, Tadeusz M.: Kaplica w Niedzicy. Nasza Przeslošč, t. 82 1994.

UDVARI, István: Lengyelországi szepességi falvak népélete Mária Terézia korában. Nyiregyháza 1994.

 

1993

ANDRÁŠKO, Emil: Putovanie po starých Prakovciach (Kronika Prakoviec). Prakovce 1993.

BALOGOVÁ, Eva: Kto je kto. Osobnosti so vzťahom k Spišským Vlachom v 15.-20. storočí. Sp. Vlachy 1993.

BARBA, Emanuele: Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša. Trnava 1993, 154 s.

BARBUŠ, Milan: Spišské klapancie. Ďuri-báči a tí druhí. Sp. Nová Ves 1993, 96 s.

BARTALSKÝ, Ján (zost.): Smolník. Mesto medenorudných baní. Bratislava 1993.

DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, Júlia: Goralské nárečia. Bratislava 1993.

DUNČKO, Štefan: Spišský Hrhov. Dejiny a pamiatky. Sp. Hrhov 1993.

HLEBA, Edmund: Spišská Kapitula. Prameň viery, literatúry a kultúry. B. m. a r. (1993)

HRIC, Karol: Slowakische Paradies. Wanderführer. Bratislava 1993.

CHALUPECKÝ, Ivan – TOPORCEROVÁ, Monika – HRUŠOVSKÝ Tibor: Harichovce (1268-1993). Harichovce 1993.

CHALUPECKÝ, Ivan: Odorín. Z histórie obce. Odorín 1993.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša I. Levoča 1993, 44 s.

CHALUPECKÝ, Ivan – JIROUŠEK, Ladislav: Stredný Spiš. Košice 1993, 192 s.

KAĽAVSKÝ, Michal: Národnostné pomery na Spiši v 18. storočí a v polovici 19. storočia. Bratislava 1993.

MEIER, Jörg: Untersuchungen zur deutschsprachigen Presse in der Slowakei. Sprache und Geschichte der Zeitung “Zipser Anzeiger/Zipser Bote”. Levoča 1993, 619 s.

MLÁDEK, Jozef (zost.): Región Poprad – geografické štruktúry socioekonomických aktivít. Bratislava 1993.

MOLITORIS, Ľudomír (zost.): Almanach Slowacy w Polsce, Slováci v Poľsku. Krakov 1993, 149 s.

PIIRAINEN, Ilpo Tapani – MEIER, Jörg: Das Stadtbuch von Schwedler/ Švedlár. Texte und Untersuchungen zum entstehenden Neuhochdeutsch in der Slowakei. Levoča 1993.

ROTH, Peter – ČESLA, J. – KALETA, V.: Stará Ľubovňa. Klenot severného Spiša. Košice 1993.

SKLODOWSKI, Jan: Tatry i Podhale w drzeworycie. Warszawa 1993.

SKORUPA, Andrzej: Zabytkowe koscioly polskiego Spisza. Kraków 1993.

TRAJDOS, Tadeusz M. (zost.): Spisko Sygnorka. Biuletyn zwiazku polskiego Spisza. Nr. 3. Lapsze Nižné 1993.

WNUK, Wlodzimierz – KUDASIK, Andrzej: Podhalanski ruch regionalny. Kraków 1993.

ŽIFČÁK, František a kol.: Smižany. Smižany 1993, 144 s.

ŽIFČÁK, František – ŽIFČÁKOVÁ, Agnesa: Z dejín Domaňoviec. Domaňovce 1993.

1992

BROSZ, Paul: Das letzte Jahrhundert der Karpatendeutschen in der Slowakei. Stuttgart 1992.

CSÁKY, István: Politica philosophiai Okoskodás-szerint való rendes életnek példája (1664-1674). Budapest 1992.

GRETZMACHER, Julius: Die Kunst der Zipser Deutschen. Käsmark – Wien 1992.

CHALUPECKÝ, Ivan – BEŇKO, Ján: Mesto Podolínec. 1292-1992. 700 rokov mestských práv. Podolínec 1992.

KAMIŃSKI, Ludwik: O mieszkancach gór Tatrzanskich. Kraków 1992.

KUČEROVÁ, Marta: Kežmarok vo svetle archeologických nálezov. In: História Kežmarku do polovice 18. storočia. Kežmarok 2012, s. 25 – 61.

LEGUTKY, Milan a kol.: Die Tatra ohne grenzen. Martin – Warszawa 1992, 176 s.

MACHAY, Ferdynand: Moja droga do Polski. Kraków 1992.

NOWAK, Zofia: Wladyslaw Zamoyski a spór o Morskie oko w latach 1889-1909. Kraków 1992.

PIIRAINEN, Ilpo Tapani: Das Recht der Spiš/Zips. Untersuchungen zum Frtihneuhochdeutschen in der Slowakei. I-II. Oulu 1992.

ZENTKO, Ján: Schematizmus Spišskej diecézy. Levoča 1992, 159 s.

SKRAK, Ladislav: Krompachy. Osobnosti. História. Krompachy 1992.

SPALEKOVÁ, Eva – SPALEK, Ladislav: Spišská Nová Ves a okolie. Banská Bystrica 1992.

VLAŠSKÝ, Ján: Levočské zvony. Bratislava 1992.

 

1991

BARÁTHOVÁ, Nora: Študent. Mladé roky P. O. Hviezdoslava. Bratislava 1991.

CHALUPECKÝ, Ivan: Mariánska Hora v Levoči. Bratislava 1991.

NOVOTNÝ, Bohuslav – NOVOTNÁ, Mária – KOVALČÍK, Richard M.: Popradská kotlina v dávnej minulosti. Košice 1991.

SLIVKA, Michal – VALLAŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice 1991, 271 s.

 

1990

BAUER, Hans: Nehre, unsere Heimat unter der Hohen Tatra. Heiningen 1990.

WOLF, Adolf – DEMBCZYK, Dieter: Flucht und Vertreibung, Aufnahme und Eingliederung der Vertriebenen im Main-Taunus-Kreis. Dokumentation. Hofheim am Taunus 1990.

1989

BARÁTHOVÁ, Nora: Kežmarský hrad. Martin 1989, 147 s.

MÜLLEROVÁ, Iva: Vzácne tlače knižnice Podtatranského múzea v Poprade. Poprad 1989.

 

1988

BOHUŠ, Ivan: Tatry očami Buchholtzovcov. Martin 1988, 62 s.

FIALA, Andrej – VALLAŠEK, Adrián – LUKÁČ, Gabriel: Spišský hrad. Martin 1988, 167 s.

CHALUPECKÝ, Ivan – RUSNÁK, Ernest: Levoča. 1988, 98 s.

GRIGER, Michal (zost.): Spišská Stará Ves a Zamagurie. Košice 1988, 192 s.

 

1987

ĎURČEK, Jozef: Vyšné Ružbachy a okolie. Bratislava 1987, 80 s.

CHALUPECKÝ, Ivan: Hrad Ľubovňa. Martin 1987, 108 s.

KUKUČÍK, R. – SZOJKA, L. – PAJDLHAUSER, D.: Cesta k lanovke. Praha 1987.

MAJEWSKI, Alfred: Zamek w Niedzicy. Kraków 1987.

 

1986

BALARA, Michal: Na Spiszu. Warszawa 1986.

BUDINSKY, Ludwig: Erinnerungen an Matzdorf an der Popper. Überkingen 1986.

SZALAY, Anna (ed.), HUNFALVY Pál: Napló 1848 – 1849. Budapest 1986.

ŽÁRY, Juraj: Dvojloďové kostoly na Spiši. Bratislava 1986, 309 s.

 

1985

CHALUPECKÝ, Ivan – RUSNÁK, Ernest: Levoča a okolie. Košice 1985, 115 s.

JASAŇ, Viktor: Výtvarná kultúra na Spiši. Katalóg expozície. Košice 1985, 88 s.

Karpatendeutsches Heimatmuseum Schloss Karlsburg Karlsruhe-Durlach. München 1985.

NOVOTNÝ, Bohuslav – NOVOTNÁ, Mária – KOVALČÍK, Richard M.: Praveká dedina pod Vysokými Tatrami. Poprad 1985, 42 s.

PROCHOTSKÝ, Stanislav: Spiš, vlastivedný zborník, 5. Košice 1985, 290 s.

 

1984

KOPPER, Karol – KURUC, Jozef: Spišská Nová Ves, brána do Slovenského raja. Spišská Nová Ves 1984, 118 s.

KUTARŇA, Andrej – VILČEK, Eugen: Priekopník röntgenológie Univ. prof. MUDr. Vojtech Alexander. Poprad 1984, 260 s.

 

1983

ELIAŠ, Ladislav: 50 rokov športu v Spišskej Starej Vsi. Spišská Stará Ves 1983, 46 s.

 

1982

BOHUŠ, Ivan: Osudy tatranských osád. Martin 1982, 267 s.

 

1981

CHALUPECKÝ, Ivan – RAK, Ján (zost.): Dejiny Krompách. Košice 1981, 437 s.

1978

OLEJNÍK, Ján: Ľud pod Tatrami. Martin 1978, 229 s.

 

1977

ADAMEC, Vladimír – ROUBAL, Radek: Vysoké Tatry. Bratislava 1977, 224 s.

