Za Mgr. Štefanom Eliášom (1942 – 2020)

od Kategórie: Oznamy

Nedávno nás prekvapila smutná správa o odchode do večnosti, len tesne pred Veľkou nocou, košického rodáka, archivára, historika, zakladateľa a dlhoročného predsedu Dejepisného spolku v Košiciach, Štefana Eliáša. Stalo sa tak nečakane, uprostred výskumnej práce, ktorú mal tak rád, vo veku nedožitých 78 rokov. Pôvodným povolaním bol učiteľom v odbore dejepis – ruština, istý čas strávil ako knihovník, ale jeho eminentný záujem o históriu ho čoskoro nasmeroval ad fontes, medzi archivárov. V roku 1972 nastúpil ako tridsaťročný do Štátneho archívu v Košiciach, ktorému ostal verný 35 rokov, až do svojho odchodu na zaslúžený odpočinok v roku 2007. Bilancia jeho archivárskej práce je neuveriteľná: spracoval vyše 130 archívnych fondov a tri archívne zbierky. Pripravil k nim 70 archívnych pomôcok. Svoju dobrú znalosť maďarčiny mohol využiť hlavne pri spracovávaní fondov z 19. a 20. storočia. Patril však k tým archivárom, ktorý šiel ešte ďalej. Nielenže archívne súbory spracovával, ale ich aj využíval ako historik. Veľký impulz k jeho publikačnej a prednáškovej činnosti prišiel najmä po zmene režimu v roku 1989. Vo svojich odborných štúdiách a článkoch sa venoval najmä dejinám Košíc a okolia, osobnostiam uhorského osvietenstva, cirkevných a kultúrnych dejín Slovenska. Prezentoval v nich často názory, ktoré príliš nekonvenovali oficiálnej línii slovenských dejín. Poznáme ho aj ako účastníka našich spolkových konferencií a prispievateľa do našej ročenky Z minulosti Spiša, ba i ako autora niekoľkých básnických zbierok. Z jeho iniciatívy začal vychádzať od roku 1991 zborník Košické historické zošity a v rokoch 2007 – 2017 zrealizoval rozsiahly šesťzväzkový projekt Dejiny Košíc v dátach, zachycujúci históriu mesta od najstarších čias do roku 1918. Angažoval sa však aj v kultúrnej oblasti Košíc. V októbri 1994 stal pri založení Dejepisného spolku v Košiciach, ktorý viedol temer dve decénia. V roku 2013 bol zvolený za jeho čestného predsedu. Zaslúžil sa o záchranu a zveľadenia mnohých košických kultúrno-historických pamiatok a realizáciu viacerých pamätných tabúľ významným košickým osobnostiam.

Štefana sme poznali ako nesmierne pracovitého človeka, kolegu, ktorého denný režim začínal ešte pred úsvitom a trval do neskorých večerných hodín. Tak ho zastihla aj smrť…nad riadkami pripravovaného rukopisu doplňujúceho jeho staršiu prácu Uhorské vlastenectvo a Slováci: syntéza historickej dimenzie.

Requiescat in pace.

F. Žifčák

error: Content is protected !!