Cena Ivana Chalupeckého

Členovia výboru Spišského dejepisného spolku  na svojich zasadnutiach v rokoch 2021 a 2022, z úcty k dlhoročnému predsedovi a čestnému predsedovi spolku, pripravili návrh  Štatútu Ceny Ivana Chalupeckého. Cena je určená tým odborníkom z oblasti histórie, archeológie, etnografie a umenovedy, ktorí sa pričinili svojimi publikovanými výskumami o významné objavy a vynikajúce poznatky z minulosti Spiša, alebo sa dlhodobo zaslúžili svojimi dielami o trvalý prínos pre spišskú historiografiu.  Jej hlavným zmyslom je teda sústavné zvyšovanie odbornej úrovne historického bádania o Spiši. Bude udeľovaná výborom Spišského dejepisného spolku každé tri roky. Cena nie je spojená s finančnou odmenou. Jej laureáti získajú predovšetkým diplom a medailu. Štatút bol schválený valným zhromaždením členov Spišského dejepisného spolku konanom 11. júna 2022 v Červenom Kláštore-Smerdžonke, kedy nadobudol aj platnosť. Stalo sa tak symbolicky v roku nedožitých 90. narodenín Ivana Chalupeckého.        

foto: Rastislav Sanitrik

LAUREÁTI CENY IVANA CHALUPECKÉHO

2022

doc. PhDr. Jozef Sulaček, CSc. (*10. 1. 1931 Nová Dedina     †12. 2. 2023 Košice)

za dlhoročné zásluhy a trvalý prínos pre spišskú historiografiu

foto: Karol Sudor, Denník N.

     Historik, knihovník, bibliograf.

     Študoval na gymnáziu v Leviciach a následne na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor dejepis – slovenský jazyk. V rokoch 1959 – 1970 vyučoval na Technickej univerzite v Košiciach. Od roku 1959 sa tak stali jeho celoživotným domovom Košice. S manželkou Annou mal dvoch synov. Po roku 1970 musel miesto na univerzite z politických dôvodov opustiť a devätnásť rokov nesmel publikovať pod svojim menom. Napriek tomu zostal publikačne činný ako bibliograf Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, alebo pod cudzím menom. Po roku 1989 sa vrátil na Technickú univerzitu v Košiciach, kde pôsobil až do roku 1997, keď odišiel do dôchodku. Publikačne činný však ostal aj naďalej.

     Napriek tomu, že pochádzal zo západného Slovenska, venoval väčšinu svojej publikačnej činnosti dejinám spišského regiónu prvej polovice 20. storočia. Jeho prvou monografiou bola kniha Revolučné Krompachy 1921, ktorá vyšla v roku 1961. Ku krompašskej vzbure sa vrátil ešte niekoľkokrát. Jeho poslednou knihou bola monografia Tragické krompašské udalosti 21. februára 1921, ktorá zavŕšila jeho celoživotné dielo symbolicky témou, ktorou začínal. Jozef Sulaček bol spoluautorom mnohých monografií spišských miest a obcí, v ktorých spracoval obdobie prvej polovice 20. storočia. Poznatky k spišským dejinám publikoval aj v zborníkoch Z minulosti Spiša, Vlastivedný zborník Spiš a inde. Okrem toho sa vo veľkej miere venoval osudom slovenských Židov v období slovenského štátu. Na túto tému publikoval viacero monografií a štúdií. Jozef Sulaček sa stal v roku 2000 čestným občanom svojej rodnej Novej Dediny a v roku 2013 získal Cenu Mesta Košice. Bol aktívny v Krúžku historikov Spiša a neskôr aj v Spišskom dejepisnom spolku, ktorého bol čestným členom.

     Jozef Sulaček sa vďaka svojej vyše šesťdesiatročnej precíznej a vysoko fundovanej vedeckej činnosti zaradil medzi najvýznamnejších odborníkov na dejiny Spiša 20. storočia a holokaustu slovenských Židov. Šesť desaťročí úzko spolupracoval s Ivanom Chalupeckým, ďalším velikánom spišskej historiografie. Je preto nanajvýš symbolické, že prvýkrát bola v roku 2023 udelená Cena Ivana Chalupeckého práve jeho celoživotnému spolupracovníkovi.

     (MF)

Prvá Cena Ivana Chalupeckého bola odovzdaná na valnom zhromaždení Spišského dejepisného spolku dňa 22. apríla 2023. V krátkom príhovore pripomenul PhDr. Martin Furmanik, PhD. celoživotné dielo laureáta. Diplom a medailu prevzala jeho manželka Anna Sulačeková a poďakovala za uznanie, ktorým bol jej manžel poctený.

FOTOGALÉRIA

error: Content is protected !!