PUŠKÁROVÁ, Blanka – PUŠKÁR, Imrich: Spišská Sobota. Pamiatková rezervácia. Bratislava 1977, 155 s.

 

1976

HRIC, Andrej – HRIC, Karol a kol.: Slovenský raj. Bratislava 1976, 164 s.

 

1975

ĎURČEK, Jozef: Pieniny, Vyšné Ružbachy. Bratislava 1975, 84 s.

CHALUPECKÝ, Ivan – SULAČEK, Jozef: Dejiny Levoče 2. Košice 1975, 515 s.

 

1974

MARSINA, Richard (zost.): Spišské mestá v stredoveku. Košice 1974, 172 s.

SUCHÝ, Michal: Dejiny Levoče 1. Košice 1974, 400 s.

 

1973

CHALUPECKÝ, Ivan – GARAJOVÁ, Emília: Stará Ľubovňa a okolie. Košice 1973, 107 s.

KOLEKTÍV AUTOROV: Spiš. Vlastivedný zborník 3-4. Košice 1973, 301 s.

 

1972

GRIGER, Michal (zost.): Spišská Belá. Vlastivedný zborník 2. Bratislava 1972, 175 s.

PODOLÁK, Ján: Zamagurie. Košice 1972, 315 s.

SPIRITZA, Juraj: Spišské zvony. Bratislava 1972, 217 s.

 

1971

GRIGER, Michal (zost.): Spišská Belá. Vlastivedný zborník 1. Bratislava 1971, 115 s.

CHALUPECKÝ, Ivan – ŽEMBA, Jozef: Vrbov 700. Vrbov 1971.

CHALUPECKÝ, Ivan: Spišská Nová Ves a okolie. Košice 1971, 119 s.

1969

BADÍK, Milan – PAVLIK, Eduard: Gelnica a okolie. Košice 1969, 78 s.

BARBUŠ, Milan: Spišské klapancie. Košice 1969, 212 s.

ĎURAČINSKÝ, Ján a kol.: Kežmarok. Bratislava 1969, 94 s.

KOŠTIAL, Vladimír: Pieniny. Martin 1969, 156 s.

VOJTAS, Jozef: Hrad Stará Ľubovňa. Košice 1969, 55 s.

 

1968

BADÍK, Milan – KRÁL, Karol – PAVLIK, Eduard (zost.): Spiš. Vlastivedný zborník 2. Košice 1968, 381 s.

GARAJOVÁ, Emília – CHALUPECKÝ, Ivan: Poprad a okolie. Košice 1968, 133 s.

CHALUPECKÝ, Ivan: Kežmarok. Košice 1968, 126 s.

ZUBRICKÝ, D. Jozef: Levoča. Košice 1968, 124 s.

 

1967

BADÍK, Milan – KRÁL, Karol – PAVLIK, Eduard (zost.): Spiš. Vlastivedný zborník 1. Košice 1967, 192 s.

PETÁCH, Emil: Pieniny, Červený kláštor. Košice 1967, 76 s.

PODOLÁK, Ján: Pastierstvo v oblasti Vysokých Tatier. Bratislava 1967, 207 s.

 

1966

LAM, Friedrich: Unvergessene Heimat. Stuttgart 1966.

 

1965

PAVLIK, Eduard – TÓTH, Arnold – VOJTÁŠ, Matej: Slovenský raj. Bratislava 1965, 68 s.

ROUBAL, Radek a kol.: Pieniny – Spišská Magura. Bratislava 1965, 245 s.

 

1964

FELBER, Róbert – CHALUPECKÝ, Ivan – KLUBERT, Štefan – KRESŤAN, Serafín: Levoča. Košice 1964, 143 s.

1959

ALEXY, Eduard: Das Betlehem tragen. Kassel und Basel 1959.

 

1958

ALEXY, Eduard: Karpatendeutsches Hirtenspiel. Kassel und Basel 1958.

 

1957

MENCLOVÁ, Dobroslava: Spišský hrad. Bratislava 1957, 222 s.

VOJTÁŠ, Matej: Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 1957, 135 s.

 

1956

KROFTA, Ladislav K.: Údolím Popradu, Dunajca a Hornádu. Martin 1956, 188 s.

WIKTOR, Jan: Pieniny i ziemia sądecka. Krakov 1956, 237 s.

 

1955

CSELÉNYI, Ladislav: Spišské Podhradie. Bratislava 1955, 35 s.

PAVLIK, Eduard: Sprievodca Spišskou Magurou. Bratislava 1955, 51 s.

PISOŇ Štefan: Pieniny a Červený kláštor. Bratislava 1955, 32 s.

SMÓLSKI, Stanisław: Pieniny, przyroda i czlowiek. Krakov 1955, 224 s.

 

1954

KOVAČOVIČOVÁ, Blanka: Levoča a okolie v pamiatkach. Bratislava 1954, 33 s.

KROFTA, Ladislav K.: Vysoké Tatry, vlastivedno-turistický sprievodca. Bratislava 1954, 102 s.

 

1952

NEMČEK Edmund: Slovenský raj. Bratislava 1952, 74 s.

 

1951

HOUDEK, Ivan: Osudy Vysokých Tatier. Liptovský Mikuláš 1951, 252 s.

 

1950

OCHMAŃSKI, Wladyslaw: Zbójnictwo góralskie. Warszawa 1950, 247 s.

ŠPIRKO, Jozef: Štefan Mišík (Životopis). Trnava 1950, 78 s.

1948

JURIK, Rudolf: Mariánska hora v Levoči. Levoča 1948, 63 s.

 

1947

KOLEKTÍV AUTOROV: Slovo ľudu hornej Oravy a Spiša rodákom v Československu a svetovej verejnosti. Bratislava 1947, 88 s.

ŠPIRKO, Jozef: Začiatky Spišského biskupstva (Snahy v minulosti o jeho utvorenie). In: Mons Sancti Martini – Vrch svätého Martina. Ružomberok 1947, s. 9-53.

 

1946

ŠPIRKO, Jozef: Spišský historik Jozef Hradský (Jeho život a dielo). Turčiansky Sv. Martin 1946, 48 s.

 

1945

MIŠIANIK, Ján: Dejiny levočského kníhtlačiarstva. Levoča 1945, 70 s.

 

1943

SZEPESI N. Vilmos: Az ősi Szepesség. Budapest 1943. 306 s.

ŠPIRKO, Jozef: Výchova kňazstva na území Spišskej diecézy (Dejiny spišského seminára). In: Spišský kňazský seminár v minulosti a porítomnosti. Spišská Kapitula 1943, s. 65-169. 

ŠPIRKO, Jozef: Výtvarné pamiatky Spišskej Kapituly. Turčiansky Sv. Martin 1943, 203 s. 

 

1942

KISBÁN, Emil: A kamalduliak eltörlése a lechnici remetéseg tükrében. In: Regnum Egyháztörténeti évkönyv 5, Budapest 1942 – 1943, s. 450-454.

MÁRIÁSSY, László: A Máriássy címer. In: Turul 1/2, 1942, s. 79-83.

ŠPIRKO, Jozef: Starostlivosť Spišiakoiv o o umelecké pamiatky s osobitným zreteľom na činnosť Dr. Jána Vajdovského. In: Sborník Matice slovenskej. 1. časť – História 20, 1942, č. 1 – 2, s. 93-109.  

 

1941

BRUCKNER, Győző: A késmárki céhek jog- és művelődéstörténeti jelentőségi. Okirattarral. (1515 – 1757). Miskolc 1941.     

MIŠKOVIČ, Alojz: Napravená krivda. Vrátené kraje vo Spiši, Orave a čadčianskom okrese. 2. vydanie. Martin 1941, 209 s.

1939

PUKÁNSZKY, Béla: Magyar-német szellem a Szepességen. In: Egyetemes Philologiai Közlöny 1939, s. 25-36.  

 

1938

CSÁNKY, Dénes: A szepesi és sárosi táblaképfesteszet 1460-ig. Az emlékanyag lajstromával és képes bemutatásával. Budapest 1938, 50 s. + 22 obr.  

LIPTAK, Johann: Alchimisten, Gottsucher und Schätzgräber in der Zips. Kesmark 1938.

ŠPIRKO, Jozef: Starý kláštor minoritov v Levoči. In: Sborník Matice slovenskej 16 – 17, 1938 – 1939, s. 227-257. 

 

1937

CSÁNKY, Dénes: Szepeshelyi táblaképfestészet a XV. – XVI. században. In: Országos Magyar Szépművészeti Múzeum évkönyve 8, 1935-36. Budapest 1937, s. 3-100. 

CSÁNKY, Dénes: Tanulmányok a szepességi táblaképfesteszet XVI. század történetéből. In: Magyar Müveszét 1937, s. 338-348.   

ŠPIRKO, Jozef: Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša (1431 – 1462). Levoča 1937, 146 s.

ŠPIRKO, Jozef: Kostol sv. Kríža v Kežmarku. Kežmarok 1937. 16 s.

 

1936

ŠPIRKO, Jozef: Umeleckohistorické pamiatky na Spiši. I. diel: architektúra. Spišská Kapitula 1936, 202 s.  

 

1935

LIPTAK, Johann: Bilder aus der Zipser Vergangenheit : Urgeschichte und Besiedlung der Zips. Kesmark 1935, 174 s.

 

1934

FEKETE NAGY, Antal: A Szepesség területi és társadalmi kialakulása. Budapest 1934, 377 s.  

