IDENTITA, PAMÄŤ KRAJINY A GENIUS TERRIS SPIŠA na príbehu spišského selfmademana

od Kategórie: Blog
Genius Terris

 

O Dušan Bevilaqua

Ing. Dušan Bevilaqua, PhD. (*1950 v Levoči) Vyštudoval: CHTF SVŠT v Bratislave, FEE TU Zvolen a. i. PGŠ, kurzy, školenia, stáže, testy,...; T. č. sa živí ako: rentiér a živnostník: kurzy angličtiny + sprievodcovstvo v CR, tlmočenie a preklady z/do ENG. Eviduje iba pozitívne skúsenosti z vedecko-výskumnej praxe (Výskumný ústav chemických vláken Svit, Ústav rádioekológie a využitia jadrovej techniky VVZPJT Spišská Nová Ves a Prognostický ústav SAV Bratislava), štátnej správy (prednosta OÚŽP v Spišskej Novej Vsi a dočasný štátny radca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Košiciach) i ostatnej verejnej správy (riaditeľ Správy NP Slovenský raj, vedúci Laboratórií hygieny práce Okresnej hygienickej stanice v Spiš. Novej Vsi a environmentalista Centra oživenia krajiny ohrozených oblastí SAŽP - pracovisko v Sp. N. Vsi), dobrovoľníctva (SZOPK, STUŽ/SR, SOS, Asociácia permakultúry Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska, IALE/SK, SSŽP-ZSVTS, Spišský dejepisný spolok v Levoči) i politiky (Strana zelených na Slovensku). Záľuby: život. Ocenenia: svetská sláva – poľná tráva. Kontakt: dusan.bevilaqua@gmail.com
error: Content is protected !!