Cena Ivana Chalupeckého

Členovia výboru Spišského dejepisného spolku  na svojich zasadnutiach v rokoch 2021 a 2022, z úcty k dlhoročnému predsedovi a čestnému predsedovi spolku, pripravili návrh  Štatútu Ceny Ivana Chalupeckého. Cena je určená tým odborníkom z oblasti histórie, archeológie, etnografie a umenovedy, ktorí sa pričinili svojimi publikovanými výskumami o významné objavy a vynikajúce poznatky z minulosti Spiša, alebo sa dlhodobo zaslúžili svojimi dielami o trvalý prínos pre spišskú historiografiu.  Jej hlavným zmyslom je teda sústavné zvyšovanie odbornej úrovne historického bádania o Spiši. Bude udeľovaná výborom Spišského dejepisného spolku každé tri roky. Cena nie je spojená s finančnou odmenou. Jej laureáti získajú predovšetkým diplom a medailu. Štatút bol schválený valným zhromaždením členov Spišského dejepisného spolku konanom 11. júna 2022 v Červenom Kláštore-Smerdžonke, kedy nadobudol aj platnosť. Stalo sa tak symbolicky v roku nedožitých 90. narodenín Ivana Chalupeckého.            

error: Content is protected !!