FEKETE NAGY, Antal: Bethlenfavi Thurzó-család eredete. In: Turul 48, 1934, s. 1-15. 

KAMPIS, Antal: Lőcsei Pál mester. In: Archeologiai Értésitő 1934, s. 66-96.   

KŐSZEGHY, Elemér (szerk.): Közlemények a Szepesség múltjából XVI. Levoča – Lőcse 1934, 28 s.

KŐSZEGHY, Elemér: A legrégibb Thurzó-sirkő. In: Közlemények a Szepesség múltjából XVI, Levoča – Lőcse 1934, s. 13-16.

KŐSZEGHY, Elemér: Szepesiek harcza Tatrában a havasföldi vajda fiával. . In: Közlemények a Szepesség múltjából XVI, Levoča – Lőcse 1934, s. 17-27.

LIPTAK, Johann: Die Germanenzeit in der Slowakei und in der Zips. Kesmark 1934.  

 

1933

GULYÁS, János: A podolini piarista kolégium története (1642 – 1710). Budapest 1933, 58 s.

FEKETE NAGY, Antal: A szepesi lándzás nemesség szabadságleveleinek sorsa. In: Emlékkönyv Károlyi Árpád születesi nyolcvanadik fordulójának üneppére. Budapest 1933, s. 153-162.

FÖRSTER, Rezső: A lőcsei fehér asszony történeti alakja. Budapest 1933.

KŐSZEGHY, Elemér: Bildnismalerei in der Zips. Katalog der Zipser Porträtaustelleung. Kesmarok – Kesmark 1933, 36 s. 

LIPTAK, Johann: Distriktual Lyceums A. B. in Kesmark. Kesmark 1933, 237 s.

 

1932

DÉNES, Franz: Das Pieninengebirge und die Zone der Karpathenklippen. Kežmarok 1932, 26 s.

GRESCHIK, V(iktor): Zipser Reise vor hundert Jahren. In: Mitteilungen aus Zipsens Vergangenheit XV, Levoča – Lőcse 1932,

KŐSZEGHY, Elemér (red.): Mitteilungen aus Zipsens Vergangenheit. Közlemények a Szepesség múltjából XV. Levoča – Lőcse 1932, 36 s.

PAJDUSSÁK, Máté: Perek a Szepességért. In: Mitteilungen aus Zipsens Vergangenheit XV, Levoča – Lőcse 1932. s. 9-17.

PROKERT, Heinz: Zur Geschichte der Leutschauer evangelischen Holzkirche. In: Mitteilungen aus Zipsens Vergangenheit XV, Levoča – Lőcse 1932, s. 1-8.

 

1930

KÖSZEGHY, Elemér: Die Denkmäler der Antoniter in Drautz (Zips). Kežmarok 1930, 31 s.

STANISLAV, Ján: Spiš, Poprad, Smižany. Bratislava 1930, 759-761.

SZELÉNYI, Ödön: A Szepesség a magyar irodalomban. In: Győző Mohr (szerk.): Emlékkönyv a Szepesi Szövetség 10 éves fennállása alkalmából. Budapest 1930, s. 180-193.

ŠEBOR, Vilém: Pamiatky mesta Levoče. Levoča 1930, 76 s.

1929

DIVÉKY, Adorján: A Lengyelországnak elzálogosított XVI szepesi város visszacsatolása 1770-ben. Budapest 1929, 199 s.

GRÉB, Gyula: Zu dem Namen „Zips“. In: Karpathenland 2, 1929, s. 121-130. 

LANGERÓWNA, Helena: System obronny v dolinie Dunajca vw XIV wieku. Kraków 1929, 50 s.

MELICH, János: Szepes és Poprád. In: Magyar Nyelv 1929, 34-46.

MOÓR, Elemér: Der Name Szepes-Zips. In: Karpathenland 1929, s. 145-149.

PAJDUŠŠÁK, Matúš: Krátky prehľad dejin Spišskej Novej Vsi. In: Krásy Slovenska 8, 1929, s. 156-170.

 

1928

DIVALD, Kornél: Lőcsei Pál mester és köre. In: Magyar Műveszet 1928, s. 742-760. 

LOISCH, Johann: Ernst Lindner. Budapest 1928.

 

1927

FAUSEL, Erich: Das Zipser Deutschtum. Jena 1927, 126 s. 

RAUBAL, Stanisław: Granica polityczna polsko-czechosłovacka. Warszawa 1927.

VENCKO, Ján: Dejiny štiavnického opátstva na Spiši. Ružomberok 1927, 357 s.

 

1926

GRÉB, Gyula: Szepesi németek nyelve és eredete. Budapest-Késmark 1926, 21 s.

HAJNÓCZY, Iván: A Hajnóczyák. Családtörténeti tanúlmány. In: Zprávy z minulosti Spiša XIV, Levoča 1926, s. 41-54.

HAJNÓCZY, R. József: Az első éjszaka joga. Jogtörténeti adalék. In: Zprávy z minulosti Spiša XIV, Levoča 1926, s. 55-57.  

HAJNÓCZY, R. Jozef (red.): Zprávy z minulosti Spiša. Közlemények Szepesség múltjából. Mitteilungen aus der Vergangenheit der Zips XIV. Levoča-Lőcse-Leutschau 1926, 104 s.

KROMPECHER, Ödön: A Krompecher család története. Budapest 1926, 26 s. 

LÁM, Frigyes: A gründlerek irodalma. Budapest 1926, 58 s.

LOISCH, János: Felsőszepesi költök. Budapest 1926.

MÁRIÁSSY, Tibor: A Comes szó jelentősége és a KMáriássy család. In: Zprávy z minulosti Spiša XIV, levoča 1926, s. 33-40.

PAJDUSSÁK, Mathäus: Schmögen, Sperndorf und Sans-Souci. Historische Skizze. In: Zprávy z minulosti Spiša XIV, Levoča 1926, s. 1-32.   

 

1925

HAJNÓCZI, R. József: Jókai Szepesben. Irodalomtörténeti rajz. Lőcse 1925. 

PAJDUŠŠÁK, Matúš: Čingov v Slovenskom raji. Levoča 1925.

POLNISCH, Artur: A Szepesség termelési tényezői. In: Közgazdaság-történeti tanulmány, Lőcse 1925.   

1924

DIVALD, Kornél: Felső-Magyarország gótikus szárnyásoltárai. In: Petrovics Elek (szerk.): Orságos Magyar Szépművészeti Múzeum évkönyve 3, 1921-23. Budapest 1924, s. 17-31.

PAJDUSSÁK, Matúš: Kláštorisko. Dejiny kláštora kartuziánskeho na Skale útočišťa. Levoča 1924.

 

1923

GRESCHIK, Viktor: Die Belagerung durch Emmerich  Tököly 1680. In: Zprávy z minulosti Spišskej župy XIII, Levoča 1923, s. 124-140.

HAJNÓCZY, R. József: Javorina hovátartozása. In: Zprávy z minulosti Spišskej župy XIII, Levoča 1923, s. 141-146.

HAJNÓCI, R. Josef (red.): Mitteilungen aus der Vergangenheit des Zipser Komitates. Zprávy z minulosti Spišskej župy. Közlemények Szepesvármegye multjából XIII. Leutschau-Levoča-Lőcse 1923, 160 s. 

MATTYASOVSZKY, Erzsébet: A szepesi németség nyelvjárasos műköltészete. In: Zprávy z minulosti Spišskej župy XIII, Levoča 1923, s. 5-62.

PAJDUSSÁK, Matúš: Markušovce. Nástin dejepisný. Márskusfalva. (Történeti esquisse.) In: Zprávy z munulosti Spišskej župy XIII, Levoča 1923, s. 63-107, 108-123.

PAJDUŠÁK, Matúš: Markušovce. Nástin dejepisný. Kežmarok 1923, 47 s.

 

1922

BRUCKNER, Győző: A késmarki ág. hitv. ev. kerületi párt fogóságainak története. Egyházjogyi  és művelődéstörténeti tanulmány. Sárospatak  1922.    

BRUCKNER, Győző: A reformáció és ellenreformáció története a Szepességben (1520-1745-ig.). Budapest 1922, 613 s.    

DOMANOVSZKY, Sándor: A szepesi városok árúmeggálító joga. Budapest 522 s.

GRÉB, Julius: Mundart und Herkunft der Zipser. Käsmark 1922, 29 s.

ZAKRZEWSKI, Kazimierz: Na kresach spisko-oravskich (Krótkie dzieje i opis geograficzny Spisza i Orawy). Lwów 1922, 54 s.    

 

1921

BRUCKNER, Viktor: Die vergangenheit der Zipser Sachsen. In: Mitteilungen aus der Vergangenheit des Zipser Komitates. Zprávy z minulosti Spišskej župy. Közlemények Szepes vármegye múltjából XII, Leutschau, Levoča, Lőcse 1921, s. 3-34.

DIVÉKY, Adorján: Dzieje przyłączenia miast spiskych do Węgier w roku 1770. Zamość 1921, 79 s.

HAJNÓCI, R. Josef (red.): Mitteilungen aus der Vergangenheit des Zipser Komitates. Zprávy z minulosti Spišskej župy. Közlemények Szepes vármegye múltjából XII, Leutschau, Levoča, Lőcse 1921, 108 s.

