Odhalenie obnoveného pomníka v prielome Dunajca

od Kategórie: Oznamy

V nedeľu, dňa 29. 11. 2020, bol odhalený obnovený pomník obetiam teroru z roku 1920 v prielome Dunajca pri Červenom Kláštore. Súčasná nepriaznivá epidemiologická situácia spôsobila, že sa odhalenia nemohla zúčastniť široká verejnosť, iba úzky okruh zástupcov najzainteresovanejších inštitúcií, t. j. Spišského dejepisného spolku (SDS), Spolku Slovákov v Poľsku (SSP) a obce Červený Kláštor. Za masmédiá bol prítomný redaktor TA3. Úvodné slová na podujatí patrili predsedovi SDS Františkovi Žifčákovi a za SSP Milici Majerikovej-Molitoris. Pozdravné príhovory predniesli tiež starosta obce Červený Kláštor Štefan Džurný a generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris.

Pôvodný pomník bol postavený v lete roku 1928 z finančnej zbierky československých legionárov a jeho slávnostné odhalenie sa uskutočnilo  5. 8. 1928. Po obsadení Lesnice a prielomu Dunajca poľským vojskom v novembri 1938 bol pomník zničený. S myšlienkou jeho obnovy prišli v roku 2017 zástupcovia SSP. Podľa uznesenia pléna XXVI. valného zhromaždenia SDS, v bode 8, plénum poverilo výbor SDS, aby sa v spolupráci so SSP a príslušnými štátnymi, samosprávnymi a ďalšími orgánmi a organizáciami podieľal na znovuobnovení pomníka. Za týmto účelom výbor SDS zo svojho stredu určil päťčlenný tím (Dušan Bevilaqua, Milan Choma, Milica Majeriková-Molitoris, Eduard Pavlik a František Žifčák), ktorý mal úlohu realizovať. Na návrh E. Pavlika štvorčlenná expedícia z tímu vykonala dňa 6. 11. 2018, v spolupráci so zástupcami Správy PIENAPu, prieskumnú akciu v katastri obce Červený Kláštor, v lokalite umiestnenej bezprostredne pri Dunajci, ktorú pamätníci nazývali „Na pomníky“. Prehľadané bolo okolie pôvodného pomníka. Na strmom svahu pod cestou, asi 2 m od riečišťa Dunajca, bol nájdený pôvodný travertínový podstavec, na ktorom stála kedysi tabuľa s textom. Tá sa, žiaľ, ani jej torzo, nenašli, hoci boli preskúmané aj okolité vody Dunajca. Vďaka ústretovosti a priamej pomoci vedenia Správy PIENAPu bol podstavec 2. 10. 2019 vyzdvihnutý z miesta nálezu a uložený na bezpečnom mieste. Medzitým sa v rokoch 2018 – 2019 vykonával intenzívny archívny výskum v slovenských a českých archívoch, výskum dobovej tlače a pátranie po osobných údajoch obetí. Nájdené boli články popisujúce tragickú udalosť, portréty obetí, rozsiahla výpoveď zraneného účastníka prepadu, súdneho radcu Jaroslava Rozuma, aj miesto posledného odpočinku oboch obetí na cintoríne v Kežmarku, fotografia zo slávnostného odhalenia pomníka v roku 1928. Najdôležitejší bol však nález M. Majerikovej-Molitoris textu tabule pomníka vo Vojenskom ústrednom archíve v Prahe. To umožnilo E. Pavlikovi vypracovať projektovú dokumentáciu s použitím pôvodného podstavca. Mohlo sa taktiež prikročiť k výrobe repliky travertínovej tabule s textom. Dňa 8. 6. 2020 odišla žiadosť o povolenie výnimky na ministerstvo životného prostredia SR, spolu s potrebnou dokumentáciou a podpornými stanoviskami Správy PIENAPu a obce Červený Kláštor. Nastalo obdobie ďalších žiadostí, súhlasov, stanovísk a udelenia výnimiek, ktoré skončilo až v polovici októbra súhlasným stanoviskom Okresného úradu v Kežmarku. Výrobu repliky tabule a stavebné práce pri obnove pomníka vykonala firma G-Tech, Ing. Stanislav Galica, Červený Kláštor.

Napriek tomu, že obnova pomníka bola skončená, nový nebezpečný nepriateľ – Covid 19 brzdil jeho slávnostné odhalenie. Predstavitelia zainteresovaných inštitúcií sa nakoniec rozhodli obnovený pomník odhaliť ešte v tomto roku, aby sme si tak mohli pripomenúť 100. výročie tragickej udalosti na brehu Dunajca, pri ktorej prišli o život dvaja nevinní ľudia, ktorí si na hranici nového spoločného štátu Čechov a Slovákov plnili svoje služobné povinnosti.       

Jediná zachovaná fotografia pomníka zobrazujúca slávnostné odhalenie dňa 5. 8. 1928. Prvý zľava stojí MUDr. Alexander Küchel, okresný lekár. Ostatných zúčastnených sa nepodarilo identifikovať.

Vpravo je miesto, kde stál pomník.

Očistený travertínový podstavec s betónovým základom – nález zo dňa 6. 11. 2018.

Účastníci pátracej akcie v roku 2018. Zľava Dušan Bevilaqua, František Žifčák, Eduard Pavlik a Milan Choma.

Ďalšie fotografie sú zo dňa 2. 10. 2019: Pohľad predsedu SDS do výšky, kam treba premiestniť nájdený podstavec.

Nebolo to ľahké, ale podarilo sa.

Travertínový podstavec je už vo vozidle. Účastníci zľava: Dušan Bevilaqua, František Žifčák, Eduard Pavlik.

Televízia TA3 bola pri tom.

Takto vyzeralo miesto, kde kedysi stál pomník v septembri 2020.

Lokalita po očistení.

Zabetónovanie pôvodného travertínového podstavca.

Skromná slávnosť odhalenia pomníka sa uskutočnila v nedeľu, dňa 29. 11. 2020. Úvodné slovo patrilo predsedovi SDS Františkovi Žifčákovi a Milici Majerikovej-Molitoris za SSP.

Zľava Štefan Džurný, starosta obce Červený Kláštor, Milica Majeriková-Molitoris, Dušan Bevilaqua, František Žifčák, Eduard Pavlik a Ľudomír Molitoris, generálny tajomník SSP.

Na pôvodný podstavec bola pripevnená doska s textom, vyrobená z dreveníckeho travertínu.

Príhovor Ľudomíra Molitorisa.

Redaktor televízie TA3 bol pri tom.

Jesenno-zimná atmosféra v lokalite „Na pomníky“.

Záznam Televízie TA3 

Autori fotografií: Igor Ľudma, Dušan Bevilaqua, Eduard Pavlik, Milica Majeriková Molitoris, Stanislav Galica.

error: Content is protected !!