HAJNÓCI. R. József: Szepesvármegye nevei. In: Mitteilungen aus der Vergangenheit des Zipser Komitates. Zprávy z minulosti Spišskej župy. Közlemények Szepes vármegye múltjából XII, Leutschau, Levoča, Lőcse 1921, s. 45-62.

GÖRGEY, Albert: Görgey János 1639-1714. In: Mitteilungen aus der Vergangenheit des Zipser Komitates. Zprávy z minulosti Spišskej župy. Közlemények Szepes vármegye múltjából XII, Leutschau, Levoča, Lőcse 1921, s. 63-73. 

KEMÉNY, Lajos: A Szepesi Thurzó-család őseiről. Levéltári adatok. In: Mitteilungen aus der Vergangenheit des Zipser Komitates. Zprávy z minulosti Spišskej župy. Közlemények Szepes vármegye múltjából XII, Leutschau, Levoča, Lőcse 1921, s. 40-44.

KEMÉNY, Ludvik: O predkoch spišských Thurzovcov. Archívne dáta. In: Mitteilungen aus der Vergangenheit des Zipser Komitates. Zprávy z minulosti Spišskej župy. Közlemények Szepes vármegye múltjából XII, Leutschau, Levoča, Lőcse 1921, s. 35-39.

 

1920

DIVÉKY, Adorján: Újabb elmélet az 1494. évi lőcsei fejedelmi kongresszusról. In: Századok 1920, s. 371-379.  

1919

FÖRSTER, Rezső (szerk.): Közlemények Szepes vármegye múltjából XI. Lőcse 1919, č. 1-4, 48 s.

GRÉB, Gyula: Schmecks és Huschwai. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából XI, Lőcse 1919, č. 1-4, s. 1-26.

Toperczer Sámuel 1772 – 1823. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából XI, Lőcse 1919, č. 1-4, s. 27-41.

 

1918

FÖRSTER, Jenő: Egy korompai fiu török rabságban. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából X, Lőcse 1918, č. 2-4, s. 153-157.

FÖRSTER, Jenő (szerk.): Közlemények Szepes vármegye múltjából X. Lőcse 1918, č. 1-4, 160 s.

HAJNÓCI, R. József: A késmárki bíró lánya. Lőcsei korkép a XV. évszázad elejéről. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából X, Lőcse 1918, č. 2-4, s. 78-101.

HAJNÓCI, R. József: Drága idők Szepesben. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából X, Lőcse 1918, č. 1, s. 37-42.

IVÁNYI, Béla: A Grádeczi Horváth-Stansith család történetéhez. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából X, Lőcse 1918, č. 2-4, s. 102-143.

KEMÉNY, Lajos: Csáky-levelek Kassa sz. kir. város levéltárában. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából X, Lőcse 1918, č. 2-4, s. 144-151.

LÉDERER, Miksa: A lőcsei polgári osztályfa kiváltsága (jogtörténeti tanulmány). Lőcse 1918, 39 s.

MÁRIÁSSY, Ödön: Szemelvények Máriássy Farkas magánlevéltárából III. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából X, Lőcse 1918, č. 1, s. 32-36.

SCHMIDT, Gizella: Szepesi német népdalok és népies énekek. (Menhardról és Izsákfalvaról) I. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából X, Lőcse 1918, č. 1, s. 1-31, č. 2-4, s. 57-77.   

WIELAND, Aladár: A szepesi pórlázadás a cs. és kir. 60 sz. gyalogezred történetében. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából X, Lőcse 1918, č. 1, s. 43-47. 

 

1917

A lőcsei evangelikus egyházközség története. Lőcse 1917, 191 s.

IVÁNYI, Béla: A márkusfalvi Máriássy-család levéltára. 1243 – 1803. In: Förster, Jenő (szerk.): Közlemények Szepes vármegye múltjából IX, Lőcse 1917, č. 1-4, s. 1-176.

 

1916

BARGER, Guido: Bassó murányvári rablóvezérnek a kaposztafalvi hegyeken át vezetett egykori hadászati útjáról. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VIII, Lőcse 1916, č. 1-4, s. 62-67.

FÖRSTER, Jenő (szerk.): Közlemények Szepes vármegye múltjából VIII. Lőcse 1916, č. 1-4, 120 s.

FÖRSTER, Jenő: Szepes vármegyében kihirdetett cimeres nemeslevelek (1557 – 1711). In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VIII, Lőcse 1916, č. 1-4, s. 98-105.

GÖRGEY, Albert: A Görgeyek és reformáczió. A reformáczió 400 éves évfordulójára. Igló 1916, 96 s.

GÖRGEY, István: Görgey Arthur ifjúsága és fejlődése a forradalomig. Budapest 1916, 454 s.

GRÉB, Gyula: A kakaslomnici Várhegyről szóló monda és változatai. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VIII, Lőcse 1916, č. 1-4, s. 47-61.

IVÁNYI, Béla: Késmárk város lakói és azoknak vagyoni viszonyai 1542-ben. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VIII, Lőcse 1916, č. 1-4, s. 68-86.

IVÁNYI, Béla: Szepesiek felvétele a kassai polgárok közé a középkorban. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VIII, Lőcse 1916, č. 1-4, s. 106-109.   

MÁRIÁSSY, Ödön: Szemelvények Máriássy Farkas magánlevéltárából II. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VIII, Lőcse 1916, č. 1-4, s. 87-97. 

WEBER, Arthur: A szepesi nylvjárástanulmányozás története. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VIII, Lőcse 1916, č. 1-4, s. 1-46.

 

1915

FÖRSTER, Jenő: Közlemények Szepes vármegye múltjából VII. Lőcse 1915, č. 1-4, 160 s.

FÖRSTER, Jenő: Szepes vármegye a tatárjáras előtt. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VII, Lőcse 1915, č. 1, s. 1-15.

HAJNÓCI, R. József: Lőcse városa 1786-ban. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VII, Lőcse 1915, č. 1, s. 24-38.

KORPONAY, Kornél: Máriássy János osztálylevele (1738). In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VII, Lőcse 1915, č. 1, s. 39-41.

SZELÉNYI, Ödön: Régi nevelőintézetek a Szepességen. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VII, Lőcse 1915, č. 1, s. 16-23.

TAKÁCS, Sándor: Név- és tárgymutató a Közlemények Szepes vármegye múltjából I. –  VII. (1909 – 1915) évfolyamához. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VII, Lőcse 1915, č. 2-4, s. 49-160.

 

1914

BAL, Jeromos: Csáky István gróf végrendelete. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VI, Lőcse 1914, č. 3-4, s. 155-166.

BAL, Jeromos: Szepesvára története. In: A Szepesmegyei Történelmi Társulat évkönyve XIII, Lőcse 1914, s. 7-117.

BRUCKNER, Viktor: A szepesváraljai zsinat. Nyíregyháza 1914, 40 s.

BRUCKNER, Győző: Gróf Thököly Imre késmárki udvartartása. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VI, Lőcse 1914, č. 1-2, s. 1-30.

BRUCKNER, Győző: Oklevélgyüjtemény a Lengyelországnak elzálogositott szepesi városok levéltáraiból V. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VI, Lőcse 1914, č. 3-4, s. 140-145.

DIVÉKY, Adorján: Szemelvények Máriássy Farkas (1736? – 1795.) magán-levéltárából I. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VI, Lőcse 1914, č. 3-4, s. 167-173.

E. L.:  Petzval József mint humorista. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VI, Lőcse 1914, č. 3-4, s. 146-154.

FÖRSTER, Jenő (szerk.): A Szepesmegyei Történelmi Társulat évkönyve XIII. Lőcse 1914, 126 s.

FÖRSTER, Jenő (szerk.): Közlemények Szepes vármegye múltjából VI. Lőcse 1914, č. 1-4, s. 179 s.

FÖRSTER, Jenő: Szepesi nemesek más vármegyékben (1809). In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VI, Lőcse 1914, č. 1-2, s. 83-85.

GÖRGEI, Albert: Görgeyek a vármegye és haza szolgálatában. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VI, Lőcse 1914, č. 1-2, s. 86-88.

HAJNÓCI, Iván: A 300 éves lőcsei nyomda. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VI, Lőcse 1914, č. 1-2, s. 74-82.

LUKCSICS, Pál: Schwartner Márton élete és tudományos jelentősége. Veszprém 1914, 164 s. 

SZELÉNYI, Ödön: Genersich János 1761 – 1823. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából VI, Lőcse 1914, č. 1-2, s. 31-73, č. 3-4, s. 113-139.

1913

BAL, Jeromos – FÖRSTER, Jenő – KAUFMANN, Aurél (eds.): Hain Gáspár Lőcsei krónikája. Lőcse 1910 – 1913, 558 s.

BERWALDSZKY, Kálmán: Nemeslevelek a Szepesi kaptálan levéltárban. In: Turul 30, 1913, s. 136-137.

BRUCKNER, Győző: A Szepesség zsarolói a XVI. század első felében. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából V, Lőcse 1913, č. 1, s. 26-36.

BRUCKNER, Győző: Késmárk város statutuma 1691-ből. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából V, Lőcse 1913, č. 4, s. 250-255.

BRUCKNER, Győző: Oklevélgyüjtemény a Lengyelországnak elzálogositott szepesi városok levéltáraiból III – IV. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából V, Lőcse 1913, č. 2-3, s. 77-88, č. 4, s. 195-203.

DIVÉKY, Adorján: Az 1494. évi lőcsei fejedelem kongesszus. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából V, Lőcse 1913, č. 1, s. 7-25.

FÖRSTER, Jenő (szerk.): Közlemények Szepes vármegye múltjából V. Lőcse 1913, č. 1-4, 264 s.

FÖRSTER, Jenő: Nemességigazoló perek Szepes vármegye levéltárában IV – V. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából V, Lőcse 1913, č. 1, s. 37-46, č. 2-3, s. 156-161.

GRÉB, Gyula: A kakaslomniciak néhány vészes napja. In: In: Közlemények Szepes vármegye múltjából V, Lőcse 1913, č. 4, s. 186-194.

GRÉB, Gyula: A szepesi húnok. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából V, Lőcse 1913, č. 2-3, s. 67-76.

HELLEBRONTH, Kálmán ifj.:  A Wieland család leszarmazása. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából V, Lőcse 1913, č. 2-3, s. 153-156.

IVÁNYI, Béla: A 13 szepesi város állapota 1773-ban. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából V, Lőcse 1913, č. 2-3, s. 57-66.

IVÁNYI, Béla: Eperjes és Lőcse érintkezései a középkorban. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából V, Lőcse 1913, č. 1, s. 1-6.

IVÁNYI, Béla: Máriássy István végrendeléte 1515-ből. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából V, Lőcse 1913, č. 2-3, s. 162-166.

KRAY, István ifj.: A Kray család története és leszármazása. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából V, Lőcse 1913, č. 4, s. 234-249.

PAJDUSSÁK, Máté: IV. László egy adománylevele (1288). In: Közlemények Szepes vármegye múltjából V, Lőcse 1913, č. 4, s. 256-259.

PITKÓ, János: Szepesváralja ipartörténete a céhintezmény korában I – II. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából V, Lőcse 1913, č. 2-3, s. 89-152, č. 4, s. 205-233.

 

1912

BRUCKNER, Győző: A soltészség intezménye a Szepességen. In: Dolgozátok Békefi Remig egyetemi tanári működésének emlékére. Budapest 1912, s. 106-117. 

BRUCKNER, Győző: Oklevélgyüjtemény a Lengyelországnak elzálogositott szepesi városok levéltáraiból I-II. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából IV, Lőcse 1912, č. 1, s. 30-40, č. 2, s. 79-96, č. 3-4, s. 136-157. 

FÁBRY, Béla: Igazságszolgáltatás az elzálogositott XIII szepesi városban. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából IV, Lőcse 1912, č. 3-4, s. 165-208.

FÖRSTER, Jenő: Egy szepesi patricius-fiú naplója. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából IV, Lőcse 1912, č. 1, s. 1-13.

FÖRSTER, Jenő (szerk.): Közlemények Szepes vármegye múltjából IV. Lőcse 1912, č. 1-4, 241 s.

FÖRSTER, Jenő: Nemességigazoló perek Szepes vármegye levéltárában I – III. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából IV, Lőcse 1912, č. 1, s. 41-50, č. 2, s. 107-113, č. 3-4, 209-222.

FÖRSTER, Jenő: Szepesvára ingoságai 1638-ban. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából IV, Lőcse 1912, č. 3-4, s. 158-164.

FRIEDREICH, Endre: Adatok II. Rákóczi Ferenc podolini tartózkodasához. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából IV, Lőcse 1912, č. 3-4, s. 127-131. 

HRITZ, Lajos: Czelder Orbán kuruc brigadéros. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából IV, Lőcse 1912, č. 1, s. 20-29, č. 2, s. 97-106.

IVÁNYI, Béla: Könyvek és képek a Szepességen a XVI – XVII. században. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából IV, Lőcse 1912, č. 2, s. 69-78.  

KEMÉNY, Lajos: Szepesi oklevelek Kassa város levéltárában. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából IV, Lőcse 1912, č. 1, s. 14-19, č. 3-4, s. 132-135.

PAJDUSSÁK, Maté: Az igloi régi városi korház története. Igló 1912. 

 

1911

BAL, Jeromos: A lőcsei XV. Századbeli gobelin és Mátyás királyi oltára. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából III, Lőcse 1911, č. 2, s. 69-87.

BRUCKNER, Győző: A szepesi városok (XXIV?) szövetségének értelmezése. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából III, Lőcse 1911, č. 2, s. 88-97.

BRUCKNER, Győző: A szepesmegyei lövészcéhek élete. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából III, Lőcse 1911, č. 3, s. 146-173, č. 4, s. 202-235.

CSIZMADIA, Kálmán: A gölniczbányai kovácsiparról. In: Magyar Iparoktatás XVI – XVIII, 1911 – 1914, s. 502-510, 529-537, 133-138, 174-185.  

DIVÉKY, Adorján: Thurzó György pére egy krakói kereskedővel. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából III, Lőcse 1911, č. 2, s. 98-102. 

DIVÉKY, Adorján et alii: Krakói tanulmányok. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából III, Lőcse 1911, č. 1, s. 1-28.  

FÖRSTER, Jenő (szerk.): Közlemények Szepes vármegye múltjából III. Lőcse 1911, č. 1-4, 252 s.

FÖRSTER, Jenő: Szepesvármegyei mágnások összeírása 1751-ből. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából III, Lőcse 1911, č. 4, s. 236-238.

HAJNÓCI, Iván: A céhek életéből. XV. és XVI. századi céhszábalyok. Budapest 1911, 47 s.   

IVÁNYI, Béla: A csépánfalvi Thőke család a XVI – XVII. században. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából III, Lőcse 1911, č. 2, s. 103-116. 

IVÁNYI, Béla: A lőcsei „Krisztus Teste“ testverület jegyzőkönyve. 1431 – 1584. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából III, Lőcse 1911, č. 3, s. 129-145, č. 4, s. 193-201.

IVÁNYI, Béla: Lőcse küzdelme a Zápolyai-pártiákkal 1532-ben. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából III, Lőcse 1911, č. 1, s. 29-41.

IVÁNYI, Béla: Szepesvármegye nemességének öosszeirása a Rákóczy szabadságharc után. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából III, Lőcse 1911, č. 3, s. 174-179. 

TAKÁCS, Sándor: Adatok a szepesi posta történetéhez a XVIII században. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából III, Lőcse 1911, č. 1, s. 42-52.

 

1910

BAL, Jeromos: A lőcsei minorita templom. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából II, Lőcse 1910, č. 3, s. 152-163.

BAL, Jeromos: Mikép szerezte meg Szepesvárat a Csáky család? In: Közlemények Szepes vármegye múltjából II, Lőcse 1910, č. 1, s. 24-37.

BAL, Jeromos: Szepes vármegye főispánjai kinevezésének legrégig okirata (1638).  In: Közlemények Szepes vármegye múltjából II, Lőcse 1910, č. 2, s. 86-90.

BRUCKNER, Győző: Igló kir. korona- és bányavárosának képe a magyar koronához való visszacsatolása idejéből. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából II, Lőcse 1910, č. 3, s. 141-151, č. 4, s. 205-2015.  

BRUCKNER, Győző: Kuruc mozgalmak Késmárkon különös tekintettel az 1709-iki ostroma. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából II, Lőcse 1910, č. 1, s. 1-19.

FÖRSTER, Jenő: A Kezmárszky család leszármazása. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából II, Lőcse 1910, č. 4, s. 237-241.

FÖRSTER, Jenő: Cimeres nemeslevelek Szepes vármegye levéltárában. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából II, Lőcse 1910, č. 1, s. 38-49.

FÖRSTER, Jenő (szerk.): Közlemények Szepes vármegye múltjából II. Lőcse 1910, č. 1-4, 256 s.

FÖRSTER, Jenő: Szentmiklóssy Godofréd önéletrajza. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából II, Lőcse 1910, č. 2, s. 94-115.

FRIEDREICH, Endre: II. Rákóczi Ferenc és a podolini piaristák. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából II, Lőcse 1910, č. 2, s. 69-85.

HAJNÓCI, R. József: A Csákyák a Magyar Törvénytárban. Közlemények Szepes vármegye múltjából II, Lőcse 1910, č. 4, s. 230-237.

IVÁNYI, Béla: Lőcsei levelek 1527 – 1528. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából II, Lőcse 1910, č. 3, s. 129-140.

IVÁNYI, Béla: Lőcsei vonatkozású müvelődéstörténeti adatok a középkorból. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából II, Lőcse 1910, č. 1, s. 20-23.

LÁM, Frigyes: Szepesi vonatkozások Pyrker János László epikus műveiben. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából II, Lőcse 1910, č. 2, s. 91-93.

REXA, Dezső: Tizenkét ismeretlen lőcsei nyomtatvány. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából II, Lőcse 1910, č. 4, s. 216-229.

VENCZKÓ, János: Az 1831. évi kolerajárvány a Szepességen. (A mindszenti parastmozgalmak). In: Közlemények Szepes vármegye múltjából II, Lőcse 1910, č. 4, s. 193-204.

1909

BAL, Jeromos: Lőcse adózása a mohácsi vész idején. (A templomi kincsek elkallódása). In: Közlemények Szepes vármegye múltjából I, Lőcse 1909, č. 1, s. 3-8.

BAL, Jeromos: Lublóvár történetéből. In: A Szepesmegyei Történelmi Társulat évkönyve XII, Lőcse 1909, s. 36-47.

BRUCKNER, Győző: Késmárk és a Thököly család. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából I, Lőcse 1909, č. 1, s. 8-25, č. 2, s. 71-87, č. 3, s. 146-157, č. 4, s. 202-223.  

DIVÉKY, Adorján: Szepességi tanulók a krakkói egyetemen (1400-1550). In: Közlemények Szepes vármegye múltjából I, Lőcse 1909, č. 2, s. 88-98.

FÖRSTER, Jenő: A szepesi nemes hadak felkelése 1809-ben. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából I, Lőcse 1909, č. 4, s. 193-223.

FÖRSTER, Jenő (szerk.): Közlemények Szepes vármegye múltjából I. Lőcse 1909, č. 1-4, 256 s.

FÖRSTER, Jenő: Szepes vármegye nemes családjainak összeírásai. I. Az 1591 – 1595. évi nemesi összeírasai. II. Az 1754 – 55. évi országos nemesi összeírásai. III. Az 1835. évi összeírásai. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából I, Lőcse 1909, č. 1, s. 43-47, č. 2, s. 105-112, č. 3, s. 170-175.   

GÖRGEY, Albert: A Toporci és Görgői Görgey nemzetség és a Svábóci és Tótfalvi Svaby nemzetség történetéből. Igló 1909, 389 s.

FRIEDREICH, Endre: A podolini piarista kolégium a XVII században. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából I, Lőcse 1909, č. 3, s. 129-145.

HAJNÓCI, Iván: A lőcsei fehérasszony a történelemben. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából I, Lőcse 1909, č. 1, s. 37-42. 

HAJNÓCI, R. József: Az első Lőcsei Kalendáriom Krónikája. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából I, Lőcse 1909, č. 1, s. 37-42, č. 2, s. 99-104.

IVÁNYI, Béla: Lőcse városának lakói és azaknak vagyonossága 1542-ben. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából I, Lőcse 1909, č. 3, s. 159-169, č. 4, s. 224-242.

IVÁNYI, Béla: Lőcsei vonatkozású müvelődéstörténeti adatok a középkorból. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából I, Lőcse 1909, č. 2, s. 65-70.

KALMÁR, Elek (szerk.): A Szepesmegyei Történelmi Társulat évkönyve XII. Lőcse 1909, 130 s.

PAJDUSSÁK, Máté: Szepesvármegye középkori ércöntvényei és azok mesterei. In:  A Szepesmegyei Történelmi Társulat évkönyve XII, Lőcse 1909, s. 65-101.

POSEWITZ, Tivadar: A Szepesi középhegység. Budapest 1909, 177 s.

TELÉRY, Gyula (ed.): Igló könyve. A „Szepesi lapok“ huszonötéves fenn-állásának emlékére. Igló 1909, 307 s.  

TERSZTYÁNSZKY,  Dezső: A Szápolyai család eredeteről. In: Turul 27, 1909, s. 18-19. 

THALY, Kálmán: A lőcsei fehér asszony. In: Századok 1909, s. 449-471.

ZACHOROWSKI, Stanisław: Węgierskie i polskie osadnictwo Spiżu do połowy XIV wieku. Kraków 1909, 93 s.

 

1908

GÖRGEY, Albert: A toporci és görgői Görgey család nemzetség történetéből. Igló 1908, 144 s.

SZONTÁGH, Al.: Geschichte der ev. Kirchengemeinde A. C. zu Szepesváralja. Lőcse 1908, 161 s.

WEBER, Sámuel: A késmárki vértanúk. Eperjesen 1908, 24 s. 

WEBER, Samu (ed.): Supplementum III. Analectorum terrae Scepusiensis. III. potlék Szepes megye okiratárhoz. In: Kalmár, Elek (szerk.): A Szepesmegyei Történelmi Társulat évkönyve XI, Lőcse 1908, 374 s.

 

1907

DIVALD, Kornél: Szepesvármegye műveszeti emlékei I – III. Budapest 1905 – 1907, 87, 115, 104 s.

WEBER, Samuel: Andreas Jonas Czirbesz, ein Bahnbrecher in der Tatra.  In: Jahrbuch des Ungarischen Karpatenverein XXXIV/1907, s. 49-60.

WEBER, Samu: Az ellenreformáció a Szepességen: In: Protestáns Szemle 1907, s. 583-588, 645-650.

 

1906

PAJDUŠÁK, Matúš: Krátky prehľad dejín r. k. vikariátu nachodiaceho sa pod patronátom kr. kor. a baňského mesta Iglova. Igló 1906, 48 s.

WEBER, Samuel: Zur Geschichte des Ev. Frauenvereins in Szepesbéla. Budapest 1906, 17 s.

WEBER, S(amuel): Dr. Samuel Genersich. In: Jahrbuch des Ungarischen Karpatenverein XXXIII/1906, s. 56-67.

 

1905

NYÁRY, Albert: Az Iglói csizmadiák és gombkötők. In: A Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának értesítője. 1905, s. 120-137. 

SZMOLLÉNY, Nándor: Egymást a lőcsei fehér asszonyról. Szeged 1905.     

WEBER, S(amu): A Buchholtz-család a turisztika s a természettudományok szolgálatában. In: A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve XXXII/1905, s. 11-19.

WEBER, Samu: Újabb adalékok Szepes megye történetéhez. Budapest 1905,  144 s.

WERTNER, Mór: A Bethlenfalvi Thurzó család története. In: Turul 23, 1905, s. 1-16.

 

1904

GÖRGEY, István id.: A Görgey nemzetség története. In: Századok 1904, s. 25-46, 136-161.

HAJNÓCI, R. József (szerk.): A Szepesmegyei Történelmi Társulat évkönyve X, 1902-1903, Lőcse 1904, 483 s.

HAJNÓCI, R. József: Lőcse szabad királyi város levéltárának tartalom jegyzéke II. In:  A Szepesmegyei Történelmi Társulat évkönyve X, 1902-1903, Lőcse 1904, s. 193-471.

HRADSZKY, Josephus: Additamenta ad Initia, progressus ac praesens status Capituli ad sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio collegiati. Szepesváralja 1903 – 1904, 847 s.

LEHOCZKY, Tivadar: A Primóczi Szentmiklóssy család. In: Turul 22, 1904, s. 119-130.

WEBER, Rudolf (ed.): Historischer Geschlechtsbericht (Familienchronik) von Georg Buchholtz den Älteren, nebst einem Auszuge aus dem Tagebuche seines Sohnes Jakob Buchholtz. Budapest 1904, 432 s.

 

1903

BERZEVICZY, Edmund: A Berzeviczy család cimere. In: Turul 21, 1903, s. 75-82.

BERZEVICZY, Egyed: Nehány adat Berzeviczy Mártonról. In: Századok 1903, s. 564-566.

HAJNÓCI, R. József: A szepesi bányavárosok története. In: A Szepesmegyei Történelmi Társulat millenniumi kiadványai, Lőcse 1903, s. 3-106.   

TIRTS, Rezső id.: 1848 – 49-iki élményeim különös tekintettel a Cornides-féle szepesi guerilla-vádászok szereplésére a szabadságharcban. Késmárk 1903, 120 s.  

 

1902

GAAL, Jenő: Berzeviczy Gergely élete és művei. Budapest 1902. 224 + 319 s.

WRÓBLEWSKI, Stanisław: Spór Galicyi i Węgier o Morskie Oko. Kraków 1902,  22 s.

 

1901

HAJNÓCI, R. József (szerk.): A Szepesmegyei Történelmi Társulat évkönyve IX. 1896-1901, Lőcse 1901, 210 s.

HAJNÓCI, R. József: Lőcse szabad királyi város levéltárának tartalom jegyzéke. In:  A Szepesmegyei Történelmi Társulat évkönyve IX, Lőcse 1901, s. 3-192.  

HRADSZKY, Josephus: Initia, progressus ac praesens status Capituli ad sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio collegiati. Szepesváraljae 1901, 691 s.

SVÁBY, Frigyes: A Szepesség lakosságának szociológiai viszonyai a XVIII és XIX században. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ milleniumi kiadványai VI, Lőcse 1901, 116 s.   

WEBER, Samuel: Ehrenhalle verdienstvoller Zipser des XIX. Jahrhunderts 1800 – 1900. Igló 1901, 483 s.

 

1900

WEBER, Samu: Ötödik municipium a Szepességen. In: Századok XXXIV/1900, s. 421-433.

1899

PIRHALLA, Márton: A Szepesi prépostság vázlatos története. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ milleniumi kiadványai IV, Lőcse 1899,  585 s.

WEBER, Samu: A gyógyaszat első nyomai a Szepességben. In: A szepesi orvos- és gyógyszerészegylet évkönyve az 1898 egyleti évre. Késmárk 1899. 

 

1898

POSEWITZ, Theodor: Reisehandbuch durch Zipsen, Hohe Tátra und Zipser Mittelgebirge. Budapest 1898, 336 s

STEINHAUSZ, László: Lőcse szabad királyi város székháza. Budapest 1898.

 

1897

DEMKÓ, Kálmán: Lőcse története 1. Jog-mü, és művelödéstörténet rész. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ milleniumi kiadványai V, Lőcse 1897, 519 s.

SVÁBY, Frigyes (szerk.): A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve VIII. 1896, Lőcse 1897, 28 s.

WEBER, Samu: Elpusztult helységek a Szepességen. In: Századok XXXI/1897, s. 414-422.

WEBER, Samu: Szepességi írók az ellenreformatioig. In: Protestans Szemle 1897, s. 592-606.  

 

1896

DEMKÓ, Kálmán: A lőcsei egykori ág. év. gymnázium és a jelenlegi m. kir. állami főrealiskola története. Lőcse 1896, 175 s. 

DEMKÓ, Kálmán: A szepesi szászok ősi jogélete. Lőcse 1896, 143 s.   

KOLLÁNYI, Ferencz: A Késmarki Frey család. In: Turul 14, 1896, s. 41-43.

KUBINYI, Miklós: A Várady-Szákmáry család nemzedékrendje. In: Turul 1896, s. 85-92, 110-121.

MÜNNICH, Sándor: Igló királyi korona-és bányaváros története. Igló 1896, 620 s.

PÁKH, Károly: Az Iglói ág. hitv. ev. fögymnasium könyvtárának czímjegyzéke. Igló 1896, 302 s.

WEBER, Samu: Grádeczi Stansith Horváth Gergely és családja. Késmark 1896, 149 s.

WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Leibitz mit Bezug auf die Vergangenheit Zipsens und Ungarns. Kesmark 1896, 270 s.   

 

1895

DEMKÓ, Kálmán (szerk.): A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ milleniumi kiadványai I. Lőcse 1895, 284 s.

HRADSZKY, József: A XXIV királyi plébános testvérülete (XXIV regalium plebanorum fraternitas) és a reformáczió a Szepességen. Miszkolcz 1895, 382 s.

HRADSZKY, József: A szepesi „Tíz- lándsások széke“ vagy a „Kisvármegye“ története. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ milleniumi kiadványai III“, Lőcse 1895, 226 s.

LEHOCZKY, Tivadar: Négyszázados határvillongás a Szepességben. In: Századok 1895, s. 648-655.

MIŠÍK, Štefan: Kostol a fara v Hnilci. Turčiansky Sv. Martin 1895, 29 s.

MÜNNICH, Adolf: A felsömagyarországi bányapolgárság története. Igló 1895, 127 s.

MÜNNICH, Adolf: Geschichte der Oberungarischen Waldbürgerschaft. Igló 1895, 127 s.

MÜNNICH, Sándor: A Szepesség őskora. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ milleniumi kiadványai I, Lőcse 1895, s. 177-255.

SVÁBY, Frigyes: A Lengyelországnak elzálogosított 13 szepesi város története. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ milleniumi kiadványai II, Lőcse 1895, 344 s.

WEBER, Samu: Szepesvármegye történelmi irodalmának bibliographiája. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ milleniumi kiadványai I, Lőcse 1895, s. 63-176. Predslov, vecný register a záverečné poznámky napísal K. Demkó. 

 

1894

ACSÁDY, Ignác: Két pénzügy-történelmi tanulmány. 1. A pozsonyi és szepesi kamarák 1565 – 1604. 2. A jobbágyadózás 1564 – 76-ban. Budapest 1894, 238 s.  

WEBER, Samuel: Arak a Szepességben, 1419 – 1848. In: Történelmi Tár 1894, s. 729-738.

 

1893

MYSKOVZKY, Viktor: A toporci templon Szepesmegyében. In: Archeológiai Értesítő 1893, s. 239-249. 

 

1892

DEMKÓ, Kálmán (szerk.): A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve VII. Lőcse 1892, 66 s.

DEMKÓ, Kálmán: A Szepesszombati krónika. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve VII, Lőcse 1892, s. 1-49.

WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Bela. Beitrag zu Zipser und vaterländischen Geschichtsforschung. Igó 1892, 438 s.

WEBER, Samu: Id. Buchholtz György és kora. 1643 – 1724. Budapest 1892, 53 s.

WEBER, Samu: Id. Buchholtz György és kora. 1643 – 1724. In: Protestáns Szemle 1892, s. 378-397, 546-576.

 

1891

CSOMA, József: Schwabowszky György sírköve. In: Turul 9, 1891, s. 45-46.

DEMKÓ, Kálmán: A szepesi jog. Budapest 1891, 42 s.

DEMKÓ, Kálmán (szerk.): A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ milleniumi kiadványai VI. Lőcse 1891, 172 s.

DEMKÓ, Kálmán (ed.): A Szepesszombati krónika. Lőcse 1891, 38 s. 

GARÁDY (= Fabó András): Türk Dániel naplója. In: Századok 1891, roč. 5, s. 12-30.

KOMPANYIK, Coelestin: A Sz. Jakabról címzett lőcsei plébánia templom rövid leírása. Lőcse 1891.

PIRHALLA, Márton: A szepesi vázlatos története III. időszak. Lőcse 1891, s. 3-139.

SVÁBY, Frigyes: A kőrösszégi adorján gr. Csáky család genealógijája. In: Turul 1891, s. 35-38. 

WEBER, Samu: Podolin város története. Budapest 1891, 52 s.

 

1890

DEMKÓ, Kálmán: A felső magyarországi városok életéből a XV – XVII században. Budapest 1890, 290 s.

 

1889

DEMKÓ, Kálmán (szerk.): A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve V. Lőcse 1889, 193 s.

DEMKÓ, Kálmán: Szepesvármeye városi levéltárai. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve V, Lőcse 1889, s. 105-142.

KUPETZ, Lycurg: A nemesek iskolai, vagy az úgynevezett magnási iskolák a Szepességen. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve V, Lőcse 1889, s. 143-158. 

SCHMAUK, Michael (ed.): Supplementum Analectorum terrae Scepusiensis II. Szepesváraljae 1889, 547 s.

SVÁBY, Frigyes: A régi vármegye. Vázlatok Szepes vármegye levéltárából. Lőcse 1889, s. 1-104.

 

1888

DEÁK, Farkas: Egy magyar főúr a XVII. Században. Gróf Csáky István életrajza. Budapest 1888, 350 s. 

DEMKÓ, Kálmán (szerk.): A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve IV. Lőcse 1888, 224 s.

DEMKÓ, Kálmán – ROTH, Samu – SVÁBY, Frigyes (szerk.): Szepesi emlékkönyv… Szepesváraja 1888, 481 s.

HRADSZKY, József: Szepesvármegye a mohácsi vész előtt. Szepesváralján 1888, s. 116 s.

HRADSZKY, József: Szepesvármegye a mohácsi vesz előtt. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve IV, Lőcse 1888, s. 1-97.

KRAY, Miksa: Krajovai és topolyai Baró Kray Pál táborszernagy. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve IV, Lőcse 1888, s. 200-212.

PIRHALLA, Márton: A szepesi prépostság vázlatos története az alapítástól a valasi foradalomig. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve IV, Lőcse 1888, s. 98-155.

VAJDOVSZKY, János: A Szepesvármeyei középkori egyházi műemlékek jellemzéséhez. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve IV, Lőcse 1888, s. 178-199.

WEBER, Samu: A XVI szepesi város az elzálogosítás ideje alatt 1414 – 1772. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve IV, Lőcse 1888, s. 156-177.    

 

1887

BABURA, László: Adatok Hetesi Pethe Márton kalocsai érsek, szepesi prépost (1587 – 1605) éléthez. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve III, Lőcse 1887, s. 84-96.

BABURA, László: Palocsa vára. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve III, Lőcse 1887, s. 41-58.

DEMKÓ, Kálmán (szerk.):  A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve III, Lőcse 1887, 128 s.

DEMKÓ, Kálmán: Limitáciok, 1618 – 1713. In: Töreténelmi Tár 1887, s. 391-394, 608-619, 794-799.

HRADSZKY, József: Szepesmegye helységnevei (pokračovanie štúdie). In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve III, Lőcse 1887, s. 1-40.

KOMÁROMY, András: Thurzó Mária végrendeléte és Beniczky Péter a költő. In: Századok 1887, s. 217-234, 321-347. 

SCHRETER, Karl: Kurzgefaste Geschichte der evangelischen Gemeinde A. C. zu Szepesolaszi. Késmárk 1887.

SVÁBY, Frigyes: Szepesvármegye nemessége. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve III, Lőcse 1887, s. 69-83.

WEBER, Samu: 1703 – 4 -ik évi hadieseményék a szepesi városok területén. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve III, Lőcse 1887, s. 59-68.

 

1886

DEMKÓ, Kálmán (szerk.): A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve II, Lőcse 1886, 136 s.

HRADSZKY, József: Szepesmegye helységnevei. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve II, Lőcse 1886, s. 79-122.

MEDNYÁNSZKY, Dénes: A telvanai báró Giovanelli család felsőmagyarországi ága. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve II, Lőcse 1886, s. 47-56.

TÓTH, Gy Elek: Vörös Kolostor (Claustrum montis coronae). In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve II, Lőcse 1886, s. 56-78.

VAJDOVSZKY, János: A lőcsei szent-Jakab templom szentély – falfestményeinek értelmezése. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve II, Lőcse 1886, s. 29-46.

WEBER, Samu: A lubló vár. In: Századok 1886, s. 141-156.

WEBER, Samu: A szepesi szászok igazsagszolgáltatásaról. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve II. Lőcse 1886, s. 123-131.

 

1885

Adatok a szepességi egyházak történetéhez. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve I, Lőcse 1885, s. 100-109.

BABURA, László: Wagner Károly. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve I, Lőcse 1885, s. 39-48.

DEMKÓ, Kálmán (szerk.): A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve I, Lőcse 1885, 121 s.

DEMKÓ, Kálmán: Repertoriuma a Szepesség történetére vonatkozólag szetszortán megjelent dolgozatoknak. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve I, Lőcse 1885, s. 83-100.

HORVÁTH, Viktor: Szent Márton püspökről czimet Szepesi Székesegyház. Lőcse 1885, 69 s.

HRADSZKY, József: Marczel- vár és Markus-vár. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve I, Lőcse 1885, s. 63-83.

MÜNNICH, Sándor: A késmarki húnok (Történelmi helyreigazitás). In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve I, Lőcse 1885, s. 54-62.

WEBER, Samu: Béla város vásarai történeti fejlődesükben. In: A „Szepesmegyei Történelmi Társulat“ évkönyve I, Lőcse 1885, s. 48-53. 

WEBER, Samuel: Bilder aus der Kirchengeschichte. Igló 1885, 82 s.

WEBER, Samuel: Monographie der evangelischen Gemeinde A. Conf. Béla. Kesmark 1885, 274 s.

 

1884

BOLEMAN, István: A Fürdűtan Kézikönyve. Igló 1884, 304 s.

HRADSZKY, József: Szepesvár és környéke. Igló 1884, 130 s.

HRADSKY, József: Vándorlások a Szepességen. Szepesvár és környéke. Igló 1884, 131 s.  

 

1883

DEMKÓ, Kálmán: Lőcse a Bocskay-félkelésben. In: Századok 1883, s. 844-856. 

MEDNYÁNSZKY, Dénes: A telvanai báró Giovanelli család felsőmagyarországi ága. In: Turul 1, 1883, 3. zoš., s. 145-147.

WÜNSCHENDORFER, Károly: Tátrafüred a múltban és jelenben. In: A Magyarországi Karpát Egyesület évkönyve X, 1883, č. 1, s.   

 

1882

DEMKÓ, Kálmán: Hain Gáspár és krónikája. In: Századok 1882, s. 133-143, 223-235.

DEMKÓ, Kálmán: Polgári családélet és háztartás Lőcsen a XVI. és XVII. században. In: Album a lőcsei főreáliskolai tápintézet alaptőkéje javára…, Lőcse 1882, s. 17-94. 

 

1881

BARABÁS, Samu: A Thurzók levéltárczájából. In: Történelmi Tár 1881, s. 706-726.

BARABÁS, Samu: Thurzó Imre Wittenbergben. In: Századok 1881, s. 149-153.

HAMPEL, József: A Drugethék őseiről. In: Századok 1881, s. 133-145, 205-213. 

 

1880

DEMKÓ, Kálmán: Egy rendőri szabályzat a XVII. század végéről. In: Századok 1880, s. 829-834.  

WEBER, Samuel: Einiges aus Geschichte Bela´s. Kaschau 1880, 15 s.

WEBER, Samuel: Zipser Geschichts- und Zeitbilder. Ein Beitrag zur vaterländischen Geschichte. Leutschau 1880, 392 s.

1878

HENSZLMANN, Imre: Lőcsenek régiségei. Budapest 1878, 164 s.

KÁROLYI, Árpád: Thököly Sebestyén megszerzi Késmarkot. In: Századok 1878, s. 68-77, 169-182, 267-278.   

KRONES, Franz Xaver: Zur Geschichte des deutschen Volksthumim Karpatenlande mit besonderer Rücksicht auf die Zips und ihr nachbargebiet. Graz 1878. 34 s.  

 

1876

LEHOCZKY, Tivadar: Adat Zrínyi Ilona és Thököly Imre házaságakhoz. In: Századok 1876, s. 750-753. 

 

1875

DEÁK, Farkas: Gróf Csáky Ferencz az első házáságaról 1650 – 1653. In: Századok 1875, s. 293-310.   

 

1874

HÝROŠ, Štefan: Rodopis a rodostrom Zápoľských. In: Letopis Matice slovenskej 11, 1874, č. 2, s. 1-15.

KOLBENHEYER, Karl: A Tátra-irodalom történetéhez. Zur Geschichte der Tatraforschungen. In: Magyarországi Kárpát Egyesület 1. évkönyve. Kassa – Késmárk 1874, s. 46-60. (Maďarský preklad Frigyes Flittner).   

VAJDOVSZKY, János: Árva, Liptó és Szepes vármegében letezö emlékszerű templomok lastroma. In: Archeológiai Ertésitő 1874, s. 150-157, 178-184.

 

1873

SVÁBY, Frigyes: Csáky Benedek végrendelete, magyar nelvén, 1490 évből. In: Századok 1973, s. 648-649.

 

1872

RUPP, Jakab: Magyarországi helyrajzi története, fő tekintetel az egyhízi intezékre…Püspökmegyek szerint rendezve 2. A Szepesi püspökmegye. Budapest 1872, s. 151-231.

 

1871

(GARÁDY): Türk Dániel naplója. In: Századok 1871, s. 12-30.

 

1865

MERKLAS, Wenzel: Das Zipser Haus. In: Mittheilungen K K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale X. Wien 1865, s. 151-168.

MORAWSKI, Szczęszny: Sądeczyzna za Jagiellonow z miasty spiskiemi i księstwiem oświęcimskiem II. Kraków 1865, 423 s.

 

1864

IPOLYI, Arnol: A középkori magyar festészet emlékeiből. A szepesváraljai XIV. századi falfestmény. Pest 1864.    

JANOTA, Eugeniusz: Zapiski o zaludnieniu dolin Dunajca i Popradu na Spiżu. Przyczynek do monografii Tatr. In: Rocznik Towarzystwa Krakowskiego 9, 1864, s. 69-146.

SZONTÁGH, Dániel: Iglói és zabari Szontágh nemzetség származasi története. Pest 1864, 216 s.  

 

1863

MORAWSKI, Szczęszny: Sądeczyzna I. Kraków 1863, 249 s. 

 

1861

MERKLAS, Wenzel: Die Zipser Kathedrale bei Kirchdrauf. In: Mittheilungen K K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale VI, Wien 1861, č. 8, s. 200-211.

 

1858

MERKLAS, Wenzel: Die katholische Pfarrkirche St. Jakob zu Leutschau. In: Mittheilungen K K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale III. Wien 1858, č. 2, s. 41-43.  

1834

KUTSMA, Andreas: Revolutio rusticana per terras Scepusii. Leutschoviae 1834, 64 s.

 

1832

MELTZER, Jakob: Biographien berühmter Zipser. Kaschau 1832, 340 s.

 

1821

MELCZER, Jakab: Geographiai, historiai, statisticai tudósítások Szepesvármegyéből. In: Tudományos Gyüjtemény 1818, XI. s. 3-32; XII. s. 3-25.

 

1818

MELCZER, Jakab: Geographiai, historiai, statisticai tudósítások Szepesvármegyéből. In: Tudományos Gyüjtemény 1818, XI. s. 3-32; XII. s. 3-25.

 

1815

SCHWARTNER, Martinus: De scultetiis per Hungariam quondam obviis. Budae 1815, 202 s.

 

1806

MELTZER, Jakob: Der ungarische Zipser Sachse. Leipzig 1806, 112 s. 

 

1804

GENERSICH, Christian: Merkwürdigkeiten der königlichen Freystadt Késmark in Oberungarn am Fusse der Carpathen II. Leutschau 1804, 470 s. 

GENERSICH, Christian: Merkwürdigkeiten der königlichen Freystadt Késmark in Oberungarn am Fusse der Carpathen I. Caschau 1804, 636 s.

 

1803

KAYSER, Michael: Compendium historiae familiae Máriássy de Markusfalva. Posonii 1803, 44  s.

 

1802

BÁRDOSY, Joannes (ed.): Supplementum Analectorum terrae Scepusiensis. Leutschoviae 1802, 460 s.

BÁRDOSY, Joannes (ed.): Moldavensis vel Szepsiensis Decimae Indagatio est proxima terrae Scepusiensis. Posonii 1802, 192 s.

1778

WAGNER, Carolus (ed.): Analecta Scepusii sacri et profani III. Posonii et Cassoviae 1778, 273 s.

WAGNER, Carolus : Analecta Scepusii sacri et profani IV. Posonii et Cassoviae 1778, 225 s.

 

1774

WAGNER,  Carolus (ed.): Analecta Scepusii sacri et profani I. Viennae 1774, 483 s.

WAGNER,  Carolus (ed.): Analecta Scepusii sacri et profani II. Viennae 1774, 377 s.

 

1723

BELIUS, Mathias: Historiae Comitatus Scepusiensis. In: Mathias Belius: Hungariae antiquae et novae prodromus…, Norimbergae 1723, s. 69-124.

 

1641

FRÖLICH, David: Der Uralte Deutsch-Ungarische Zipserische und Siebenbürgische Landsmann. Leutschau 1641, 44 s.

Text  |  Informácia: Vložte prosím nejaký obsah do textovej oblasti v elemente Text.
error: Content is protected !!